Απόφαση αριθμ. 32/537/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 32/537/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 32 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 19-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.). Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 537η: Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 13ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αποδοχής δηλώσεων – προτάσεων συμψηφισμών αμοιβαίων απαιτήσεων και έγκρισης συμφωνητικών διακανονισμών οφειλών», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:                      ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤHN O.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ.     Οι: α)Θωμάκη Αγγελική του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσα του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλεια του Γεωργίου, είναι δικαιούχοι  αποζημίωσης γης η πρώτη εξ αυτών  και επικειμένων όλοι εξ αυτών, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ειδικώτερα: η πρώτη εξ αυτών για εδαφική έκταση 207,79 τ.μ. λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας 0613052 στα ΚΧ 849,ΟΤ 851, της ιδιοκτησίας 0613055 στο ΟΤ 851 και της ιδιοκτησίας 0613046 στα ΚΧ 849,850,852 και όλοι εξ αυτών για επικείμενα , για την ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0613046 στα ΚΧ 849,850,852, του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου.   Ειδικότερα, με την υπ΄αρ. 2154/5-8-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής (αρ.ΦΕΚ. 1251/Δ/2003) και κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής  με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας(μεταγραφή αρ. 493, Τόμος 563 του Α΄Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου).   Στη συνέχεια και με την αρ. 68025/12.07.2013 Απόφαση ΓΓΠΠ κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων(καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου με αριθμό 1800 την 05.12.2013).   Στη συνέχεια και με την αρ. 66264/06.12.2012 Απόφαση ΓΓΠΠ κυρώθηκαν οι πίνακες επικειμένων της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα».    Στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης εφαρμογής, καθορίσθηκε τιμή μονάδας το ποσό των 120,00 €/τ.μ. με την αρ. 426/2017 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων  και με την αρ. 418/2017 καθορίσθηκε τιμή μονάδας για τα επικείμενα, ήτοι: η τιμή των 210,00€/τεμ για μία ελιά μεγάλη, η τιμή των 105,00€/τεμ για μία συκιά μεγάλη και η τιμή των 50,00 €/τεμ για μία αμυγδαλιά μικρή.     Μετά την ανωτέρω γενόμενη ρυμοτόμηση, ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει τις ιδιοκτήτριες συνολικά για εδαφική έκταση 207,79 τ.μ. χ 120,00€/τμ= 24.934,80 € και συνολικά για επικείμενα με το ποσό των 1.835 €, ήτοι συνολικά με το ποσό των 26.769,80 ευρώ. Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, υπάρχει απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμακατά των: α)Θωμάκη Αγγελικής η οποία έχει βεβαιωθεί  την 19.06.2015, έχει εφαρμοστεί επ΄αυτής η μείωση 20% του Ν.4495/2017 και έχει εξοφληθεί μέρος της οφειλής, υπολείπεται δε σήμερα 07.11.2018 το ποσό των 3.617,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων, β)Θωμάκη Παντελίτσας η οποία έχει βεβαιωθεί  την 19.06.2015, έχει εφαρμοστεί επ΄αυτής η μείωση 20% του Ν.4495/2017 και έχει εξοφληθεί μέρος της οφειλής, υπολείπεται δε σήμερα 07.11.2018 το ποσό των 2.873,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων, και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας ,η οποία έχει βεβαιωθεί  την 19.06.2015, έχει εφαρμοστεί επ΄αυτής η μείωση 20% του Ν.4495/2017 και έχει εξοφληθεί μέρος της οφειλής, υπολείπεται δε σήμερα 07.11.2018 το ποσό των 2.873,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων. Με τις αρ. 26893, 26895και 26894 από 09.08.2018 αιτήσεις τους προς το Δήμο Κορινθίων οι ανωτέρω, ζητούν:α) να συμψηφιστεί με το ποσό της αποζημίωσης  οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα η οποία δεν έχει εξοφληθεί και να διαγραφούν οι τυχόν εκατέρωθεν προσαυξήσεις.   