Απόφαση αριθμ. 32/552/2018

Απόφαση αριθμ. 32/552/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 552η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»,

θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25607/3177/05-10-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα καθώς και αποζημίωσης επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

Με τα αριθμό πρωτ.16681/2066/21-5-18 & 16682/2064/21-5-18 αιτηματά τους οι Δαμέλου Αναστασία και Δαμέλος Παναγιώτης του Νικολάου ως ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων Α) με αρ. κτ. 0517014 στο ΟΤ 673 σε ποσοστό 25% έκαστος, Β) με αρ.κτ. 0517027 στο ΟΤ 673 σε ποσοστό 50% έκαστος ΖΗΤΟΥΝ τον εξώδικο συμβιβασμό για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ιδιοκτησιών τους (στο ποσοστό που τους αναλογούν) όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με αρ. 1/2013.

Έπειτα σε συσχέτιση με τα προαναφερθέντα αιτήματα υπέβαλαν από κοινού το με αριθμό πρωτ.25607/3177/31-7-18 αίτημά τους με το οποίο ΖΗΤΟΥΝ τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά για έκαστο 8,01τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και με την αξία των 120€/τμ. ,σύμφωνα με την 512/2013 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων.

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε. και β) κατόπιν της με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης των επικειμένων είναι σύμφωνες με αυτές που καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τους αιτούντες με τις προτεινόμενες τιμές μονάδος.

Έτσι οι αποζημιώσεις υπολογίζονται στους παρακάτω αναλυτικούς Πίνακες και στο ποσοστό που αναλογεί σε έκαστο εκ των δύο αιτούντων δηλ. 586,58€ + 630,00€ = 1216,58 €

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0517014 (ΟΤ 673)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ιδιοκτησίας

ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

9

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

1890,00

2346,30

έκαστος

25,00%

586,58

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

42,00 τ.μ.

€/τ.μ

378,00

ΣΤΗΘΑΙΟ από ΜΠΕΤΟ

0,54 κ.μ.

ΜΕΤΡΙΑ

145 €/κ.μ

78,30

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0517027 (ΟΤ.673)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

6

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

1260,00

1260,00

Έκαστος50,00%

630,00

Από την άλλη πλευρά και σε ότι αφορά την οφειλή τους μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα η πρόταση τιμής μονάδος ανέρχεται σε 120€/τμ. και συμφωνεί με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων έτσι θα πρέπει να εισφέρουν στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 2*8,01τμ*120€/τμ= 1.922,40€ ή έκαστος 961,20€.

Κατά την άποψή μας

– η αποζημίωσή επικειμένων του εκάστου εκ των αιτούντων αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε 1.216,58 €

και

– η οφειλή εκάστου λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα θα πρέπει να ανέλθει σε 961,20€.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και επικειμένων και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 16681/2066/21-5-18 & 16682/2064/21-5-18 αιτήσεων Αναστασίας και Παναγιώτη Δαμέλου.

  2. Φωτ/φο Απόφασης & Πινάκων Επικειμένων κυρωμένων με την 66264/2012 Απ.Περιφ.Πελ.

  3. Φωτ/φο Απόφασης, Πινάκων, Διαγραμμάτων της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.

  4. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013

  5. Φωτ/φο Απόφαση καθορισμού αξίας ακινήτων Δ.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί των ανωτέρω Αιτήσεων των Δαμέλου Αναστασίας και Δαμέλου Παναγιώτη του Νικολάου ως φερόμενων ιδιοκτητών γεωτεμαχίων Α) με αρ. κτ. 0517014 στο ΟΤ 673 σε ποσοστό 25% έκαστος, Β) με αρ.κτ. 0517027 στο ΟΤ 673 σε ποσοστό 50% έκαστος,του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα με προτεινόμενη την τιμή των 120€/τμ., σύμφωνα με την αριθμ.512/2013 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων, καθώς και αποζημίωσης επικειμένων με προτεινόμενες τιμές, αυτές που καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16681/2066/21-5-18, 16682/2064/21-5-18 και 25607/3177/31-7-18 αιτημάτων των κ.κ.Δαμέλου Αναστασίας και Δαμέλου Παναγιώτη του Νικολάου ως φερόμενων ιδιοκτητών γεωτεμαχίων Α) με αρ. κτ. 0517014 στο ΟΤ 673 σε ποσοστό 25% έκαστος, Β) με αρ.κτ. 0517027 στο ΟΤ 673 σε ποσοστό 50% έκαστος, του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα με προτεινόμενη την τιμή των 120€/τμ. σύμφωνα με την αριθμ.512/2013 Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων, καθώς και αποζημίωσης επικειμένων με προτεινόμενες τιμές, αυτές που καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 –ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/552/2018.-

Leave a Comment