Απόφαση αριθμ. 31/493/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 31/493/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Ορθή επανάληψη Αριθμός Πρακτικού 31 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  06-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    ΑΠΟΦΑΣΗ 493η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’ Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018  προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εσόδων: μειώνουμε:   τον κ.α 1694.0001 με τίτλο:” Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους” ποσού 18.000,00 € κατά 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 16.500,00€  δημιουργούμε μέσω του αποθεματικού : τον κ.α 1623.0001 με τίτλο:” Δαπανες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)” ποσού  1.000,00€ και ενισχύουμε τον κ.α 1693 με τίτλο:”Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών” ποσού 1.000,00 Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:   τον κ.α 20/6262.0001 με τίτλο:” Δαπάνη  για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές” ποσού 30.000,00 € κατά 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 27.000,00€ τον κ.α 45/6261.0001 με τίτλο:” Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου” ποσού 20.250,33 € κατά 500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 19.750,33€ τον κ.α 35/7131.0006 με τίτλο:” Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)” ποσού 223.600,00€ κατά 223.600,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 0,00€   Από την μείωση προκύπτει το ποσό των  227.100,00€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό και απο εκεί μεταφέρουμε πίστωση   250.600,00€ και ενισχύουμε ισόποσα:.  
  • Τον κ.α  00/6222.0001 με τίτλo:” τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού” ποσού 7.000,00€ με 3.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.000,00€.
·         Τον κ.α  00/6222.0003 με τίτλo:” Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού υπηρεσίας Νεκροταφείων” ποσού 1.000,00€ με 500,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.500,00€. ·         Τον κ.α  00/6111.0001 με τίτλo:” Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” ποσού 200.000,00€ με 20.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 220.000,00€. ·         Τον κ.α  10/6265.0001 με τίτλo:” Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού” ποσού 10.000,00€ με 2.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 12.000,00€. δημιουργούμε: ·         Τον κ.α  35/7132.0002 με τίτλo:”Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ) ” ποσού 223.600,00€ ·         Τον κ.α  30/6117.0011 με τίτλo:” αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή” για αγορά ακινήτου ποσού 1.500,00€ ·             ΜΕΡΟΣ Β’ Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις στη μισθοδοσία ως εξής:   Μειώνουμε την πίστωση 10/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 1.120.292,12€ κατά 20.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.100.292,12€ Μειώνουμε την πίστωση 30/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 676.752,64€ κατά 15.100€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 661.652,64€ Μειώνουμε την πίστωση 10/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 23.529,33€ κατά 13.100€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 10.429,33€ Μειώνουμε την πίστωση 45/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» ποσού 196.122,00€ κατά 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 195.122,00€ Μειώνουμε την πίστωση 30/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 28.636,08€ κατά 3.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 25.636,08€   Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 52.200,00€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από  το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 52.200,00€ στους παρακάτω ΚΑ εξόδων.   ·         Αυξάνουμε την πίστωση 35/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου»  ποσού 247.811,04€ με 23.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 270.811,04€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) Υπηρεσίας Πρασίνου»  ποσού 11.248,19€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 12.248,19€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0003 με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη) Υπηρεσίας Πρασίνου»  ποσού 7.787,64€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 8.787,64€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 35/6051.0004 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου»  ποσού 20.573,32€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 21.573,32€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 40/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας»  ποσού 286.703,04€ με 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 296.703,04€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 40/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας»  ποσού 43.360,32€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 44.360,32€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 45/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων»  ποσού 14.380,44€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 15.380,44€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 35/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου»  ποσού 35.274,00€ με 2.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 37.274,00€ ·         Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ.Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη)  υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας»  ποσού 4.036,07€ με 100,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.136,07€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 30/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων»  ποσού 16.881,26€ με 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 17.881,26€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 10/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών»  ποσού 254.386,44€ με 10.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 264.386,44€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 15/6051.0001 με τίτλο «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής»  ποσού 14.526,22€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 15.526,22€. ·         Αυξάνουμε την πίστωση 15/ 6051.0005 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»  ποσού 7.989,48€ με 100€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 8.089,48€.       ΜΕΡΟΣ Γ Έχοντας υπόψη: ·         την υπ΄ αριθμ. 9/144/2018 σχετική Απόφαση Δ.Σ. ·         Την υπ’ αριθμ. 60721/31-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», θα πρέπει το ΔΣ να:   ·         Αποδεχτεί τους όρους της απόφασης ένταξης και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου ·         Αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 235.000,00 ευρώ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» (πηγή χρηματοδότησης ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΣΑΕ 055, ενάριθμος 2017ΣΕ05500010) Τροποποιήσει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως ακολούθως: ·         εγγραφή του ποσού των 235.000,00 € με τίτλο: «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» στον Κ.Α. Εσόδου 1322.0008   μεταφέρουμε  στο αποθεματικό πίστωση 235.000,00 και απο εκεί δημιουργούμε ισόποσα: ·         τον  Κ.Α. Εξόδου 64/7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα & ημιφορτηγού ανοιχτού τύπου 4Χ4 για το Δήμο Κορινθίων» και προϋπολογισμό 235.000,00 €   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/493/2018.-

Leave a Comment