Απόφαση αριθμ. 32/521/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 32/521/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/11/2018 Αριθμός Πρακτικού 32 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 19-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.). Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 521η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 27/431/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 51/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 29-10-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 05-11-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 28/439/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77148. Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 06-11-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των εννέα (9) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας. Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, πλην των με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97659 προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα το ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 96910 προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή συμμετοχής, οι οποίες και απορρίφθηκαν, γίνονται δεκτές.  Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, διαπιστώθηκε, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, η εγκυρότητά τους. Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα το ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. με μέση έκπτωση 49,21%. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 06-11-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E. ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 49,21%.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Βασ. με αρνητική ψήφο, διότι θεωρεί πως δεν είναι βέβαιο ότι θα εκδοθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση του έργου)       Α.- Εγκρίνει το από 06-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77148, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες: α)ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ, η οποία έλαβε αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97659, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα το ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και β)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, η οποία έλαβε αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 96910, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 06-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97782 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28334 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και Η/Μ 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 49,21% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 06-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/521/2018.-   Επισυνάπτεται το από  06-11-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:  
Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Κορινθίων Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου Κόρινθος 6/11/2018 Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 33867/3-10-18 ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003778569 Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 77148
 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 1.385.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.   Στην Κόρινθο  την 5/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 οι πιο κάτω: 1. Εμμανουήλ Μαραγκάκης, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος & πρόεδρος 2. Αθηνά Ράικου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος 3. Χριστίνα Κυριαζή, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος 4. Ευθύμιος Πέππας, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος 5. Χαράλαμπος Καμπούρης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α. 6. Ευθύμιος Τσιλιμπάρης, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ & 7. Αλέξανδρος Λαμπρινάκος, Ηλεκτρολόγος ΤΕ, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ   που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 28/439/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33867/3-10-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” . Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων τους σφραγισμένους φακέλους των συμμετεχόντων με τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που έγκαιρα κατατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 3.5 της αναλυτικής διακήρυξης , καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
  Αριθμός συστήματος Επωνυμία Προσφέροντα Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 97782 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.Τ.E. 37596/30-10-18
2 97411 ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
3 94855 MA CON STRUCTION  Α.Ε. 37793/30-10-18
4 94287 ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ
5 96014 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
6 97737 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
7 97759 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΑ
8 97659 ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ
9 96910 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
  Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [2]
Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.E. 49,21
ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 47,79
MA CON STRUCTION  Α.Ε. 45,73
ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ 42,79
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 42,48
Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,64
ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΑ 39,79
ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ 6,15
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 2,00
  Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.  
ΠΙΝΑΚΑΣ [3]
Αριθμός Συστήματος Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου Τάξη Πτυχίου ΤΕΥΔ Εγγύηση Συμμετοχής
97782 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.E. 28334 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η Η/Μ Χ Χ
97411 ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 27816 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η Η/Μ Χ Χ
94855 MA CON STRUCTION  Α.Ε. 25827 3η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 3η Η/Μ Χ Χ
94287 ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ 21844 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η Η/Μ X X
96014 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η Η/Μ X X
97737 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 30487 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1η Η/Μ X X
97759 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5795 2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1η Η/Μ X X
97659 ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΕΥΔ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
96910 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Ε.Δ. επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:  
ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
α/α Διαγωνιζόμενος Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1 ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.Τ.E. 1743699/24-10-18 ΤΜΕΔΕ 55839/5-11-18
2 ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ e-30643/26-10-18 ΤΜΕΔΕ V/23667/6-11-18
3 MA CON STRUCTION  Α.Ε. e-29252/12-10-18 ΤΜΕΔΕ V/23668/6-11-18
4 ΧΙΛΩΝ ΑΤΕ e-28625/8-10-18 ΤΜΕΔΕ V/23669/6-11-18
5 ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. e-29668/17-10-18 ΤΜΕΔΕ V/23670/6-11-18
6 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. e-30750/26-10-18 ΤΜΕΔΕ V/23671/6-11-18
7 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ e-30841/29-10-18 ΤΜΕΔΕ V/23672/6-11-18
8 ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
9 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων (α) την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα «ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ» με αριθμό Προσφοράς 97659, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα, ΤΕΥΔ και εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (β) την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ» με αριθμό Προσφοράς 96910, διότι δεν κατατέθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική προσφορά του συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή συμμετοχής &(γ) την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS A.Τ.E.» με μέση έκπτωση 49,21 %.   Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού   Εμμανουήλ Μαραγκάκης                                           Αθηνά Ράικου       Χριστίνα Κυριαζή                                                        Ευθύμιος Πέππας       Ευθύμιος Τσιλιμπάρης                                               Χαράλαμπος Καμπούρης       Αλέξανδρος Λαμπρινάκος