Απόφαση αριθμ. 32/542/2018

Απόφαση αριθμ. 32/542/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/2/2019

Αριθμός Πρακτικού 32 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  19-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα  έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5) Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 542η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματοςαποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου (Αφροδίτη Μεγαρίτου κ.λπ.)» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”   Με το αριθμό  27597 / 3334 / 2018 αιτημά τους οι 1) Αφροδίτη Μεγαρίτου και 2) Δήμητρα Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, ως κληρονόμοι εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου ο οποίος  κατά το χρόνο (15-5-2009) κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” είχε στην κατοχή του το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%   ΖΗΤΟΥΝ διά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους κα Ιωάννας Ασπροποταμίτη τον εξώδικο συμβιβασμό: για το δικαίωμα αποζημίωσης γης λόγω ελλείμματος γης συνολικής έκτασης 290,96τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου  130/τμ  ή και οποιοδήποτε εν τέλει προκύψει και μέχρι  120/τμΣτην αίτηση περιγράφονται και προγενέστερες αιτήσεις των ιδίων και του πατέρα αυτών οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν.   ΤΩΡΑ και σύμφωνα με την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε. ΚΑΙ επειδή η ελάχιστη αποδεκτή από τους αιτούντες προτεινόμενη τιμή μονάδος αποζημίωσης για τη γη δηλαδή 120/τμ είναι σύμφωνη με αυτή που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τις αιτούσες με την ελάχιστη προτεινόμενη τιμή μονάδος. Βάση των ανωτέρω η συνολική αποζημίωση της απαλλοτρίωσης των 290,96 τμ θα πρέπει να ανέλθει σε  290,96τμ*120/τμ= 34.915,20 € το οποίο και να επιμερισθεί κατά το ήμισυ σε εκάστη εκ των αιτουσών. Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος γης και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις. Τέλος σημειώνεται ότι οι αιτούσες την αποζημίωση ζητούν να κληθούν κατά τη συνεδρίαση τόσο της Οικονομικής Επιτροπής όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου.   Συνημμένα:
  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 27597 / 3334 / 2018 αίτηση Αφροδίτης και Δήμητρας Μεγαρίτου
  2. Φωτ/φο Πινάκων και Διαγράμματος της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.
  3. Φωτ/φο Απόφαση καθορισμού αξίας ακινήτων Δ.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016
  Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.28/471/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της  ανωτέρω αιτήσεως των : 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης  και ακολούθως θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ.38678/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της ανωτέρω δικηγόρου, η οποία αφού μελέτησε την σχετική Νομολογία και εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την εν λόγω αίτηση, συμπεραίνει ότι : “Επί τη βάσει των ανωτέρω στοιχείων και δεδομένων και δυνάμει της από 26-10-2016 και με αριθμό πρωτ. 21317/2016 εισηγήσεως του τμήματος Πολεοδομίας φρονώ ότι αναφορικά στην αποζημίωση της ιδιοκτησίας για επιφάνεια 290,96 τ.μ., αυτή θα πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 120€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης, ήτοι οι ιδιοκτήτριες θα πρέπει να αποζημιωθούν με το συνολικό ποσό των 34.915,20€ (290,96Χ120€/τ.μ.), αφού έχουν ήδη εκδοθεί οι υπ’ αριθμ.512/2013 και 82/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες και έχουν κάνει δεκτή την αξία αυτή (120€/τ.μ.) και βρίσκονται μέχρι και σήμερα σε ισχύ. Συμφώνως των άνω πρέπει να προχωρήσουμε σε αποζημίωση των ιδιοκτητριών με το συνολικό ποσό των 34.915,20€, και ούτως να συντελεστεί και η απαλλοτρίωση και εν συνεχεία να εξεταστεί το αίτημα περί εκατέρωθεν συμψηφισμού απαιτήσεων το οποίο ευλόγως υποβάλλεται από τις ιδιοκτήτριες του ακινήτου, οι οποίες έχουν υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα για 336,77 τ.μ. Αναφορικά στην εντολή που μου δώσατε σύνταξης πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού, αυτό θα ολοκληρωθεί εφόσον αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η αποζημίωση της ανωτέρω ιδιοκτησίας ως ανωτέρω και από το Τμήμα Πολεοδομίας προτείνεται, ήτοι με το ποσό των 120€ ανά τετραγωνικό μέτρο γης.” Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του εδαφίου ιδ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις  30.00,00€, ο Πρόεδρος προτείνει την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείματος γης, συνολικής έκτασης  290,96 τ.μ. κατόπιν της ανωτέρω αιτήσεως των 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και  της Βάγιας, ως φερόμενων κληρονόμων εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου για το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%,  με  τιμή μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων  στο ποσό των 120 ευρώ/τ.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθ. πρωτ.38678/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Θωμαΐδου Α., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης συνολικής έκτασης 290,96 τ.μ., κατόπιν της υπ’ αριθμ.27597/3334/2018  αιτήσεως των 1) Αφροδίτης Μεγαρίτου και 2) Δήμητρας Μεγαρίτου του Δημητρίου και της Βάγιας, ως φερόμενων κληρονόμων εκ διαθήκης του πατέρα τους Δημητρίου για το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0625011 στα ΟΤ 861 και ΚΧ. 862 σε ποσοστό 100%,  με  τιμή μονάδος αποζημιώσεως, που οφείλεται από τον Δήμο Κορινθίων στο ποσό των 120,00 ευρώ/τ.μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27597/3334/14-09-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38678/06-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Θωμαΐδου Α., δηλαδή την αποζημίωση των φερόμενων ιδιοκτητριών με το συνολικό ποσό των 34.915,20€ (290,96 Χ 120€/τ.μ.) το οποίο και να επιμερισθεί κατά το ήμισυ σε εκάστη εξ αυτών. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.679.000,00€.         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/542/2018.-

Leave a Comment