Απόφαση αριθμ. 32/522/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 32/522/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/11/2018 Αριθμός Πρακτικού 32 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 19-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.). Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   ΑΠΟΦΑΣΗ 522η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 15/250/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 33/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεσή του,  με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 07-08-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 06-09-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 344/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 75018.  Ακολούθως, με την αριθμ. 27/426/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 10-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέαα με την επωνυμία  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ»  με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  86587 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 5795 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και έργα Η/Μ 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 54,16%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 35298/12-10-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 12-11-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας «Βασίλειος Τρίγκας» υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού «Βασίλειος Τρίγκας», κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 36776/23-10-2018.  Με το αριθμ. 38999/8-11-2018 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού ζητήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία και υπέβαλλε ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο «Βασίλειο Τρίγκα». Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 12-11-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Βασίλειος Τρίγκας» σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 54,16% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Α.- Εγκρίνει το από 12-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00€, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  75018, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔ. ΤΡΙΓΚΑΣ (Ιωάννου Βλάχου 17, Πάτρα, Α.Φ.Μ. 025513878, Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πάτρων), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  86587 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 5795 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης και έργα Η/Μ 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 54,16%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016. Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7331.0013 ποσού 100.000,00€ με τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου».  Για το υπόλοιπο ποσό των 134.000,00€ του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης, έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή πίστωσης για το ανωτέρω ποσό στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Α.Δ.Σ. 217/2018, Α.Ο.Ε. 244/2018).   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/522/2018.-   Επισυνάπτεται το από  12-11-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:  
Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Κορινθίων Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου Κόρινθος 12/11/2018 Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 22609/10-7-18 ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003397907 Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 75018
 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» προϋπολογισμού 234.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.   Στην Κόρινθο  στις  1/11/2018 και 12/11/2018  οι πιο κάτω: 1. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος 2. Χρήστος Μπακόλας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος  & 3. Παναγιώτης Δεληγιώργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος   που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» (σύμφωνα με την αριθμ. 21/344/2018 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου), κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 22609/10-7-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:   (1)             τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (2)             την αριθμ. 27/426/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : 6Ρ5ΔΩΛ7-Γ0Ω] (3)             την με αριθμό πρωτ. 35298/12-10-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στον ΕΔΕ «Βασίλειο Τρίγκα» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 12/10/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» (4)             την από 18/10/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «Βασίλειο Τρίγκα» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων που πήρε αριθμό πρωτ. 36776/23-10-2018 (5)             την αριθμ. 37241/25-10-2018 Πρόσκληση στην ΕΔ για αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης (6)             το αριθμ. 38999/8-11-2018 έγγραφο της ΕΔ στον κ. Βασίλειο Τρίγκα για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, που στάλθηκε την 8/11/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» & (7)             την από 9/11/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «Βασίλειο Τρίγκα» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης  
Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (φυσικού προσώπου) ΝΑΙ 37309/9-11-2018 Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού) ΝΑΙ 65333471/20-7-18 (λήξη ισχύος την 20-8-2018) &   Κ/Ξ : 65351081/24-7-18 (λήξη ισχύος την 24-8-2018) ΑΑΔΕ
Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 65610552/26-9-18 (λήξη ισχύος την 26-10-18)   Κ/Ξ : 65610536/26-9-18 (λήξη ισχύος την 26-11-2018) ΑΑΔΕ
Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 1571/25-5-2018 (λήξη ισχύος την 23/11/2018)     1413/5-7-18 (λήξη ισχύος την 5-1-19) 1121/5-6-18 (λήξη ισχύος την 5-12-18) 1206/14-6-18 (λήξη ισχύος την 14-12-18) ΕΦΚΑ       τ. ΕΤΑΑ
Ασφαλιστική Ενημερότητα Κ/Ξ  (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)   2717/26-9-18 (λήξη την 25-3-19)   ΕΦΚΑ  
Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης) ΝΑΙ 302636/28-6-18 321215/9-7-18 119663/15-3-18 & 422262/7-9-18 119649/15-3-18 & 421591/7-9-18 112390/12-3-18 & 455123/26-9-18 171543/16-4-18 & 455134/26-9-18 339900/20-7-18 316989/5-7-18 302682/28-6-18 301175/28-6-18 322318/9-7-18 ΕΦΚΑ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)] ΝΑΙ Πιστοποιητικά: 3774/8-11-18 3775/8-11-18 1076/9-11-18 Πρωτοδικείο Πάτρας        
Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ.    
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]   ΝΑΙ 1936/134603/3-7-18 (λήξη ισχύος την 3-1-2019)   147/2-7-18 148/2-7-18 ΤΕΕ     ΕΕΤΕΜ
Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α] ΝΑΙ Αριθμ. 2023/8-11-2018 Ένορκη βεβαίωση Ειρηνοδικείο Πάτρας
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας  –  Ανεκτέλεστες συμβάσεις
Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων ΝΑΙ Υ.Δ. για την ημερομηνία διαγωνισμού και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς  
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ15/20546/27-9-2016 (με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 26/09/2019) ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.
Δικαιολογητικά νομιμοποίησης
Φυσικό Πρόσωπο
  Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΑ». Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.     Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού     Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου                    Χρήστος Μπακόλας                Παναγιώτης Δεληγιώργης