Απόφαση αριθμ. 32/553/2018

Απόφαση αριθμ. 32/553/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 Ορθή επανάληψη

(ως προς τον αριθμ. πρωτ. Απόφασης Δημάρχου)

Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 553η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών: την υπ’ αριθμ. 274/2013 Διαταγή πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και την συνημμένη σε αυτήν επιταγή α΄ απογράφου εκτελεστού των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με δικαστικό επιμελητή στις 26-10-2018, την από 02-11-2018 σχετική γνωμοδότηση επί της με αρ. 343/2018 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου και το από 06-11-2018 έγγραφο περί προσκόμισης στοιχείων και διατύπωσης απόψεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την ως άνω διαταγή πληρωμής και υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39295/12-11-2018 (ΑΔΑ: 62Υ6ΩΛ7-ΑΧ9 ) απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος κ.Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή να γνωμοδοτήσει εγγράφως στο Δήμο Κορινθίων επί της με αριθμό 274/2013 διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και της συνημμένης σε αυτήν επιταγής α΄ απογράφου εκτελεστού, σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου κατά αυτής και γενικότερα ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος Κορινθίων αναφορικά με την ως άνω υπόθεση και με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 274/2013 Διαταγή πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και την συνημμένη σε αυτήν επιταγή α΄ απογράφου εκτελεστού των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39295/12-11-2018 (ΑΔΑ: 62Υ6ΩΛ7-ΑΧ9 ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39295/12-11-2018 (ΑΔΑ: 62Υ6ΩΛ7-ΑΧ9 ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος κ.Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή να γνωμοδοτήσει εγγράφως στο Δήμο Κορινθίων επί της με αριθμό 274/2013 διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και της συνημμένης σε αυτήν επιταγής α΄ απογράφου εκτελεστού, σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου κατά αυτής και γενικότερα ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος Κορινθίων αναφορικά με την ως άνω υπόθεση και με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων του.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/553/2018.-

Leave a Comment