Επιπλέον προτείνεται να  παραταθεί η καταβολή εισφοράς σε χρήμα που οφείλει μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά τον γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων, να διαγραφούν οι ανάλογες προσαυξήσεις.   ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ:   Όσον αφορά τον συμψηφισμό:    O συμψηφισμός διέπεται από τις διατάξεις του άρ.83 του ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/74) , όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρ.11 του Ν.3943/2011, σύμφωνα με τις οποίες:  «1. Βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο. 2.Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους.Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται ην απαίτηση του οφειλέτη.Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής.   Η δήλωση του οφειλέτη για συμψηφισμό της απαίτησης κατά του Δημοσίου ή το έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συμψηφισμό κοινοποιείται στην εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άμεση επίδοση του συμψηφισθέντος ποσού. 3.Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλου εσόδου.Η δήλωση συμψηφισμού , που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής της. 4.Με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται από την ημερομηνία που συνυπήρξαν και κατά το μέρος που καλύπτονται, με την επιφύλαξη των άρθρων 89 και 94 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α΄). 5.Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, με την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο. 6.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα».    Η πράξη του συμψηφισμού, εφαρμόζεται σε περίπτωση ύπαρξης βέβαιης εκκαθαρισμένης απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δήμου και ταυτόχρονα υποχρέωσης του οφειλέτη προς το Δήμο.   Η διαδικασία του συμψηφισμού εφαρμόζεται κατ΄αρχήν σε ληξιπρόθεσμα χρέη, χωρίς ωστόσο τον περιορισμό να εφαρμοστεί και σε μη ληξιπρόθεσμη αλλά ταμειακά βεβαιωμένη οφειλή (άρ.440 ΑΚ) ή και επί δόσεων , βεβαιωμένων ήδη χρεών, που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, εφόσον δηλαδή αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη.   Ο συμψηφισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και για απαίτηση του Δήμου που είναι απλώς ταμειακά βεβαιωμένη, έστω και αν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη (άρ.15 Ν.3888/10).   Σε συμψηφισμό υπόκεινται οι ακόλουθες οφειλές (ΠΟΛ.1022/24.01.2012): 1.- Οι ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες είτε όχι. 2.- Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή βάσει δικαστικής απόφασης ή διοικητικής πράξης, εκτός αν η αναστολή διατάχθηκε με δικαστική απόφαση λόγω της πρόδηλης βασιμότητας του ασκηθέντος κύριου ενδίκου βοηθήματος (ΣτΕ 2164/2012). 3.- Οι βεβαιωμένες οφειλές που υπήχθησαν σε καθεστώς τμηματικής καταβολής ή ρύθμισης, με διάταξη νόμου ή με διοικητική πράξη. 4.- Οι παραγεγραμμένες οφειλές επί τρία έτη μετά τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής.   Για να καθορισθεί το ποσό που υπόκειται σε συμψηφισμό, υπολογίζεται το σύνολο των οφειλών ενός υπόχρεου, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων (ΣτΕ 3144/94, ΣτΕ 3169/92, ΣτΕ 3328/91).Σε περίπτωση που κατά το συμψηφισμό , εντοπίζονται χρέη από διάφορα οικονομικά έτη, δίνεται το δικαίωμα στον οφειλέτη να επιλέξει το χρέος εκείνο,με το οποίο επιθυμεί να συμψηφίσει την απαίτησή του. Ωστόσο, εάν ο Δήμος έχει συμφέρον, δίνεται η ευχέρεια να αντικρούσει την επιλογή του οφειλέτη με αντίθετη δήλωση, π.χ. οφειλές ΠΟΕ (άρ.452 ΑΚ).   Η ενέργεια του συμψηφισμού δύναται να ενεργείται είτε: 1.- Αυτεπάγγελτα από το δημοτικό ταμείο (άρ.11 του Ν.3943/11), η οποία εφαρμόζεται από το δημοτικό ταμία, στην περίπτωση που αποδεικνύεται με τα απαραίτητα στοιχεία η απαίτηση του οφειλέτη. 2.- Κατόπιν αίτησης δήλωσης του υπόχρεου προς το Δημοτικό Ταμείο (άρ. 11 Ν.3943/11), η οποία επέρχεται με δήλωση του οφειλέτη και επιφέρει την απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων, κατά το μέρος που καλύπτονται.  

Όσον αφορά την πράξη εφαρμογής:

