Απόφαση αριθμ. 32/520/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 32/520/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Ορθή επανάληψη Αριθμός Πρακτικού 32 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 19-11-2018 Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.). Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    ΑΠΟΦΑΣΗ 520η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’ Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018  προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:   τον κ.α 30/7311.0004 με τίτλο:” Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Αλμυρής” ποσού 100.000,00 € κατά 92.318,41€ (πόροι Δήμου) και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.681,59€, δεδομένου ότι το έργο δεν θα εκτελεστεί. τον κ.α 30/7336.0002 με τίτλο:” Επισκευή γηπέδου Χιλιομοδίου” ποσού 50.000,00 € κατά 50.000,00€ (πόροι Δήμου) και η πίστωση διαμορφώνεται σε 0,00€, διότι δεν θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους. τον κ.α 10/6011.0001 με τίτλο:” Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών” ποσού 1.100.292,12 € κατά 3.000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.097.292,12€   Από την μείωση προκύπτει το ποσό των  145.318,41€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό και απο εκεί μεταφέρουμε πίστωση 71.600,00 και: δημιουργούμε:
  • Τον κ.α  15/7135.0002 με τίτλo:” προμήθεια αντιγράφων ανάγλυφων προσωπογραφιών” ποσού 7.000,00€
·         Τον κ.α  10/6142.0008 με τίτλo:” παροχή υπηρεσίας ανοικτής γραμμής Δημότη” ποσού 24.800,00€. ·         Τον κ.α 30/6117.0012 με τίτλο:Υπηρεσίες συμβούλου για αντιμετώπιση χωροταξικών θεμάτων” ποσού 24.800,00€ ενισχύουμε: ·         Τον κ.α  00/6735.0001.0001 με τίτλo:” Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” ποσού 50.800,00€ με 10.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 60.800,00€. ·         Τον κ.α  00/6736.0001.0001 με τίτλo:” Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” ποσού 61.000,00€ με 2.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 63.000,00€. ·        Τον κ.α  30/6012.0001 με τίτλo:” Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” ποσού 16.881,26€ με 3.000€  και η πίστωση διαμορφώνεται σε 19.881,26€.   ΜΕΡΟΣ Β Έχοντας υπόψη: ·         την  αριθμ. 6/127/2018 σχετική Απόφαση Δ.Σ. ·         Την αριθμ. 2916/29-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»    και προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» , προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο: ·         η αποδοχή των όρων της αριθμ. 2916/29-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» ·          η αποδοχή της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του κύριου υποέργου υποδομής με τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 3.000.000,00 €, ·          η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως: ·                 η εγγραφή του ποσού των 3.000.000,00 € για το «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» στον  Κ.Α. Εσόδου 1321.0002 [Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα] ·         το ποσό αυτό μεταφέρουμε στο αποθεματικό και απο εκεί δημιουργούμε ισόποσα:. ·                 Τον  Κ.Α. Εξόδου 64/7341.0003 με τίτλο «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και προϋπολογισμό 3.000.000,00  €   Σημείωση: Το 2ο υποέργο των αρχαιολογικών ερευνών, προϋπολογισμού 100.000,00 € θα υλοποιηθεί (ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο) από την «Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας».   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/520/2018.-