Απόφαση αριθμ. 32/541/2018

Απόφαση αριθμ. 32/541/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 541η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματοςαποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής “Αγιαννιώτικα” Κορίνθου (Μιχαήλ Σταμάτης)» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.9047/935/07-05-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής “Αγιαννιώτικα” Κορίνθου”

Με το αριθμό 9047 / 935 / 2018 αίτημά του ο κος Μιχαήλ Σταμάτης του Δημητρίου ως φερόμενος ιδιοκτήτης σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 020909 στο ΟΤ.304 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας του όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν με το αρ. 2 / 2014 πρακτικό της Επιτροπής του πδ. 5 / 1986 “Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Αγιαννιώτικα” “.

Λαμβάνοντας υπ΄όψη α) την με αρ.πρωτ, 10992 / 22-12-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” και στην οποία περιλαμβάνονται οι ιδιοκτησίες εκτός των άλλων και του Ο.Τ.304 και β) τον πίνακα Επικειμένων που συνοδεύει την ανωτέρω Μ.Π.Ε., γ) το με αρ.2 / 2014 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων των οικοδομικών τετραγώνων που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα Μ.Π.Ε. από την Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων του π/δ 5/1986,

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης του αιτούντα για τα επικείμενα είναι σύμφωνες με τις αξίες επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με το προαναφερθέν (γ) Πρακτικό 2/ 2014 της αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτών σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα με2.800,00 €

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 020909

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο €ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΠΕΥΚΟ

1

ΜΕΓΑΛΟ

100 €/τεμ

100,00

2800,00

100,00%

2800,00

ΕΛΙΕΣ

6

ΜΕΓΑΛΕΣ

210 €/τεμ

1260,00

ΥΠΟΣΤΕΓΟ Ε=30,00τμ και Η=3,00μ με κεραμίδια

90 κμ

ΑΡΙΣΤΗ

16 €/κμ

1440,00

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει ως προς τον εξώδικο συμβιβασμό και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 7047/935/2018 αίτηση Σταμάτη Μιχαήλ

  2. Φωτ/φο της με αρ.πρωτ, 10992 / 22-12-2010 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η ΜΠΕ και για το ΟΤ 304

  3. Φωτ/φο αποσπάσματος Πίνακα & Διαγράμματος του ΟΤ 304 της ανωτέρω κυρωμένης ΜΠΕ

  4. Φωτ/φο Πίνακα Επικειμένων της ανωτέρω κυρωμένης ΜΠΕ

  5. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 2/2014

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.17/294/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων επί του ανωτέρω αιτήματος του κ.Μιχαήλ Σταμάτη του Δημητρίου και ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 38676/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, η οποία αφού μελέτησε την σχετική Νομολογία και εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την εν λόγω αίτηση, συμπεραίνει ότι :

Επί του αιτήματος λοιπόν του ιδιοκτήτη κ.Σταμάτη να προχωρήσει εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ αυτού και του Δήμου και δη στο συνολικό ποσό των 2.800 € (100€Χ 1 πεύκο, 210€Χ 6 ελιές και 16€Χ 90 κ.μ. υποστέγου αρίστης κατάστασης), ήτοι σε ποσό σύμφωνο και απολύτως εναρμονισμένο με το πρακτικό προσδιορισμού αξίας επκειμένων της περιοχής Αγιαννιώτικα φρονώ, ότι πρέπει ο Δήμος να αποδεχθεί την τιμή αυτή και να αποζημιώσει τον φερόμενο ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, με το συνολικό ποσό των 2.800€.”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει αποδεκτό το αίτημα του κ.Μιχαήλ Σταμάτη του Δημητρίου ως φερόμενου ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 020909 στο ΟΤ.304 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα” για εξώδικο συμβιβασμό, που αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας του με προτεινόμενες τιμές μονάδας, αυτές που καθορίστηκαν με το αρ. 2/2014 πρακτικό της Επιτροπής του Π.Δ.5/1986 “Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Αγιαννιώτικα”.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9047/935/07-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 38676/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Θωμαϊδου Α., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης επικειμένων κατόπιν της υπ’αριθμ. Πρωτ. 9047/ 935/ 2018 αιτήσεως του κ.Μιχαήλ Σταμάτη του Δημητρίου ως φερόμενου ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 020909 στο ΟΤ.304 το οποίο βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Αγιαννιώτικα”, με τιμές μονάδος αποζημίωσης επικειμένων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2/2014 πρακτικό της Επιτροπής του Π.Δ.5/1986 “Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Αγιαννιώτικα”, ήτοι με το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800 €), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 και τον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 350.000,00€.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/541/2018.-

Leave a Comment