Απόφαση αριθμ. 34/558/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 34/558/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/12/2018
 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 40365/19-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Ζήμος Κων., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Νανόπουλος Βασ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 558η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 21/347/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 39/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτού, καθώς και την υπ’ αριθμ.26/413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 21/347/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διότι ανακλήθηκε η σχετική υπ’ αριθμ. 21/341/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, με την οποία είχε εγκριθεί το πρωτογενές αίτημα και η πολυετής δαπάνη του εν λόγω διαγωνισμού. Με την εν λόγω υπ’ αριθμ.26/413/2018 επίσης εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 39/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτού και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 27-09-2018.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 28/445/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 27-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 27-09-2018 για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης με έκπτωση 53% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος, με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 37949/31-10-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προσεκλήθη να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από την σχετική υπ’ αριθμ. 31087/2018 διακήρυξη, δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 19-11-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η υπ’ αριθμ.πρωτ.39653/13-11-2018-2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχοοικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ».

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση του από 19-11-2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχοοικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ», με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης με έκπτωση 53% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Εγκρίνει το από 19-11-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€, σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 39/2018 μελέτη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ», (Περιάνδρου 32, Κιάτο, Τ.Κ.20200, Α.Φ.Μ. 015917693, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης με έκπτωση 53% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 19-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, με ΚΑ 30/7322.0022 και τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Κατακαλίου» ποσού 30.000,00€. Για το υπόλοιπο ποσό των 15.000,00€ του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης, έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Α.Δ.Σ. 13/326/2018, Α.Α.Υ. 1022/2018 ).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/558/2018.-