Απόφαση αριθμ. 31/494/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 31/494/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 31 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  06-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    ΑΠΟΦΑΣΗ 494η: Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   Λαμβάνοντας υπόψη τα υπ΄αρίθμ. 96494/22-5-2018 και 212074/31-10-2018 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου ζητούνται διευκρινήσεις επι των προγραμμάτων ΤΕΒΑ και Συμβουλευτικής υποστήριξης, αναφέρουμε τα εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’ Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί στον κ.α  εσόδου: 1328.0008 με τίτλο:”Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07” ποσό 68.940,46€. Στο ποσό αυτό είχε εκ παραδρομής συμπεριληφθεί ποσό 101,50€, το οποίο αφορούσε το ΤΕΒΑ και συσχετιζόταν με τη δαπάνη στον κ.α 60/8113.0002. (αντίστοιχα σαν έσοδο του ΤΕΒΑ έχει αποτυπωθεί στον κ.α 5124.0001) Προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα μειώνουμε μέσω του αποθεματικού: τον κ.α 1328.0008 με τίτλο:”Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07” προϋπολογισμού 68.940,46€ κατά 101,50€ και τελικό ποσό 68.838,96€   ΜΕΡΟΣ Β’ Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2017 είχε εγγραφεί : Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσό: 1.455.679,48 € . Οι εισπράξεις κατά το έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό : 436.702,89 € και το υπόλοιπο προς είσπραξη ανέρχεται στο ποσό: 1.018.976,59€. Από το εισπραχθέν ποσό:436.702,89€ πληρώσαμε για δαπάνες συνολικό ποσό:398.795,18€ και έμεινε αδιάθετο εισπραχθέν ποσό:37.907,71€. Στον Π/Υ του Δήμου έτους 2018 έχει εγγραφεί: Α.Στον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»  ποσό:1.100.780,04€(διαμορφωθέν) αντί του πραγματικού ποσού: 1.018.976,59€ Β.Στον ΚΑΕ: 5124.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» ποσό:37.907,71€ Στην υπ΄αριθμό 2/55/13-02-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε προτείνει τα ακόλουθα: ΕΣΟΔΟ:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
1216.0001 Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 1.113.437,45 -12.657,41 1.100.780,04
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.100.780,04
  Στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ είχαμε προτείνει μεταξύ άλλων την κάτωθι αναμόρφωση:  
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
60/8112.0006 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 22.237,84 -12.657,41 9.580,43
60/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 101,50 1032,05 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ) 1.133,55 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)
60/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 0,00 138.377,70 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ) 138.377,70
  Με αποτέλεσμα το σύνολο των εξόδων να ανέρχεται τελικά σε 1.240.291,29€ [1.100.780,04€ Επιχορήγηση+ 139.511,25€ Τακτικά]. Για την ορθή απεικόνιση σύμφωνα με την χρηματοροή του προγράμματος προτείνουμε:   Α. Την αλλαγή χρηματοδότησης των δαπανών του Π/Υ ως κάτωθι:  
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΒΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
60/8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 1.133,55 € 1.133,55 -1.133,55 1.133,55
60/8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 138.377,70 138.377,70 -138.377,70 138.377,70
  Και Β. Σύμφωνα με τα προηγούμενα και δεδομένου ότι το πραγματικό έσοδο που θα έπρεπε να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 ανέρχεται σε  1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€  θα πρέπει αντίστοιχα να προσαρμόσουμε τα έσοδα και τα έξοδα ως εξής: Προς τακτοποίηση της εν λόγω χρηματοδότησης : Ως προς τα έσοδα Μειώνουμε τον ΚΑΕ :1216.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ποσού:1.100.780,04€διαμορφωθέν) κατά 81.803,45 €, μεταφέροντας τη μείωση στο Αποθεματικό, και το έσοδο διαμορφώνεται στο ποσό:1.018.976,59 € προς τακτοποίηση του Π/Υ 2018. Ως προς τα έξοδα                       1.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60 6117.0001 Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του  προγράμματος ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 48.132,59 19.706,25 28.426,34  
60 6117.0002 Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 41.616,92 6.752,76 34.864,16  
60 6222.0002 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 1.000,00 0,00 1.000,00  
60 6232.0003 Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση  του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 15.000,00 0,00 15.000,00  
60 6234.0001 Μίσθωση εξοπλισμού-οχημάτων για την υλοποίηση  του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 15.000,00 1.892,75 13.107,25  
60 6235.0001 Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  για την υλοποίηση  του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 5.000,00 0,00 5.000,00  
60 6278.0001 Δαπάνες φύλαξης ακινήτων-χώρων αποθήκευσης τροφίμων για απόρους για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 1.500,00 0,00 1.500,00  
60 6474.0001 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ -ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 3.664,37 229,00 3.435,37  
60 6474.0002 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 3.801,53 400,00 3.401,53  
60 6481.0001 ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016 956.484,20         154.426,23 802.057,97  
60 8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 111.183,97 0,00 111.183,97 Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:111.183,97€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001
    ΣΥΝΟΛΟ Α 1.202.383,58 183.406,99 1.018.976,59  
2.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ Π/Υ 2018 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
60 8112.0006 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 9.580,43 0,00 9.580,43    
60 8113.0002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 1.133,55 0,00 1.133,55    
60 8115.0006 Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 27.193,73 0 27.193,73 Στον ΚΑΕ 60/8115.0006 έχει εγγραφεί ποσό: 138.377,70€ εκ του οποίου ποσό:111.183,97€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου: 1216.0001 και ποσό:27.193,73€ χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ εσόδου:5124.0001  
    ΣΥΝΟΛΟ Β 37.907,71 0,00 37.907,71      
  Ανακεφαλαιώνοντας προκύπτει: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:  1.018.976,59€ [ΚΑ 1216.0001]+ 37.907,71€ [ΚΑ 5124.0001]=1.056.884,30€ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Α+Β: 1.018.976,59€ + 37.907,71€ = 1.056.884,30€     ΜΕΡΟΣ Γ’   Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:   τον κ.α 60/6235.0001 με τίτλο:” Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού  για την υλοποίηση  του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016” ποσού 5.000,00 € κατά 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.800,00€ μεταφέρουμε στο αποθεματικό 200,00€ και  μέσω του αποθεματικού ενισχύουμε: τον κ.α 60/6222.0002 με τίτλο:” Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016” προϋπολογισμού   1.000,00€ με το ποσό των 200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 1.200,00€   ΜΕΡΟΣ Δ’ Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της διοργάνωσης εκδήλωσης στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά της βίας των Γυναικών προτείνεται  η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε: τον κ.α 60/66611.0001 με τίτλο:” Δαπάνες επικοινωνίας και δικτύωσης (αφίσες , φυλλάδια, banner κ.α.) Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών” ποσού 2.543,68€ κατά 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.043,68€ μεταφέρουμε στο αποθεματικό 1.500,00€ και  μέσω του αποθεματικού δημιουργούμε: τον κ.α 60/6473.0001 με τίτλο:”Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων”  με το ποσό των 1.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 1.500,00€   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/494/2018.-