Απόφαση αριθμ. 32/540/2018

Απόφαση αριθμ. 32/540/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

……………….. Ορθή επανάληψη ………………

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 540η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και της αποζημίωσης των επικειμένων της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων (Φίλιππος Βλάχος κ.λπ.)» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.33848/3749/03-10-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΕξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και της αποζημίωσης των επικειμένων της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Ο κ.Φίλιππος Βλάχος του Μιχαήλ και της Ευθυμίας και ο κ.Μιχαήλ Βλάχος του Φιλίππου και της Αναστασίας με την αριθμ. πρωτ. 28644/3404/2018 αίτησή τους, ζητούν εξώδικο συμβιβασμό για την οφειλόμενη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και για την αποζημίωση των επικειμένων, ο μεν πρώτος ως ψιλός κύριος ο δε δεύτερος ως επικαρπωτής της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων.

Η πράξη εφαρμογής της περιοχής έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

Οι πίνακες επικειμένων έχουν κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου όπως έχει διορθωθεί για την εν λόγω ιδιοκτησία με την υπ΄ αριθμ. 03/2017 διορθωτική πράξη που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 186513/3106/04-10-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Σημειώνεται, ότι στον πίνακα πράξης εφαρμογής και πίνακα επικειμένων καταχωρείται ως ιδιοκτήτης στη στήλη 2 αυτών ο ψιλός κύριος και για την ιδιοκτησία αυτή έχει καταχωρηθεί ο κ. Φίλιππος Βλάχος του Μιχαήλ και της Ευθυμίας.

Ειδικότερα:

α) ζητούν τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία προς το Δήμο Κορινθίων επιφάνειας 0,37 τ.μ σύμφωνα με το κυρωμένο πίνακα της πράξης εφαρμογής με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 512/2013 απόφαση ΔΣ, οπότε η συνολική οφειλή θα ανέρχεται στα σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (44,40 €)

β) ζητούν τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης των επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τον πίνακα επικειμένων της υπ΄ αριθμ. 03/2017 διορθωτικής πράξης που κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 186513/3106/04-10-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, αποδεχόμενοι τις τιμές μονάδος που έχουν καθορισθεί με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΜ. 0603006 στο Ο.Τ 768

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΙΕΣ

11

ΜΕΓΑΛΕΣ

210 €/τεμ.

2.310,00 €

ΕΛΙΑ

1

ΜΙΚΡΗ

100 €/τεμ.

100,00 €

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105 €/τεμ.

105,00 €

ΛΕΜΟΝΙΑ

1

ΜΙΚΡΗ

55 €/τεμ.

55,00 €

ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΠΛΕΓΜΑ (3 μ. Χ 2 μ.)

6 τμ

ΚΑΛΗ

65 €/τμ

390,00 €

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΣΕΝΑΖ (105,77 μ. Χ 2 μ.)

211,54 τμ

ΚΑΛΗ

10 €/τμ

2.115,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ιδιοκτησίας με αρ. κτημ. 0603006)

5.075,40 €

Δηλαδή η αποζημίωση των επικειμένων θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (5.075,40 €)

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε περί του ζητούμενου εξώδικου συμβιβασμού α) της οφειλόμενης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία προς τον Δήμο και β) της οφειλόμενης αποζημίωσης επικειμένων από το Δήμο προς την ιδιοκτησία, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

Συνημμένα:

  1. Η με αριθμ. πρωτ. 28644/3404/2018 αίτηση των κ.κ. Φίλιππου Βλάχου του Μιχαήλ και Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου

  2. Η με αριθμ. πρωτ. 3920/150-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  3. Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α 0603006 (σελίδες 401α και 401β)

  4. Η με αριθμ. πρωτ. 186513/3106/04-10-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ΄ αριθμ. 03/2017 διορθωτική πράξη του πίνακα επικειμένων για την ιδιοκτησία με κ.α 0603006