1.- Τις διατάξεις του άρ.9 του Ν.1337/83 όπως ισχύουν και αναφέρονται στην «Εισφορά σε χρήμα».   Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ : 1.- Το άρθρο 167 παρ.1 του Ν.3463/2006 : «Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος , για την είσπραξη των εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων , όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Τα ταμειακά όργανα των Ο.Τ.Α. ασκούν αντιστοίχως τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές».   Όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης της εισφοράς σε χρήμα: 1.- Με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.3 του άρ.9 του Ν.1337/83 ορίζεται ότι:: «Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους ΟΤΑ για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων , είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν φορέα καθώς και για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών πράξεων εφαρμογής. Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη».   Συνεπώς, δεν γίνεται λόγος για τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης της εισφοράς, αλλά για την διάθεση από τους ΟΤΑ των ποσών της εισφοράς σε χρήμα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προκύψει ακυρότητα ως προς τον τρόπο είσπραξης των ποσών-όποιος και εάν είναι αυτός, συμπεριλαμβανομένου και του συμψηφισμού- αλλά μόνο ως προς τον τρόπο της περαιτέρω διάθεσης των ποσών αυτών.     Στην ΠΟΛ.1022/24.01.2012 διευκρινίζονται- μεταξύ άλλων – τα εξής σχετικά με τον συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων:  «Οι προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού, είναι:  α)η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων (ειδικότερα: προτείνονται σε συμψηφισμό ή συμψηφίζονται αυτεπάγγελτα τα χρέη που είναι βεβαιωμένα στο εν στενή εννοία Δημόσιο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.14 του Ν.4270/2014, το Δημόσιο περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση και η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούμενα υποτομείς, ήτοι: της Κεντρικής Κυβέρνησης, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ. Ακολούθως, οι ΟΤΑ έχουν καταταχθεί στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο μητρώο και στον υποτομέα «κεντρική διοίκηση S.1311, περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ, σχετική η αρ. ΣτΕ Ολ. 3406/2014) …επίσης δεν συμψηφίζονται οφειλές προς το Δημόσιο με απαιτήσεις του οφειλέτη κατά Ο.Τ.Α., καθόσον δεν υφίσταται αμοιβαιότητα, εκείνος δε που προτείνει συμψηφισμό πρέπει να είναι  ίδιος οφειλέτης της κύριας απαίτησης και όχι τρίτο πρόσωπο (το ίδιο ισχύει και για τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό).Εξαίρεση αποτελούν και συνεπώς είναι δεκτικές συμψηφισμούεκείνες οι οφειλές που έχουν μεν βεβαιωθεί σε άλλο πρόσωπο αλλά ο δικαιούχος απαίτησης κατά του Δημοσίου είναι καθολικός ή ειδικός διάδοχός του και αντίστροφα (όπως ο κληρονόμος), σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας… β)η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου πρέπει να αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο και πρέπει, κατά το χρόνο της δήλωσης, να μην έχει κατασχεθεί από τρίτον, να μην έχει εκχωρηθεί σε τρίτον, να μην έχει ήδη πληρωθεί στο δικαιούχο, να μην απαγορεύεται ο συμψηφισμός της και να μην έχει παραγραφεί. Επί του εγγράφου, πρέπει η εκκαθαρίζουσα υπηρεσία να μνημονεύει τα συγκεκριμένα στοιχεία που διασφαλίζουν την εγκυρότητα του συμψηφισμού. Σε συμψηφισμό υπόκεινται: Α)οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι. Β)Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή. Γ)Οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά. Δ)Οι παραγεγραμμένες οφειλές,οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους……..» Ο συμψηφισμός διενεργείται είτε αυτεπάγγελτα είτε με δήλωση του οφειλέτη. Δήλωση συμψηφισμού: Ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, που προκύπτουν από Δημόσιο εκτός Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προτείνεται, με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. , η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους.