Απόφαση αριθμ. 30/488/2018

Απόφαση αριθμ. 30/488/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-10-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 36237/18-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζήμος Κων., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Μπάκουλη Δημ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 488η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με ισόγειο κιόσκι στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου της Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 10/143/2018 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου, ορίστηκε δε ημερομηνία δημοπρασίας στις 10-10-2018.

Ακολούθως και λόγω του άγονου της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 10-10-2018 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.35296/12-10-2018 Ανακοίνωση επανάληψης Δημοπρασίας ορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου στις 18-10-2018.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 18-10-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση, σύμφωνα με το οποίο, πλειοδότης αναδείχθηκε ο κ.Χρήστου Αναστάσιος του Σπυρίδωνα, ο οποίος πρόσφερε μηνιαίο μίσθωμα ογδόντα ευρώ (80,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6% για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 18-10-2018 πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας και την κατακύρωση της δημοπρασίας εκμίσθωσης του εν θέματι δημοτικού ακινήτου, στον πλειοδότηκ.Χρήστου Αναστάσιο του Σπυρίδωνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το από 18-10-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 18-10-2018 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εκτάσεως 15,00 τ.μ., με ισόγειο κιόσκι, το οποίο θα λειτουργήσει ως κατάστημα- ισόγειο κιόσκι πώλησης τσιγάρων, ειδών ψιλικών, τυποποιημένων προϊόντων καραμελοποιίας, σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας, τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών.

Ο εν λογω χώρος εκτάσεως 15,00 τ.μ., με ισόγειο κιόσκι, αποτελεί τμήμα ενός ακινήτου εκτάσεως 1.000 τ.μ., περίπου, το οποίο ευρίσκεται κοντά στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα στην παραλία της Τ.Κ. Κάτω Άσσου, της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων και ανήκει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Κορινθίων.

Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας τον κ.Χρήστου Αναστάσιο του Σπυρίδωνα. για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού ακινήτου με ισόγειο κιόσκι, για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μηνιαίο μίσθωμα ογδόντα ευρώ (80,00€) πλέον χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο θα καταβάλλεται από τον μισθωτή το πρώτο πενθήμερο του κάθε μήνα και σύμφωνα με όλους τους όρους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.33178/27-09-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων για την εν λόγω δημοπρασία.

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται. Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/488/2018.-