Απόφαση αριθμ.3/41/2018

Απόφαση αριθμ.3/41/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης) 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 46947/4138/21-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για έρευνα και αναγνώριση ιδιοκτήτη του με ΚΑΕΚ 280140216032 γεωτεμαχίου

Αιτήσεις

Με την υπ΄αριθμόν πρωτ. 4695/2-2-17 αίτησή της η κα. Παπασταμοπούλου Μαρία ζητούσε να της βεβαιώσουμε ότι ο κοινόχρηστος (εδώ διαγράφεται ως εσφαλμένο στην αίτησηχώρος πλάτους 1,70 μ. και μήκους 29,70μπου βρίσκεται στη ΔΚ Άσσου …ότι είναι κοινόχρηστος (εδώ θα έπρεπε να γράφεται το προηγουμένως διαγραμμένο της αίτησης) και ότι ανήκει στο Δήμο Κορινθίων.

Κατόπιν και με το υπ΄αριθμόν πρωτ. 4695/21-2-17 έγγραφό μας ζητήσαμε πρόσθετα στοιχεία κάποια εκ των οποίων μας προσκομίσθηκαν με το υπ΄αριθμόν πρωτ. 46947/13-10-17 έγγραφο της αιτούσας.

Λωρίδα

η αίτηση αφορά τη λωρίδα γης η οποία καταγράφεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως Εμβαδού 55 τμ με ΚΑΕΚ 280140216032 και ιδιοκτησίας Αγνώστου Ιδιοκτήτη.

Ιστορικό

– Με το υπ’ αριθμόν 3496 / 11-08-1978 συμβόλαιο Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς συμβολαιογράφου Κορίνθου Δημητρίου Γ. Πανούση (μεταγραφή σε τόμο 320 και αριθμό 465) η κα Μαρίκα συζ. Αργυρίου Παπασταμόπουλου, το γένος Δημητρίου Κελάμη απεδέχθει από τον πατέρα της εκτός των άλλων και ένα αριθμούμενον ως 4) στο συμβόλαιο “…δενδροπεριβόλιον εκ βερυκοκκέων εκτάσεως ημίσεως (1/2) στρέμματος περίπου, κείμενον εις την θέσιν “Μεγάλες σταφίδες” της περιφερείας “Άσσου Κορινθίας”,…, οριζόμενον ανατολικώς με άυλακα, δυτικώς με μιχαήλ Μπονάτσου, βορείως με Παναγιώτου Ζαζιά, και νοτίως με Νικολάου Χριστοδούλου.”.

– Με το υπ’ αριθμόν 5361 / 11-03-2013 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Κορίνθου Ευαγγελίας Γ. Καπετανοπούλου (καταχώρηση με αρ.267 /12-3-2013) διορθώνει το υπ’ αριθμόν 3496 / 11-08-1978 προαναφερθέν συμβόλαιο Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς για αυτό και μόνον αυτό το γεωτεμάχιο και με τον ισχυρισμό του εσφαλμένου Σχήματος και Εμβαδού. Έτσι το γεωτεμάχιο χαρακτηρίζεται πλέον ως Οικόπεδο Εμβαδού 713,85τμ και συνορεύει σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. Παναγιώτη Σαρμά ΒΟΡΕΙΑ με Παναγιώτη Ζαζιά (ΚΑΕΚ 280140217024) και κοινόχρηστο χώρο (ΚΧ) πλάτους 4μ. (ΚΑΕΚ 28014ΕΚ00176), ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ πάλι με τον προαναφερθέντα ΚΧ 4μ και με (λωρίδα) κοινόχρηστο χώρο πλάτους 1,70μ και πέραν αυτού με ιδιοκτησία [Β] Π. ΖαζιάΝΟΤΙΑ με κοινόχρηστο χώρο πλάτους 3,25μ (ΚΑΕΚ 28014ΕΚ00175) και ιδιοκτησία πρώην Χριστοδούλου και ήδη Ι. Παντελακάκη (ΚΑΕΚ 280140217013) και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Σούκουλη (ΚΑΕΚ 280140217007) και πρώην Μπαλντά (ΚΑΕΚ 280140217021).

– Κατόπιν του ανωτέρω διορθωτικού συμβολαίου και αίτησης της ιδιοκτήτριας στο Α΄ Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου εκδόθηκε η με αρ. 86 / 2013 (αρ.πρωτ.766/18-7-2013) Απόφαση Διόρθωσης Σφαλμάτων σε Γεωμετρικά Στοιχεία με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ως προς την απόδοση (με αυτή τη διαδικασία της διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων) της λωρίδας πλάτους 1,70μ Εμβαδού 55 τμ με ΚΑΕΚ 280140216032 στον Δήμο.

– Από το προσκομισθέν υπ’ αριθμόν 1356 / 25-01-1960 πωλητήριο συμβόλαιο συμβολαιογράφου Ζευγολατιού Ιωάννου Δ. Καλλίρη (μεταγραφή σε τόμο 231 και αριθμό 87) απέκτησε ο Παναγιώτης Κ. Ζιαζιάς το ανωτέρω ονομασθέν [Β] γεωτεμάχιο (με ΚΑΕΚ 280140216002) εξ αγοράς από τους Γεώργιο Χρ. Κελλάμη και συζ. αυτού Αθανασία Γ. Παπασταμοπούλου.