Μαζί με την δήλωση συμψηφισμού προσκομίζεται έγγραφο της εκκαθαρίζουσας υπηρεσίας από το οποίο προκύπτει προσδιορισμός της απαίτησης κατά του Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης συμψηφισμού και προκειμένου αυτή να γίνει δεκτή, πρέπει να ερευνάται αν υφίστανται οι προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού που αναφέρονται παραπάνω.   Με την αποδοχή της δήλωσης συμψηφισμού επέρχεται απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων κατά το ποσό που η μία καλύπτει την άλλη και μάλιστα από το χρόνο που αυτές συνυπήρξαν (αναδρομικά)και δεν υπολογίζονται τυχόν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.   Όπως συνάγεται από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και σύμφωνα με τα κατατεθέντα στην υπηρεσία μας έγγραφα : 1)      Τις αρ.26893,26895 και 26894 από 09.08.2018 αιτήσεις – δηλώσεις συμψηφισμού. 2)      Τα έγγραφα του Δήμου(καταστάσεις πληρωμής αποζημίωσης και επικειμένων απαλλοτριούμενου ακινήτου του τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου μας) από όπου προκύπτει προσδιορισμός της απαίτησης κατά του Δημοσίου, 3)      Τα έγγραφα του Δήμου (ατομικές καρτέλες οφειλετών) από όπου προκύπτει προσδιορισμός της απαίτησης του Δήμου κατά των ενδιαφερόμενων, 4)      Το γεγονός ότι οι εν λόγω απαιτήσεις οι οποίες «γεννήθηκαν» με την κύρωση της πράξης εφαρμογής και έγιναν απαιτητές : α)η εισφορά σε χρήμα με τη βεβαίωσή της και β)η αποζημίωση ελλείμματος γης και επικειμένων με τις αρ. 418/2017 και 426/2017 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και από την στιγμή που συναντώνται οι οφειλές και οι υποχρεώσεις του έναντι του Δήμου, θα πρέπει να αφαιρεθούν και να διαγραφούν οι προσαυξήσεις που αφορούν τόσο την απαίτηση του δικαιούχου όσο και αυτές του Δήμου.   Η αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. με την προϋπόθεση ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα θα τεθεί σε κοινή χρήση.   Επιπλέον βεβαιώνεται ότι, το ποσό της εισφοράς σε χρήμα που θα εισαχθεί στα έσοδα του Δήμου , θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο όπως ορίζει η νομοθεσία.     Μετά την αποδοχή , θα εγκριθεί από το Δ.Σ. το συμφωνητικό διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου και των δικαιούχων, όπως αυτό επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.     Ύστερα από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά, ήτοι: 1.- Τις καταστάσεις πληρωμής αποζημίωσης  του τμ. Πολεοδομίας του Δήμου μας. 2.- Τις ατομικές καρτέλες οφειλετών. 3.- Τις αιτήσεις των δικαιούχων. 4.- Τις αρ. 927/2018 και 928/2018 Α.Α.Υ. 5.- Τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν την εν λόγω εισήγηση,                   προτείνεται η λήψη Απόφασης Ο.Ε. ως εξής:   1.-Αποδοχή δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων -Έγκριση συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής -Έγκριση συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων -Έγκριση παράτασης καταβολής εισφοράς σε χρήμα μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο.                    ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ     Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα στις    του μήνα  του έτους 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00    , μεταξύ των : αφενός του Δήμου Κορινθίων, Ν.Π.Δ.Δ. που έχει την έδρα του στην Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32, με ΑΦΜ 997860951 , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και αφετέρου των: α)Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, συμφωνήθηκαν , συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:   1 .- Οι: α)Θωμάκη Αγγελική του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσα του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλεια του Γεωργίου, είναι δικαιούχοι  αποζημίωσης γης η πρώτη εξ αυτών  και επικειμένων όλοι εξ αυτών, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και ειδικώτερα: η πρώτη εξ αυτών για εδαφική έκταση 207,79 τ.μ. λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας 0613052 στα ΚΧ 849,ΟΤ 851, της ιδιοκτησίας 0613055 στο ΟΤ 851 και της ιδιοκτησίας 0613046 στα ΚΧ 849,850,852 και όλοι εξ αυτών για επικείμενα , για την ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0613046 στα ΚΧ 849,850,852, του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Κορίνθου.   