Απόφαση αριθμ. 32/523/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 32/523/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/12/2018 Αριθμός Πρακτικού 32 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 19-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, ΔήμαρχoΚoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.). Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.         ΑΠΟΦΑΣΗ 523η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/229/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 30/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 06-07-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την Ομάδα 1 τον αριθμό 59197.  Ακολούθως, με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 22/355/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού), της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού κι έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος 101214 για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε πως προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση, σύμφωνα με το αριθμ. 28870/28-8-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 29-08-2018 και ώρα 10:00.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 25/395/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 29-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 1 της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού) της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού) ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101214, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 29.884,00€.  Με την αριθμ. 30/481/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018διακήρυξης, της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα UNITRACK AEE με αριθμό προσφοράς συστήματος 101919 για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, διότι η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία και αποκλείστηκε από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών και κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 2 τον αριθμό 60605 για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών της Ομάδας 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας.  Τέλος, με την 31/502/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης, της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 3 τον αριθμό 60607, απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 101381 για την Ομάδα 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία και αποκλείστηκε από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, και κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 3 τον αριθμό 60607 για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών της Ομάδας 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας. Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ κλήθηκε με το αριθμ. 31440/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 03-10-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 09-11-2018, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ και διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 33109/27-9-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν ήταν πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της σχετικής διακήρυξης.  Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή απέστειλε το με αρ. πρωτ. 38869/0711-2018 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ να προσκομίσει ορθώς τα απαιτούμενα έγγραφα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  Ο προσωρινός ανάδοχος ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία υποβλήθηκαν στο Δήμο Κορινθίων εμπρόθεσμα και σε φυσικό φάκελο, ο οποίος έλαβε αριθμ. πρωτ. τον 39254/9-11-2018.  Κατόπιν του ελέγχου της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης και η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την κήρυξη της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών ως εξής:
Α/Α Είδος Είδος μονάδας Ποσότητα Τιμή προσφοράς € Σύνολο €
1 Γεφυροπλάστιγγα τεμ 1 24.100,00 24.100,00
  Φ.Π.Α. 24%       5.784,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       29.884,00
  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 03-10-2018, το οποίο σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 09-11-2018, πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια σύμφωνα με τον ως άνω Πίνακα.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Α.- Εγκρίνει το από 03-10-2018, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 09-11-2018, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα είδη της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την Ομάδα 1 τον αριθμό 59197, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ (25ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, ΜάνδραΑττικής, Α.Φ.Μ. 094150665, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101214 για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, με συνολικό ποσό προσφοράς τα είκοσι εννέα χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (29.884,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής:
Α/Α Είδος Είδος μονάδας Ποσότητα Τιμή προσφοράς € Σύνολο €
1 Γεφυροπλάστιγγα τεμ 1 24.100,00 24.100,00
  Φ.Π.Α. 24%       5.784,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       29.884,00
  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016. Δ.-  Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 20/7131.0005 ποσού 198.400,00€ με τίτλο«Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» (Α.Ο.Ε. 14/216/2018).   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/523/2018.-   Επισυνάπτεται το από 03-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
 
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3.1   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ»   Στην Κόρινθο, την 03-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 59197 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 19140/12-6-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».   Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα
2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη
3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος
  Με το υπ’ αριθ. 2.1 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη και για την Ομάδα 1’, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ ως  προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄ αριθ. 22/395/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στο συμμετέχοντα.   Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.   Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.   Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 02-10-2018.   Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο. Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά  αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Η επιτροπή σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις και έως τις 09-11-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του οποίου τα αποτελέσματα έχουν αναλυτικά ως εξής:   Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 26-9-2018 είναι τα εξής:
 • ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΩ
 • ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΩ
 • ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ.2.2.3.4
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Β – ΠΑΡ.2.2.3.4
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ C – ΠΑΡ.2.2.3.4
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ D – ΠΑΡ.2.2.3.4
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ – ΠΑΡ.2.2.3.4
 • ΑΑΔΕ – ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΑΡ.2.2.3.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ.2.2.3.4
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ.2.2.3.9
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΑ
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
 • ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
 • ΟΛΝΕ – ΑΝΑΘΕΣΗ
 • ΟΛΝΕ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 • CYPRUS – MEDCON – ΑΝΑΘΕΣΗ
 • CYPRUS – MEDCON – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 • NETOIL – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 • NETOIL – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
 • ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ SHEHAJ
 • ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2015
 • ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2016
 • ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO9001:2015
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO17025 – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EU QUALITY SYSTEM – NMI
  Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 33109/27-9-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.   Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο ταυτίζονται με τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ έγγραφα.   Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή δεν είναι πλήρη σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης. Συγκεκριμένα:  
 1. Σύμφωνα με το σημείο Β.1.(α) του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης (Σελ. 21-22) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. H ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ δεν υπέβαλλε απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους: Αλεξίου Μαρία, Αλεξίου Γαρουφαλλιά, Αλεξίου Αγγελική.
 2. Σύμφωνα με το σημείο Β.1.(β) του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης (Σελ. 22) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς για την παράγραφο 2.2.3.4.(β) θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ δεν υπέβαλλε το σχετικό πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης.
 3. Σύμφωνα με το σημείο Β.2 του άρθρου 2.2.9.2 της διακήρυξης (Σελ. 24) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ δεν υπέβαλλε το σχετικό πιστοποιητικό.
  Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή αποστέλλει το με αρ.38869/07-11-2018 έγγραφο μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ να προσκομίσει ορθώς τα παραπάνω έγγραφα εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου μέσω του Συστήματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης (Σελίδα 37).   Η ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ υπέβαλλε στις 08-11-2018 μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ τα κάτωθι:
 • Το με αρ. 33697/05-10-2018 ποινικό μητρώο για Αλεξίου Αγγελική
 • Το με αρ. 3802/25-9-2018 ποινικό μητρώο για Αλεξίου Γαρουφαλλιώ
 • Το με αρ. 338188/04-10-2018 ποινικό μητρώο για Αλεξίου Μαρία
 • Το με αρ. 53352/05-11-2018 πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης
 • Το πιστοποιητικό Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας με αρ. 5686/12-10-2018.
  Τα παραπάνω έγγραφα απεστάλησαν εμπρόθεσμα σε φυσικό φάκελο στις 09-11-2018, ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 39254.   Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.   Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εισηγείται:   (Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων   (Β) την κήρυξη της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ σε ανάδοχο της προμήθειας των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα Ι   Πίνακας Ι  
Α/Α Είδος Είδος μονάδας Ποσότητα Τιμή προσφοράς € Σύνολο €
1 Γεφυροπλάστιγγα τεμ 1 24.100,00 24.100,00
  Φ.Π.Α. 24%       5.784,00
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       29.884,00
  Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.  
  Η Επιτροπή   Γιαβάση Άννα   Σαββανού Ελένη   Σούκουλης Αντώνιος

Leave a Comment