Απόφαση αριθμ. 31/507/2018

Απόφαση αριθμ. 31/507/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 06-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 507η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 16/270/2018 απόφασή τους με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ψωμά Χριστίνα με την εντολή να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που ορίζει η υπ’ αριθμ.481/2016 Απόφαση, υπ’ αριθμ.πρωτ. 2131.2-2/4468/2016 του Λιμενάρχη Κορίνθου (με αριθμ.πρωτ. εισερχ. 16565/21-05-2018) για την επιβολή Διοικητικού προστίμου στον Δήμο Κορινθίων για πλωτή εξέδρα στην θαλάσσια περιοχή Κόρφου της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, για την οποία προβλεπόταν προθεσμία τριάντα ημερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, από την ημερομηνία επίδοσης.

Ακολούθως θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ.πρωτ. Εισερχ. 38656/06-11-2018, σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Ψωμά, που αναφέρει τα εξής:

“ Σας ενημερώνω ότι είχα ήδη ασκήσει προσφυγή με αριθμ.πρωτ.ΠΡ 288/2018 κατά της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς Προσφυγής μας επειδή είχε παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα. Παρά ταύτα επειδή μας απάντησαν ρητώς, φρονώ ότι πρέπει να παραιτηθούμε από την προηγούμενη προσφυγή και να ασκήσουμε νέα επί της ρητής απορρίψεως..”

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, για την ανωτέρω υπόθεση και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο με την εντολή να παραιτηθεί ο Δήμος από την ασκηθείσα Προσφυγή και να ασκήσει νέα, επί της ρητής απορρίψεως της ενδικοφανούς Προσφυγής και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που ορίζει η ανωτέρω απόφαση του Λιμενάρχη Κορίνθου και μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτόν την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ψωμά Χριστίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ.πρωτ. Εισερχ. 38656/06-11-2018 σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Ψωμά Χ., τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Ψωμά Χριστίνα, με την εντολή να παραιτηθεί ο Δήμος Κορινθίων από την ασκηθείσα υπ’ αριθμ.πρωτ.ΠΡ 288/2018 Προσφυγή και να ασκήσει νέα, επί της ρητής απορρίψεως της ενδικοφανούς Προσφυγής, να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την διαγραφή του Διοικητικού προστίμου που ορίζει η ανωτέρω απόφαση του Λιμενάρχη Κορίνθου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/507/2018.- 

Leave a Comment