Απόφαση αριθμ. 3/4/2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 3/4/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 14/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 3 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 11-01-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιανουαρίου 2019,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 15:15 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 1193/11-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Μπάκουλης Δημήτριος, 4)Βλάσσης Δημήτριος, 5)Ζήμος Κωνσταντίνος, 6)Νανόπουλος Βασίλειος, 7)Φαρμάκης Γεώργιος. Α π ό ν τ ε ς 1) Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,  2) Κορδώσης Χρήστος.   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€», διότι η σύμβαση για την ως άνω προμήθεια λήγει στις 13-1-2019 και λόγω του ότι δεν έχει απορροφηθεί η συμβατική ποσότητα των ειδών που αναφέρονται σε αυτήν, ο Δήμος Κορινθίων πρέπει άμεσα να προβεί στην παράτασή της. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.  ΑΠΟΦΑΣΗ 4η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 221/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 67/2017 μελέτης (αριθμ. 51600/08-11-2017 διακήρυξη διαγωνισμού).  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. 771/09-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, με το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. για την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών, το με αριθμό εγγράφου 5832/09-01-2019 έγγραφο του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε., με το οποίο συμφωνεί για την παράταση της σύμβασης, καθώς και την αριθμ. 975/10-01-2019 εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:   Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. Σχετ.: Το  με αριθμ. 771/9-1-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας..   Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: -Την υπ’ αριθμ. 23138/13-7-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για την προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών οδικής σήμανσης των ειδών της 67/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία ο συμβατικός  χρόνος ισχύος είναι από την υπογραφή της σύμβασης 13-07-2018 έως 13-01-2019, -Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο περί παράδοσης των ειδών. -Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […]. -Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. -Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. α.  -Τη σύμφωνη γνώμη της ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες και έως  την παράδοση των συμβατικών ποσοτήτων της 23138/13-7-2018 σύμβασης, ήτοι έως την 13-07-2019, προκειμένου να παραδοθούν  οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.   Η Επιτροπή                   Γιαβάση Άννα               Σαββανού Ελένη                      Σούκουλης Αντώνιος   Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως και την 27-02-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 23138/13-07-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003430872/16-07-2018) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  για την προμήθεια των ειδών της με αριθμό 67/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€ (υπ΄ αριθμ. 51600/08-11-2017 διακήρυξη διαγωνισμού), κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, ήτοι έως και την 27-02-2019, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/4/2019.-   Ακριβές απόσπασμα