Απόφαση αριθμ. 34/559/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 34/559/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/11/2018 Αριθμός Πρακτικού 34 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  23-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 40365/19-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα  έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Ζήμος Κων., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Νανόπουλος Βασ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 559η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 2) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 619.987,99€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ε. Καμτσιώρα, Μηχανολόγο Μηχανικό, και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων κ. Ι. Καραΐσκο, Πολιτικό Μηχανικό,  προτείνει δε  στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 57/2018 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτης και ορίζει την με ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 2) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 619.987,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Β.- Καθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής ανά τμήμα, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 2) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 619.987,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ως εξής: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)

 
Επωνυμία Δήμος Κορινθίων
Ταχυδρομική διεύθυνση Κολιάτσου 32
Πόλη Κόρινθος
Ταχυδρομικός Κωδικός 20131
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS GR 253
Τηλέφωνο 2741362808
Φαξ 2741362830
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.kamtsiora@korinthos.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Καμτσιώρα Έλλη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.korinthos.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  
  Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ   Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.   Στοιχεία Επικοινωνίας α)         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. β)         Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr  

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.   Χρηματοδότηση της σύμβασης Η εκτιμώμενη αξία της (συνολικής) σύμβασης φαίνεται παρακάτω :
ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) ΦΠΑ 24% ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (σε € με ΦΠΑ)
2018 136.381,87 32.731,65 169.113,52
2019 363.608,45 87.266,02 450.874,47
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2018 και 2019 499.990,32 119.997,67 619.987,99
  Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι : Ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:
Α/Α ΚΑ ΕΙΔΟΣ Ποσό (σε € με ΦΠΑ) έτους 2018 Ποσό (σε € με ΦΠΑ) έτους 2019
1 20/6662.0002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων ΚΧ 117.187,28 321.342,83
2 20/6691.0001 Προμήθεια ειδών και σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00 45.659,90
3 20/6661.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων 29.978,24 49.027,74
4 20/6662.0007 Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων 21.948,00 34.844,00
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 169.113,52 450.874,47
 
  του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Δήμου Κορινθίων. Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου (ετών: 2018 και 2019)  

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1    Αντικείμενο της σύμβασης

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια, καθώς και τη συντήρηση-επισκευή εορταστικού διάκοσμου. Τα προς προμήθεια υλικά συντήρησης θα τοποθετηθούν από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου.   Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ
1 CPV-31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
       
