Απόφαση αριθμ. 31/506/2018

Απόφαση αριθμ. 31/506/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 06-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 506η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 364/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η κ. Αργυρού Κωνσταντίνα σε υπόθεση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης και καθορισμού οριστικής ιδιαίτερης αποζημίωσης, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου των Μιχαήλ Αγγιστριώτη και λοιπών κατά του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ζητούν αποζημίωση για υπόγειο αρδευτικό δίκτυο και για αγροτεμάχια, που κατέστησαν ξερικά.

Ο Πρόεδρος λέει ότι, λόγω του μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς, καθώς το ποσό που ζητείται με την ως άνω αίτηση ανέρχεται στα 739.244,30€, λόγω του ότι η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λαμβανομένου υπόψη ότι το δικόγραφο των αιτούντων αριθμεί ενενήντα οκτώ σελίδες, που η πληρεξούσια δικηγόρος πρέπει να μελετήσει για να συντάξει τις σχετικές προτάσεις κι επίσης να μελετήσει ιδιαίτερα δύσκολη νομοθεσία και νομολογία για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων και προτάσεων, αλλά και των δυσερμήνευτων διατάξεων που πρέπει να εφαρμοσθούν, και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου θα πρέπει να καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό προτείνει την τροποποίηση της με αριθμό 364/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τρόπο αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την ως άνω υπόθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Τροποποιεί την με αριθμό 364/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τρόπο αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων στην αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση κ. Αργυρού Κωνσταντίνας, ως εξής:

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι στην εν λόγω υπόθεση είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς, διότι η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λαμβανομένου υπόψη ότι το δικόγραφο των αιτούντων αριθμεί ενενήντα οκτώ σελίδες, που η πληρεξούσια δικηγόρος πρέπει να μελετήσει για να συντάξει τις σχετικές προτάσεις κι επίσης να μελετήσει ιδιαίτερα δύσκολη νομοθεσία και νομολογία για τη σύνταξη των απαραίτητων δικογράφων και προτάσεων, αλλά και των δυσερμήνευτων διατάξεων που πρέπει να εφαρμοσθούν, και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 364/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/506/2018.-

Leave a Comment