  5. Αντίγραφο του κυρωμένου διορθωμένου πίνακα επικειμένων για την ιδιοκτησία με κ.α 0603006

  6. Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:500

  7. To με αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πολεοδομικής μελέτης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου της επιτροπής του Π.Δ 5/1986

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.28/473/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη,με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω Αιτήσεως των κ.κ.Φιλίππου Βλάχου του Μιχαήλ και Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου περί εξώδικου συμβιβασμού και ακολούθως θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 38945/07-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, η οποία αφού μελέτησε την σχετική Νομολογία και εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την εν λόγω αίτηση, συμπεραίνει ότι :

.. “ λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, γνωμοδοτώ και εισηγούμαι :

α)να γίνει δεκτή η υπ’ αριθμ.πρωτ.23644/3404/2018 αίτηση των κ.κ.Φιλίππου Βλάχου του Μιχαήλ και Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου από το Δήμο Κορινθίων, καθότι είναι σύμφωνη τόσο με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και με το με αριθμ.πρωτ.56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πολεοδομικής μελέτης της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.5/1986 και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού.

β)να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης κατά μετατροπή εισφοράς γης, επιφάνειας 0,37 τ.μ., σε χρήμα, στο ποσό των 120€/τ.μ., οπότε η συνολική οφειλή θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (44,40)

γ)να καθορίσει την τιμή μονάδος αποζημίωσης των επικειμένων σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό εκτίμησης της αξίας τους, η οποία αποζημίωση που θα οφείλει ο Δήμος, θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (5.075,40) και

δ)να προχωρήσει στη σύνταξη σχετικού πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει αποδεκτό το αίτημα των κ.κ.Φίλιππου Βλάχου του Μιχαήλ και Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου για εξώδικο συμβιβασμό για την οφειλόμενη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και για την αποζημίωση των επικειμένων, ο μεν πρώτος ως ψιλός κύριος ο δε δεύτερος ως επικαρπωτής της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, για :

α) τον καθορισμό της τιμής μονάδος της οφειλόμενης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία προς το Δήμο Κορινθίων επιφάνειας 0,37 τ.μ με προτεινόμενη τιμή 120,00/τ.μ., δηλαδή με ποσό (0.37x120,00=) σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (44,40 €) και

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας με προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης αυτές, που καθορίστηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της Eπιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, δηλαδή με το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (5.075,40 €).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 33848/3749/03-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ.38945/07-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Πλεσσα Ε., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος α)οφειλόμενης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και β)αποζημίωσης επικειμένων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 28644/3404/2018 αιτήσεως των κ.κ.Φίλιππου Βλάχου του Μιχαήλ και Μιχαήλ Βλάχου του Φιλίππου, ο μεν πρώτος ως ψιλός κύριος ο δε δεύτερος ως επικαρπωτής της ιδιοκτησίας με κωδικό κτηματογράφησης 0603006 στο Ο.Τ 768 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, ως εξής :

α) με τιμή μονάδος το ποσό των 120,00€/τ.μ. για επιφάνεια γης 0,37 τ.μ., ήτοι με ποσό (0.37x120,00=) σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (44,40 €) και

β) με τιμές μονάδος αποζημίωσης επικειμένων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 Πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της Eπιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986, ήτοι με συνολικό ποσό πέντε χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (5.075,40 €).

Δηλαδή, εν κατακλείδι ως εξής :

α) την εισφορά από τους ανωτέρω αιτούντες προς τον Δήμο Κορινθίων του συνολικού ποσού των 44,40€ (0.37x120,00 €), προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον Δήμο Κορινθίων, για οφειλόμενη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία τους για επιφάνεια 0,37 τ.μ. και

β) την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω αιτούντες του συνολικού ποσού των 5.075,40 €, για επικείμενα της ιδιοκτησίας τους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 και τον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 350.000,00€.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/540/2018.-

Leave a Comment