Απόφαση αριθμ. 32/555/2018

Απόφαση αριθμ. 32/555/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 555η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών : την υπ’ αριθμ. 274/2013 διαταγή πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και την συνημμένη σε αυτήν από 24-10-2018 επιταγή α΄ απογράφου εκτελεστού των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με δικαστικό επιμελητή στις 26-10-2018, την από 13-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, το από 06-11-2018 έγγραφο περί προσκόμισης στοιχείων και διατύπωσης απόψεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την ως άνω διαταγή πληρωμής και υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις, το γεγονός ότι στο Δήμο Κορινθίων δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή και η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει, προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39929/15-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΒΔΩΛ7-ΛΞΕ) απόφαση Δημάρχου:

Α.- Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή να ασκήσει αίτηση ανακοπής κατά της με αριθμό 274/2013 Διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και της συνημμένης σε αυτήν από 24-10-2018 επιταγής α΄ απογράφου εκτελεστού των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και

Β.- Ορίστηκε πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελική, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις των δικογράφων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 274/2013 διαταγή πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και την συνημμένη σε αυτήν από 24-10-2018 επιταγή α΄ απογράφου εκτελεστού των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, την από 13-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, το από 06-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την ως άνω διαταγή πληρωμής, την υπ’ αριθμ.Πρωτ. 39929/15-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΒΔΩΛ7-ΛΞΕ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 39929/15-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΒΔΩΛ7-ΛΞΕ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή του Δήμου, σύμφωνα με την οποία :

Α.- Ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, με την εντολή να ασκήσει αίτηση ανακοπής κατά της με αριθμό 274/2013 Διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Κορίνθου και της συνημμένης σε αυτήν από 24-10-2018 επιταγής α΄ απογράφου εκτελεστού των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών κατά Δήμου, να παρασταθεί κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και

Β.- Ορίστηκε πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων η δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις των δικογράφων κατά των Γεωργίου Γιαννακόπουλου και λοιπών.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει των ελάχιστων αμοιβών που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015), όπως ισχύει και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύει και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/555/2018.-