Απόφαση αριθμ. 32/551/2018

Απόφαση αριθμ. 32/551/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 551η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»,

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τις υπ’ αριθμ. 20/2015, 94/2018 και 166/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες έχει ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Αθηνών κ.Κουνέλης Βασίλειος για υπόθεση οικονομικών αξιώσεων του Δήμου Κορινθίων κατά των εταιρειών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Energa Power Trading A.E. και Hellas Power A.E., σύμφωνα με το αριθμ. 365/2014 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι στις 08-11-2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η υπ’ Αριθ. Κ 0348/2017 Κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προς τον Δήμο Κορινθίων, με την οποία καλείται ο Δήμος στις 17-12-2018 να εξετασθεί ως μάρτυρας ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών στην ποινική δίκη κατά Φλώρου Αριστείδη, ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος και υπεύθυνος της εταιρείας ENERGA POWER TRADING A.E..

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την δικάσιμο της 17-12-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής ή διακοπή της δικασίμου αυτής και θα δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Κορινθίων στην εν λόγω υπόθεση, θα εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων κατά την εκδίκαση της εν λόγω ποινικής υπόθεσης, παριστάμενος ενώπιον του Δικαστηρίου, υπογράφων οιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο υποβάλλων αιτήσεις, ενστάσεις και κάθε ένδικο βοήθημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και εν γένει, θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εκπλήρωση της παρούσας εντολής, ασκώντας πάντα τα δικαιώματα του συνηγόρου πολιτικής αγωγής. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών κ.Κουνέλη Βασιλείου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον δικηγόρο Αθηνών κ.Βασίλειο Κουνέλη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17799 – Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Β. Βλάχος, Δημήτρης Ι. Κυριακουλάκος, Βασίλης Ν. Κουνέλης, Βασίλης Θ. Τζούλης, Βάσια Σ. Ατσιδάκου και Συνεργάγες, στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την δικάσιμο της 17-12-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής ή διακοπή της δικασίμου αυτής και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Κορινθίων στην εν λόγω υπόθεση, να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων κατά την εκδίκαση της εν λόγω ποινικής υπόθεσης, παριστάμενος ενώπιον του Δικαστηρίου, υπογράφων οιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο υποβάλλων αιτήσεις, ενστάσεις και κάθε ένδικο βοήθημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εκπλήρωση της παρούσας εντολής, ασκώντας πάντα τα δικαιώματα του συνηγόρου πολιτικής αγωγής.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου-δικηγορικού γραφείου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/551/2018.-

Leave a Comment