Απόφαση αριθμ. 32/548/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 32/548/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 32 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της 19-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.). Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 548η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 39059/οικ.4233/8-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   ΘΕΜΑ: Αίτηση μη συμμόρφωση Κ. & Ε. Ζιούβα προς την με αρ. 765/2017 Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν. 3068/2002 του Σ.τ.Ε. ΣΧΕΤ.: Το υπ΄ αριθμ. 285282/620 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περ/κης Εν/τας Κορινθίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ΄ αριθμ. Π4467/18 έγγραφο Συμβουλίου της Επικρατείας μετά των συνημμένων σ΄ αυτό.     Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε προς το Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. πρωτ. 4467/2018 αίτησης μη συμμόρφωση Κ. & Ε. Ζιούβα προς την με αρ. 765/2017 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3068/2002 του Σ.τ.Ε., η οποία θα εκδικασθεί την 5-12-2018, και αφορά καθορισμό ορίων και όρων δόμησης με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και δημοσίευση διαγραμμάτων στον οικισμό Βραχατίου του Δήμου Βέλου-Βόχας παρακαλούμε να μας ορίσετε Νομικό Σύμβουλο.   Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι,  προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα αναλάβει να γνωμοδοτήσει στον Δήμο Κορινθίων σχετικά με την ως άνω αναφερόμενη υπόθεση και για το λόγο αυτό προτείνει το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας κι αυτή του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)     Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε σύνταξη γνωμοδότησης προς το Δήμο Κορινθίων σχετικά με την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση. Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/548/2018.-