Απόφαση αριθμ. 30/483/2018

Απόφαση αριθμ. 30/483/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Ορθή Επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-10-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 36237/18-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Ζώγκος Ανδρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 483η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • τον κ.α 10/6022.0001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών ποσού 6.421,78€ κατά 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 5.421,78€

 • τον κ.α 35/6022.0001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου ποσού 4.170,34€ κατά 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.170,34€

 • τον κ.α 40/6012.0001 με τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας ποσού 7.678,78€ κατά 5.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 2.678,78€

 • τον κ.α 20/6012.0001 με τίτλο :Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού ποσού 217.036,76€ κατά 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 202.036,76€

 • τον κ.α 00/6121.0002 με τίτλο Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄) ποσού 115.402,02€ κατά 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 107.402,02€

 • τον κ.α 30/6011.0001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων ποσού 713.252,64€ κατά 36.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 676.752,64€

Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 68.500,00€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό και απο εκεί μεταφέρουμε πίστωση 68.500,00€ και ενισχύουμε ισόποσα:.

 • Τον κ.α 10/6052.0001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών ποσού 66.358,77€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 67.358,77€.

 • τον κ.α 35/6021.0001 με τίτλο Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου ποσού 29.274,00€ με 6.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 35.274,00€.

 • τον 35/6052.0001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου ποσού 8.421,23€ με 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.421,23€.

 • Τον κ.α 20/6262.0001 με τίτλο: Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές ποσού15.000€ με 15.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 30.000,00€.

 • Τον κ.α 00/6736.0001 με τίτλο Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ποσού 50.000,00€ με 11.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 61.000,00€.

 • Τον κ.α 00/6735.0001 με τίτλο Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ποσού 40.300,00€ με 10.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 50.800,00€.

 • Τον κ.α 15/6052.0001 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής ποσού 95.868,33€ με 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 103.868,33€.

 • Τον κ.α 00/6311.0001 με τίτλο Φόροι τόκων ποσού 40.000,00€ με 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 55.000,00€.

ΜΕΡΟΣ Β’

Στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30/7322.0028 το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» και πίστωση 20.000,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου).

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ο προϋπολογισμός του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» ανέρχεται σε 74.000,00 ευρώ.

Προτείνεται η δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 54.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2019 .

ΜΕΡΟΣ Γ’

Κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας το υπ΄αρίθμ. 34962/10-10-2018 έγγραφο του τμήματος οχημάτων, υπογεγραμμένο απο τις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου, περί: “ κάλυψης αναγκών καυσίμων Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων”, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

..Την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018 διαπιστώθηκαν αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας με καύσιμο των μηχανημάτων έργου του Δήμου διότι εκτός από τις συνήθεις ημερήσιες εργασίες πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός πρόσθετων μετακινήσεων εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων (αποκατάσταση των συνεπειών φυσικών καταστροφών σε δημοτικές υποδομές κλπ), της αυξημένης τουριστικής – παραθεριστικής κίνησης στο Δήμο μας (αυξημένος όγκος απορριμμάτων κλπ), της πρόβλεψης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της σταδιακής επιδείνωσης του καιρού (κλάδεμα ψηλών ή επικίνδυνων δέντρων κλπ).

Αναφέρουμε τη συλλογή με τη χρήση τσάπας ογκωδών αντικειμένων που απορρίπτονται αυθαίρετα σε πεζοδρόμια και οδούς, το κλάδεμα δέντρων με τη χρήση χορτοκοπτικών και την αρωγή καλαθοφόρου, την επιπρόσθετη χρήση των σαρώθρων και του καδοπλυντηρίου λόγω αυξημένου όγκου απορριμμάτων την τουριστική περίοδο, τη διαλογή με τη χρήση τσάπας, φορτωτή και προωθητή μεγάλης ποσότητας αποβλήτων που απορρίφθηκε αυθαίρετα στο “πράσινο σημείο” του Δήμου.

Ακόμη έγινε χρήση μηχανημάτων έργου (τσάπα, φορτωτής, εκσκαφέας – φορτωτής προωθητής) για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών από την επιδείνωση του καιρού (πλημμυρικά φαινόμενα κλπ) αλλά και από έκτακτα περιστατικά ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα 20 – 28 Αυγούστου 2018. Συγκεκριμένα αναφέρουμε, στις 20/8 πτώση γέφυρας στην Κλένια, στο χρονικό διάστημα 20/8 – 25/8 φερτά υλικά λόγω πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή της Τενέας, στις 26/8 πυρκαγιά σε εργοστάσιο ζωοτροφών στο Σπαθοβούνι, στις 28/8 αποκατάσταση υποδομών εξαιτίας των συνεπειών πλημμυρικών φαινομένων στην Κλένια, Σπαθοβούνι στο δρόμο για Καλέντζι, Πεντεσκούφι, στο μοναστήρι στο Μαψό κ.α.

Συνεπώς, κατά την υλοποίηση της υπ’ αριθ. 51578/16-12-2016 σύμβασης και κατόπιν των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν και δεν μπόρεσαν να προβλεφθούν, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα κάλυψης δαπανών σε επιμέρους Κ.Α. εξόδων. Πλην όμως δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση πέραν των προβλεπομένων στη σύμβαση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπέρβαση στις προκηρυχθείσες και κατακυρωθείσες ποσότητες καυσίμων.

Αναλυτικά:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(lt)

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

525.535,00

448.733,31

76.801,69

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

28.401,00

19.229,91

9.171,09

Σύνολα

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

603.766,14

571.115,02

32.651,12

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

40.066,66

29.180,75

10.885,91

Σύνολα

643.832,80

600.295,77

43.537,03

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός και συγκεκριμένα να μεταφερθεί το ποσό των 8.675,89 € + 2.147.77 € = 10.823,66 € από τον Κ.Α. 20/6641.0002 στον Κ.Α. 20/6644.0002.

Με την ανωτέρω τροποποίηση δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας με κωδικό 20, προϋπολογισμού έτους 2018. Ομοίως δεν επαυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και δεν υπάρχει υπέρβαση στους επιμέρους προϋπολογισμούς ανά είδος καυσίμου…

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 • μειώνουμε τον Κ.Α 20/6641.0002 με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 225.396,07€ κατά το ποσό των 10.823,66€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 214.572,41€

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 10.823,66 € συνολικά προκειμένου ναενισχυθεί η κάτωθι πίστωση:

ενισχύουμε:

 1. τον Κ.Α 20/6644.0002 με τίτλο:«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων», προϋπολογισμού 76.037,06€ με το ποσό των 10.823,66€ και τελική πίστωση 86.860,72€

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/483/2018.-