Απόφαση αριθμ. 32/539/2018

Απόφαση αριθμ. 32/539/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 539η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος αποζημίωσης ζημιάς οχήματος» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ.33490/07-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Θέμα : Διαβίβαση εγγράφου

Σχετ.: Τα υπ’ αριθμ.24784/25-07-2018 και 29943/06.09.2018 έγγραφα.

Σας αποστέλλουμε τα ανωτέρω έγγραφα σχετικά με το ατύχημα που επικαλείται ο κ.Λάζαρος Τσάτσος ότι προκλήθηκε απο μετακίνηση και πρόσκρουση του κάδου απορριμμάτων λόγω αέρα, στο παρκαρισμένο όχημά του.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να διαψεύσουμε ούτε και να επιβεβαιώσουμε το ανωτέρω γεγονός, καθώς δεν ειδοποιηθήκαμε ως Υπηρεσία και δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε αυτοψία.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.30/492/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη, με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί των ανωτέρω Αιτήσεων του κ.Λάζαρου Τσάτσου περί αποζημίωσης – εξώδικου συμβιβασμού και ακολούθως θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 38941/07-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία αφού μελέτησε την σχετική Νομολογία και εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τους ισχυρισμούς του αιτούντος, συμπεραίνει ότι :

.. “ Εν όψει προσδοκώμενου μετά βεβαιότητας ευνοϊκού υπέρ του Δήμου αποτελέσματος, σε περίπτωση που ο αιτών κινηθεί δικαστικά κατά του Δήμου, ο Δήμος δεν έχει συμφέρον στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, αφού θα επωφεληθεί με την μη καταβολή του κονδυλίου της αποζημίωσης, αλλά και των λοιπών δικαστικών εξόδων, τα οποία αναμένεται να επιδικαστούν σε βάρος του αιτούντος. Για τους παραπάνω λόγους γνωμοδοτώ υπέρ της μη αποδοχής του προτεινόμενου εξώδικου συμβιβασμού καθότι δεν στοιχειοθετείται ευθύνη του Δήμου για αποζημίωση του Τσάτσου Λάζαρου, εφόσον δεν αποδεικνύεται, ούτε το ίδιο το συμβάν αυτό καθεαυτό, αλλά ακόμα κι αν ήθελε υποτεθεί ότι συνέβη, ούτε και η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και αποτελέσματος. ”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα του κ.Τσάτσου Λάζαρου για την καταβολή αποζημίωσης με εξώδικο συμβιβασμό, σύμφωνα και με την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33490/07-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 38941/07-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Πλεσσα Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα περί εξώδικου συμβιβασμού για την καταβολή αποζημίωσης του κ.Τσάτσου Λάζαρου, για ζημία που επικαλείται ότι προκλήθηκε από μετακίνηση και πρόσκρουση κάδου απορριμμάτων λόγω αέρα στο σταθμευμένο όχημά του, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/539/2018.-

Leave a Comment