Ειδικότερα, με την υπ΄αρ. 2154/5-8-2003 απόφαση του ΓΓΠΠ εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής (αρ.ΦΕΚ. 1251/Δ/2003) και κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής  με την υπ΄αρ. 3920/15-5-2009 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας(μεταγραφή αρ. 493, Τόμος 563 του Α΄Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου).   Στη συνέχεια και με την αρ. 68025/12.07.2013 Απόφαση ΓΓΠΠ κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων(καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου με αριθμό 1800 την 05.12.2013).   Στη συνέχεια και με την αρ. 66264/06.12.2012 Απόφαση ΓΓΠΠ κυρώθηκαν οι πίνακες επικειμένων της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλεως Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα».    Στα πλαίσια της ανωτέρω πράξης εφαρμογής, καθορίσθηκε τιμή μονάδας το ποσό των 120,00 €/τ.μ. με την αρ. 426/2017 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων  και με την αρ. 418/2017 καθορίσθηκε τιμή μονάδας για τα επικείμενα, ήτοι: η τιμή των 210,00€/τεμ για μία ελιά μεγάλη, η τιμή των 105,00€/τεμ για μία συκιά μεγάλη και η τιμή των 50,00 €/τεμ για μία αμυγδαλιά μικρή.     Μετά την ανωτέρω γενόμενη ρυμοτόμηση, ο Δήμος Κορινθίων αποζημιώνει τις ιδιοκτήτριες συνολικά για εδαφική έκταση 207,79 τ.μ. χ 120,00€/τμ= 24.934,80 € και συνολικά για επικείμενα με το ποσό των 1.835 €, ήτοι συνολικά με το ποσό των 26.769,80 ευρώ.   2.- Σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής, υπάρχει απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμακατά των: α)Θωμάκη Αγγελικής η οποία έχει βεβαιωθεί  την 19.06.2015, έχει εφαρμοστεί επ΄αυτής η μείωση 20% του Ν.4495/2017 και έχει εξοφληθεί μέρος της οφειλής, υπολείπεται δε σήμερα 07.11.2018 το ποσό των 3.617,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων, β)Θωμάκη Παντελίτσας η οποία έχει βεβαιωθεί  την 19.06.2015, έχει εφαρμοστεί επ΄αυτής η μείωση 20% του Ν.4495/2017 και έχει εξοφληθεί μέρος της οφειλής, υπολείπεται δε σήμερα 07.11.2018 το ποσό των 2.873,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων, και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας ,η οποία έχει βεβαιωθεί  την 19.06.2015, έχει εφαρμοστεί επ΄αυτής η μείωση 20% του Ν.4495/2017 και έχει εξοφληθεί μέρος της οφειλής, υπολείπεται δε σήμερα 07.11.2018 το ποσό των 2.873,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων.   3.- Με τις αρ. 26893, 26895και 26894 από 09.08.2018 αιτήσεις τους προς το Δήμο Κορινθίων οι ανωτέρω, ζητούν:α) να συμψηφιστεί με το ποσό της αποζημίωσης  οιαδήποτε απαίτηση του Δήμου Κορινθίων για εισφορά σε χρήμα η οποία δεν έχει εξοφληθεί και να διαγραφούν οι τυχόν εκατέρωθεν προσαυξήσεις.   Επιπλέον προτείνεται να  παραταθεί η καταβολή εισφοράς σε χρήμα που οφείλει μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο και κατά τον γενόμενο συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων, να διαγραφούν οι ανάλογες προσαυξήσεις.   4.- Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Κορινθίων αναγνωρίζει ότι, το συνολικό ποσό που οφείλει μέχρι σήμερα στους δεύτερους συμβαλλόμενους, με βάση τα όσα έχουν παραπάνω εκτεθεί, ανέρχεται στο ποσό των 26.769,80 ευρώ, σύμφωνα και με την κατάσταση πληρωμής που έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως από το τμήμα πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  & Πολεοδομίας του Δήμου μας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει στον δεύτερο συμβαλλόμενο εφάπαξ το ποσό των 26.769,80 ευρώ , καταβλητέο μετά την έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με άμεση έναρξη των διαδικασιών της οικονομικής εκκαθάρισης με την υπογραφή του παρόντος.   Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα των ανωτέρω.   Την ημερομηνία εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος , θα γίνει ταυτόχρονα και ο συμψηφισμός της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα που έχει βεβαιωθεί στο όνομα των ανωτέρω, συνολικού ύψους 9,364,2 ευρώ στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.   