Απόφαση αριθμ. 28/474/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 28/474/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 28 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  15-10-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€», διότι η εν λόγω σύμβαση έχει χρόνο ισχύος έως τις 25/10/2018 κι ως εκ τούτου το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.  ΑΠΟΦΑΣΗ 474η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 49.967,23€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 127/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 78/2017 μελέτης (αριθμ. 55608/28-11-2017 διακήρυξη διαγωνισμού).  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 10-10-2018 εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:   Θέμα: Παράταση ισχύος συμβατικού χρόνου για την Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών». Σχετ.: Το από 10/10/2018 υπηρεσιακό  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.   Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ. 13915/25-4-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002999376) σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. – ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών, σύμφωνα με την οποία ο συμβατικός  χρόνος ισχύος των έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι από την 25-04-2018 έως 25-10-2018, Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο περί παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […]. Την παρ. 1 του άρθρου 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Τις διατάξεις του άρθρου 132 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. α.  Τη σύμφωνη γνώμη της ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της σύμβασης έως 25-2-2019. Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες  και έως την παράδοση  των συμβατικών ποσοτήτων της 13915/25-4-2018 σύμβασης, ήτοι έως  την 25-02-2019.   Ο Πρόεδρος προτείνει την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, προκειμένου να αποφασίσει επ΄ αυτού, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      Παραπέμπει το παρόν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για τη λήψη απόφασης επ΄ αυτού, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/474/2018.-

Leave a Comment