Απόφαση αριθμ. 32/554/2018

Απόφαση αριθμ. 32/554/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 554η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. 7151/2018 δημόσια σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και λέει ότι η ως άνω συμβαλλόμενη εταιρεία παρεκκλίνει των όρων της ανωτέρω σύμβασης και ως εκ τούτου προκύπτει άμεση ανάγκη προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις, το γεγονός ότι στο Δήμο Κορινθίων δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή και η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39540/13-11-2018 (ΑΔΑ: 780ΤΩΛ7-6ΨΚ) απόφαση Δημάρχου : Α.- Ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Χατζής Μιχαήλ, με την εντολή να συντάξει εξώδικο διαμαρτυρία του Δήμου Κορινθίων κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. σχετικά με την μη τήρηση από την εν λόγω εταιρεία των συμβατικών υποχρεώσεων – όρων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7151/2018 δημόσιας σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και Β.- Ορίστηκε πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Μαστρογιάννη Ελευθερία, με την εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ.Χατζή Μιχαήλ, να προβεί εμπρόθεσμα στην νόμιμη κοινοποίηση της ως άνω αναφερομένης εξωδίκου διαμαρτυρίας κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε..

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 7151/2018 δημόσια σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, το γεγονός ότι η ως άνω συμβαλλόμενη εταιρεία παρεκκλίνει των όρων της ανωτέρω σύμβασης, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39540/13-11-2018 (ΑΔΑ: 780ΤΩΛ7-6ΨΚ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39540/13-11-2018 (ΑΔΑ: 780ΤΩΛ7-6ΨΚ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή του Δήμου, σύμφωνα με την οποία :

Α.- Ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Χατζής Μιχαήλ, με την εντολή να συντάξει εξώδικο διαμαρτυρία του Δήμου Κορινθίων κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. σχετικά με την μη τήρηση από την εν λόγω εταιρεία των συμβατικών υποχρεώσεων – όρων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7151/2018 δημόσιας σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε. για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

Β.- Ορίστηκε πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Μαστρογιάννη Ελευθερία με την εντολή, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ.Χατζή Μιχαήλ, να προβεί εμπρόθεσμα στην νόμιμη κοινοποίηση της ως άνω αναφερομένης εξωδίκου διαμαρτυρίας κατά της εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε..

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που ορίζονται στην ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/554/2018.-

Leave a Comment