Ο εν λόγω συμψηφισμός θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της παραίτησης των αιτούντων ιδιοκτητών από την δικαστική περαιτέρω διεκδίκηση της αποζημίωσης με κάθε τρόπο.Επίσης ο συμψηφισμός θα έχει ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες παραιτούνται από την μεταβίβαση των δικαιωμάτων τους σε τρίτους που τυχόν θα αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής στην ακίνητη και κινητή περιουσία ή στους οποίους θα μεταβιβαστούν αυτά εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας.   Η αποδοχή της δήλωσης-πρότασης συμψηφισμού θα γίνει με Απόφαση Δ.Σ. με την προϋπόθεση ότι το ρυμοτομούμενο τμήμα θα τεθεί σε κοινή χρήση.   5.- Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι, αποδέχονται τον ανωτέρω περιγραφόμενο διακανονισμό εξόφλησης της συνολικής οφειλής έναντι αυτού και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δήμου Κορινθίων, καθ΄όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο Δήμος Κορινθίων θα είναι συνεπής στις περιγραφόμενες υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης, οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι θα δύνανται να προχωρήσουν σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δήμου Κορινθίων για το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.   6.- Επιπλέον οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι , αποδέχονται τον ανωτέρω περιγραφόμενο συμψηφισμό της οφειλής της εισφοράς σε χρήμα με την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και ουδεμία απαίτηση έχουν περαιτέρω.   Επιπλέον δηλώνει ότι κατά το χρόνο της δήλωσης, η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, δεν έχει κατασχεθεί από τρίτο, δεν έχει εκχωρηθεί σε τρίτο και δεν έχει καταβληθεί στους δικαιούχους ανάλογο τίμημα.   7.- Μέχρι να εξοφληθεί η αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και να εκτελεσθεί και ο συμψηφισμός της οφειλής από εισφορά σε χρήμα, οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι επιτρέπουν στο Δήμο Κορινθίων την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή εργασίας , στην απαλλοτριωθείσα έκταση.     Αφού συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:                                   ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ             ΟΙ   ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ                                                          ΑΛΕΞ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                    1.- ΘΩΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                                  2.- ΘΩΜΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ                                                                   3.- ΘΩΜΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για την αποδοχή της ως άνω αναφερόμενης δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων, για την έγκριση του ως άνω σχεδίου συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής, για την έγκριση του ως άνω συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων, για την έγκριση παράτασης καταβολής εισφοράς σε χρήμα μέχρι την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης από το Δήμο.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων: α) Την αποδοχή της δήλωσης – πρότασης συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των α)Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. β) Την έγκριση του σχεδίου συμφωνητικού διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και των α)Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. γ) Την έγκριση του συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων του Δήμου Κορινθίων και των α)Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. δ) Την έγκριση της παράτασης καταβολής εισφοράς σε χρήμα των α)Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, υπέρ του Δήμου Κορινθίων μέχρι την ημέρα καταβολής από τον Δήμο Κορινθίων της αποζημίωσης υπέρ των α)Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου, β)Θωμάκη Παντελίτσας του Γεωργίου και γ)Θωμάκη Χαρίκλειας του Γεωργίου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/537/2018.-