Στο συμβόλαιο αυτό αναφέρεται ότι η πρόσβαση στην ιδιοκτησία [Β] γίνεται από την οδό Κορίνθου – Πατρών “…δια πλατιάς γράνας…,πλάτους τριών περίπου μέτρων και εξικνουμένης εις βάθος μέχρι του φρέατος και των δύο μικρών οικίσκων,….” και στο τέλος της δεύτερης σελίδας “…Επίσης εις την πωλούμενη έκτασιν συμπεριλαμβάνεται και το ήμισυ της πλατιάς γράνας κατά κυριότητα κατά δε το υπόλοιπον κατά δουλείαν διελεύσεως.” Και λίγο νωρίτερα γράφει ότι το οικόπεδο συνορεύει “…,δυτικώς με Νικ.Χριστοπούλου, με Δημ. Κελλάμη, Μιχ. Μπουνάτσου και αλώνια Χρ.Δ.Κελλάμη.” δηλαδή χωρίς να αναφέρει τη γράνα και αυτό για το λόγο ότι αυτή δεν έφτανε έως τη θέση του οικοπέδου της Μαρίας Παπασταμοπούλου τότε Δημ. Κελλάμη ή διότι την εκλαμβάνει ούτως ή άλλως δουλεία κατά το ήμισυ.

Περαιτέρω επειδή από την υπηρεσία μας δεν δυνάμεθα να αναζητήσουμε και ερευνήσουμε άλλα συμβόλαια από παλαιά και μέχρι σήμερα που να αφορούν γεωτεμάχια ευρισκόμενα εκατέρωθεν της ¨πλατιάς γράνας¨ ούτε τις μερίδες των ιδιοκτητών αυτών και τους αριθμούς αδείας οικοδομών ούτε το όλο νομικό, συμβολαιογραφικό καθεστώς. Επειδή εάν μετά από έρευνα φανεί ότι θα πρέπει να γίνει καταχώριση του ακινήτου ως ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και επειδή για να αποκτήσει ο Δήμος την κυριότητα πρέπει να υπάρξει Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση παρακαλούμε και εφόσον κρίνεται από εσάς σκόπιμο να ορίσετε δικηγόρο ο οποίος θα αναλάβει την έρευνα και κατόπιν θετικής ως προς την κυριότητα για τον Δήμο γνωμοδότησης-του να αναλάβει την Δικαστική κατοχύρωση του γεωτεμαχίου.

Συνημμένα:

  1. Εκτύπωση δορυφορικής γωτοληψίας (googlearth)

  2. Φωτ/φο αιτήσεων υπ’ αριθμόν πρωτ.4695/2017 με τη σχετική απάντηση της υπηρεσίας μας και μετέπειτα αίτηση με αριθμό πρωτ. 46947/2017 της κας Παπασταμοπούλου Μαρίας

  3. φωτ/φο του από Δεκ. 2016 σχεδίου Εμβαδομέτρησης Γηπέδου πολ.μηχ. Σπυρίδωνα Λιβάνη

  4. φωτ/φο αίτησης Παπασταμοπούλου Μαρίας στο Κτημ/κό Γραφείο για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

  5. η με αρ. 86 / 2013 Απόφαση Προϊσταμένης Α’ Κτηματολογικού Γραφείου Κορίνθου

  6. φωτ/φο του από Μαΐου 2012 Τοπογραφικού Διαγράμματος πολ.μηχ. Παν. Σαρμά.

  7. Φωτ/φο του υπ’ αριθμόν 3496 / 11-08-1978 συμβολαίου Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς συμβολαιογράφου Κορίνθου Δημητρίου Γ. Πανούση

  8. Φωτ/φο του υπ’ αριθμόν 5361 / 11-03-2013 συμβολαίου συμβολαιογράφου Κορίνθου Ευαγγελίας Γ. Καπετανοπούλου

  9. Φωτ/φο του υπ’ αριθμόν 1356 / 25-01-1960 πωλητήριου συμβολαίου συμβολαιογράφου Ζευγολατιού Ιωάννου Δ. Καλλίρη

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα αναλάβει την έρευνα και αναγνώριση ιδιοκτήτη και κατόπιν θετικής ως προς την κυριότητα για τον Δήμο γνωμοδότησης του, θα αναλάβει και την Δικαστική κατοχύρωση του γεωτεμαχίου, με ΚΑΕΚ 280140216032 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Άσσου. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη, στην οποία δίνει εντολή να αναλάβει την έρευνα και αναγνώριση ιδιοκτήτη και κατόπιν θετικής ως προς την κυριότητα για τον Δήμο γνωμοδότησης της, να αναλάβει και την Δικαστική κατοχύρωση του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 280140216032 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Άσσου.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/41/2018.-

Leave a Comment