Απόφαση αριθμ. 31/508/2018

Απόφαση αριθμ. 31/508/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 06-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 508η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», ενημέρώνει τα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 37293/26-10-2018 Απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ.Γκότσης Γεώργιος με την εντολή να ασκήσει Έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 600/2018 Απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου επί της υπ’ αριθμ.κατάθεσης 221/18-05-2015 Αγωγής, ειδικής διαδικασίας μισθωτικών διαφορών της Ευαγγελίας συζ. Στυλ. Σπηλιώτη, κατά του Δήμου Κορινθίων, που δέχεται εν μέρει την κρινόμενη αγωγή και υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο Κορινθίων να καταβάλει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (7.920,00) ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι πλήρους εξοφλήσεως. Επίσης να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε οριστεί ενώπιον αυτού και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Σε εκτέλεση της εντολής αυτής ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ.Γκότσης, κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό κατάθεσης 180/ΤΜ180/2018 έφεση του Δήμου Κορινθίων κατά της Ευαγγ. Σπηλιώτη και κατά της αριθμ. 600/2018 απόφασης 600/2018 Απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, αντίγραφο της οποίας προσκόμισε στο Δήμο μας, προκειμένου να οριστεί δικαστικός επιμελητής για την νόμιμη επίδοσή της. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί δικαστικός επιμελητής για να κάνει τις νόμιμες επιδόσεις και ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικαστικής επιμελήτριας Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων την δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ.Γκότση Γεώργιο (Κολοκοτρώνη 50, Κόρινθος, τηλ. 27410 85106), να προβεί εμπρόθεσμα στην νόμιμη κοινοποίηση της με αριθμό κατάθεσης 180/ΤΜ180/2018 Εφέσεως του Δήμου Κορινθίων κατά της Ευαγγ. Σπηλιώτη και κατά της υπ’αριθμ. 600/2018 Απόφασης Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/508/2018.-

Leave a Comment