Απόφαση αριθμ. 30/490/2018

Απόφαση αριθμ. 30/490/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-10-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 36237/18-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζήμος Κων., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Μπάκουλη Δημ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 490η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι ήδη στις 14/6/2018 υπεγράφησαν: 1) αφενός η Προγραμματική Σύμβαση άρθρου 100 ν. 3852/2010 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων ΦοΔΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά με το Έργο ΣΔΙΤ, με θέμα: «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση των έργων κεντρικής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου» για την οποίαν και κατά των Διοικητικών Πράξεων-Αποφάσεων που προηγήθηκαν αυτής έχουν, ήδη, ασκηθεί Προσφυγές-Αιτήσεις Ακυρώσεως του Δήμου στα Διοικητικά Δικαστήρια Τριπόλεως και δεν έχει προσδιορισθεί δικάσιμος μέχρι σήμερα και αφετέρου: 2) η Σύμβαση Συμπράξεως του Έργου μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.», ως εκ τρίτου, δε, της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», η οποία Σύμβαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 4/8/2018, παρά την υπάρχουσα πολυεκκρεμοδικία και στο ΣτΕ, και πέραν των άλλων δικαστικών ενεργειών που έχουν εγκριθεί και έχουν γίνει – ήδη αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της από 6/7/2017 Αιτήσεως Ακυρώσεως του Δήμου μετά του Δήμου Κορινθίων κ.λ.π. κατά της ΚΥΑ εγκρίσεως του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και κατά κάθε άλλης συναφούς με αυτήν Πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. Επίσης, ενημερώνει για τις αριθμ. 1210/2018 και 1387/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που σχετίζονται με την από 14-6-2018 Σύμβαση Συμπράξεως Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» και κάθε άλλη συναφή με αυτήν Πράξη ή παράλειψη της Διοίκησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34090/04-140-201 (ΑΔΑ: 7ΣΙ3ΩΛ7-0ΜΘ) απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Αθηνών κ.Ανδρέας Χαρ. Μπακόπουλος (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ)ο οποίος έχει χειρισθεί το θέμα του Έργου της Διαχείρισης των Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ ενώπιον του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Διοικητικών Δικαστηρίων Τριπόλεως, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και της Πολεοδομίας Δήμου Τριπόλεως, και στον οποίο εδόθη εντολή και χορηγήθηκε έγγραφη πληρεξουσιότητα για τα εξής:

Ι. Την άσκηση (σύνταξη – κατάθεση – εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως (και αιτήσεως αναστολής αν χρειαστεί) στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας κατά: 1. Της υπ’ αριθ. 1210/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2. Της υπ’ αριθ. 1387/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 3. Κάθε τυχόν άλλης συναφούς διοικητικής πράξης, ήτοι κατά του συνόλου των αποσπαστών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν από το ανωτέρω ή τυχόν άλλα διοι­κητικά όργανα της από 14/06/2018 Συμβάσεως Συμ­πράξεως Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ­ΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», μεταξύ της Περιφέρειας Πελοπον­νήσου και της μη εγκεκριμένης από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως εκ τρίτου, του αναδειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, δηλαδή της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε..

Για το λόγο αυτό ανατέθηκαν με την παρούσα ειδική εντολή όλες οι σχε­τικές ενέργειες, όπως σύνταξη και κατάθεση δικογράφου Αιτήσεως Ακυρώσεως, (και δικογράφων Αιτήσεως Αναστολής και Προσθέτων λόγων αν χρειαστεί), σύνταξη Υπομνη­μάτων, Πα­ράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας και γενι­κότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέρ­γεια κριθεί αναγ­καία, στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Μπακόπουλο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8545), οδός Ακαδημίας 15.

II. Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικηγόρο Ανδρέα Μπακόπουλο πραγμα­τοποιήθηκε λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης, της μεγάλης εμπειρίας και εξει­δίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα της διοικητικής δικαιο­σύνης και ιδιαίτερα της ακυρω­τικής διαδικασίας στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας, όσο και στα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωρο­ταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (απορριμμάτων) απαιτούν εξειδι­κευμένη επι­στημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτει ο προανα­­φερόμενος δικηγόρος λόγω της εξειδίκευσης του στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικεί­μενα της περιβαλ­λοντικής, χωρο­ταξι­κής και πολεοδο­μι­κής νομοθεσίας, διαθέτει δε αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία μέσα από τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων, ιδιαίτερα στο πεδίο της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την Προγραμματική Σύμβαση άρθρου 100 ν. 3852/2010 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων ΦοΔΣΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά με το Έργο ΣΔΙΤ με θέμα: «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση των έργων κεντρικής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου», την Σύμβαση Συμπράξεως του Έργου μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μ.Α.Ε.», ως εκ τρίτου, δε, της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34090/04-140-201 (ΑΔΑ: 7ΣΙ3ΩΛ7-0ΜΘ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 34090/04-140-201 (ΑΔΑ: 7ΣΙ3ΩΛ7-0ΜΘ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Αθηνών κ.Ανδρέας Χαρ. Μπακόπουλος (Α.Μ. 8545 ΔΣΑ)ο οποίος έχει χειρισθεί το θέμα του Έργου της Διαχείρισης των Απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ ενώπιον του ΣτΕ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Διοικητικών Δικαστηρίων Τριπόλεως, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου και της Πολεοδομίας Δήμου Τριπόλεως, και στον οποίο εδόθη εντολή και χορηγήθηκε έγγραφη πληρεξουσιότητα για τα εξής:

Ι. Την άσκηση (σύνταξη – κατάθεση – εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως (και αιτήσεως αναστολής αν χρειαστεί) στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας κατά: 1. Της υπ’ αριθ. 1210/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2. Της υπ’ αριθ. 1387/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 3. Κάθε τυχόν άλλης συναφούς διοικητικής πράξης, ήτοι κατά του συνόλου των αποσπαστών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν από το ανωτέρω ή τυχόν άλλα διοι­κητικά όργανα της από 14/06/2018 Συμβάσεως Συμ­πράξεως Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ­ΡΙ­ΦΕ­ΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», μεταξύ της Περιφέρειας Πελοπον­νήσου και της μη εγκεκριμένης από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ως εκ τρίτου, του αναδειχθέντος Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, δηλαδή της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε..

Για το λόγο αυτό ανατέθηκαν με την παρούσα ειδική εντολή όλες οι σχε­τικές ενέργειες, όπως σύνταξη και κατάθεση δικογράφου Αιτήσεως Ακυρώσεως, (και δικογράφων Αιτήσεως Αναστολής και Προσθέτων λόγων αν χρειαστεί), σύνταξη Υπομνη­μάτων, Πα­ράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας και γενι­κότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέρ­γεια κριθεί αναγ­καία, στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Μπακόπουλο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 8545), οδός Ακαδημίας 15.

II.Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικηγόρο Ανδρέα Μπακόπουλο πραγμα­τοποιήθηκε λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης, της μεγάλης εμπειρίας και εξει­δίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα της διοικητικής δικαιο­σύνης και ιδιαίτερα της ακυρω­τικής διαδικασίας στο Συμβούλιο της Επικρα­τείας, όσο και στα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωρο­ταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα θέματα που συνδέονται με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (απορριμμάτων) απαιτούν εξειδι­κευμένη επι­στημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτει ο προανα­­φερόμενος δικηγόρος λόγω της εξειδίκευσης του στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικεί­μενα της περιβαλ­λοντικής, χωρο­ταξι­κής και πολεοδο­μι­κής νομοθεσίας, διαθέτει δε αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία μέσα από τον χειρισμό ομοειδών υποθέσεων, ιδιαίτερα στο πεδίο της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΙΙΙ. Η αμοιβή του δικηγόρου Ανδρέα Μπα­κόπουλου θα καθορισθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι η εν λόγω υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της σπουδαιότητας της, της σχετικής νομοθεσίας και της εκτεταμένης σχετικής νομολογίας στο ΣτΕ, που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων, υπομνημάτων, προτάσεων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/490/2018.-

Leave a Comment