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΑΡΘΡΟ 63, Ν.4412/2016
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
1 20/6662.0002 13 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α τεμ 5 15 33,00 165,00 495,00 39,60 118,80 204,60 613,80 660,00 818,40 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   14 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40A τεμ 5 35 42,50 212,50 1.487,50 51,00 357,00 263,50 1.844,50 1.700,00 2.108,00 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   15 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63 τεμ 5 17 50,00 250,00 850,00 60,00 204,00 310,00 1.054,00 1.100,00 1.364,00 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   16 Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων τεμ 4 16 5,50 22,00 88,00 5,28 21,12 27,28 109,12 110,00 136,40 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   17 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α τεμ 50 150 4,50 225,00 675,00 54,00 162,00 279,00 837,00 900,00 1.116,00 31211300-1 Ασφάλειες
1   18 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α τεμ 20 80 5,00 100,00 400,00 24,00 96,00 124,00 496,00 500,00 620,00 31211300-1 Ασφάλειες
1   19 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α τεμ 50 150 5,00 250,00 750,00 60,00 180,00 310,00 930,00 1.000,00 1.240,00 31211300-1 Ασφάλειες
1   20 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ τεμ 1500 3500 0,24 360,00 840,00 86,40 201,60 446,40 1.041,60 1.200,00 1.488,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   21 Διακόπτης ράγας 2Χ40Α τεμ 20 40 6,10 122,00 244,00 29,28 58,56 151,28 302,56 366,00 453,84 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   22 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α τεμ 20 40 10,15 203,00 406,00 48,72 97,44 251,72 503,44 609,00 755,16 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   23 Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ) για την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού τεμ 3 37 147,50 442,50 5.457,50 106,20 1.309,80 548,70 6.767,30 5.900,00 7.316,00 31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
1   24 Ενδεικτική λυχνία τεμ 30 70 2,75 82,50 192,50 19,80 46,20 102,30 238,70 275,00 341,00 31532100-5 Λυχνίες
1   25 Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V τεμ 5 20 14,15 70,75 283,00 16,98 67,92 87,73 350,92 353,75 438,65 31214100-0 Διακόπτες
1   26 Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V τεμ 5 20 18,70 93,50 374,00 22,44 89,76 115,94 463,76 467,50 579,70 31214100-0 Διακόπτες
1   27 Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V τεμ 5 20 11,00 55,00 220,00 13,20 52,80 68,20 272,80 275,00 341,00 31214100-0 Διακόπτες
1   28 Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο τεμ 10 40 7,00 70,00 280,00 16,80 67,20 86,80 347,20 350,00 434,00 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
3   29 Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29 μ 100 600 1,65 165,00 990,00 39,60 237,60 204,60 1.227,60 1.155,00 1.432,20 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
3   30 Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 100 600 0,85 85,00 510,00 20,40 122,40 105,40 632,40 595,00 737,80 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
3   31 Εύκαμπτος σωλήνας Φ75 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 400 900 1,00 400,00 900,00 96,00 216,00 496,00 1.116,00 1.300,00 1.612,00 31531100-9 Σωλήνες φωτισμού
3   32 Εύκαμπτος σωλήνας Φ110 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 200 300 1,40 280,00 420,00 67,20 100,80 347,20 520,80 700,00 868,00 31531100-10 Σωλήνες φωτισμού
2   33 Καλώδιο E1VV-R, 5X10 mm2, (NYY) μ 1000 3000 7,39 7.390,00 22.170,00 1.773,60 5.320,80 9.163,60 27.490,80 29.560,00 36.654,40 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   34 Καλώδιο E1VV-R, 5X16 mm2, (NYY) μ 100 100 12,20 1.220,00 1.220,00 292,80 292,80 1.512,80 1.512,80 2.440,00 3.025,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   35 Αγωγός χαλκού Cu 16mm2 kgr 80,00 435,00 16,29 1.303,20 7.086,15 312,77 1.700,67 1.615,97 8.786,82 8.389,35 10.402,79 14715000-6 Χαλκός
1   36 Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές) τεμ 100 500 2,80 280,00 1.400,00 67,20 336,00 347,20 1.736,00 1.680,00 2.083,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   37 Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2) τεμ 8 32 22,50 180,00 720,00 43,20 172,80 223,20 892,80 900,00 1.116,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
4   38 Λαμπτήρας εξοικ. Ενέργειας ισχύος 18-20 W με κάλυμμα (Ε27) τεμ 800 3100 7,20 5.760,00 22.320,00 1.382,40 5.356,80 7.142,40 27.676,80 28.080,00 34.819,20 31531000-7 Λαμπτήρες
5   39 Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27) τεμ 2000 8000 5,00 10.000,00 40.000,00 2.400,00 9.600,00 12.400,00 49.600,00 50.000,00 62.000,00 31531000-7 Λαμπτήρες
6   40 Λαπτήρας LED GU10 5W, par16 τεμ 50 150 3,00 150,00 450,00 36,00 108,00 186,00 558,00 600,00 744,00 31531000-7 Λαμπτήρες
7   41 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40) τεμ 50 150 16,50 825,00 2.475,00 198,00 594,00 1.023,00 3.069,00 3.300,00 4.092,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
8   42 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W (RX7S) τεμ 20 105 13,00 260,00 1.365,00 62,40 327,60 322,40 1.692,60 1.625,00 2.015,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
9   43 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W (RX7S-24) τεμ 50 150 10,00 500,00 1.500,00 120,00 360,00 620,00 1.860,00 2.000,00 2.480,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
10   44 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27) τεμ 800 1200 9,50 7.600,00 11.400,00 1.824,00 2.736,00 9.424,00 14.136,00 19.000,00 23.560,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
11   45 Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40) τεμ 280 820 12,00 3.360,00 9.840,00 806,40 2.361,60 4.166,40 12.201,60 13.200,00 16.368,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
12   46 Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40) τεμ 400 600 14,00 5.600,00 8.400,00 1.344,00 2.016,00 6.944,00 10.416,00 14.000,00 17.360,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
13   47 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40) τεμ 90 110 14,00 1.260,00 1.540,00 302,40 369,60 1.562,40 1.909,60 2.800,00 3.472,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
14   48 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W (Ε40) τεμ 180 220 13,50 2.430,00 2.970,00 583,20 712,80 3.013,20 3.682,80 5.400,00 6.696,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
15   49 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 100W (Ε40) τεμ 180 420 13,00 2.340,00 5.460,00 561,60 1.310,40 2.901,60 6.770,40 7.800,00 9.672,00 31514000-3 Λαμπτήρες εκκένωσης
16   50 Λαμπτήρας LED globe ισχύος 12-13W (Ε27) τεμ 380 620 8,00 3.040,00 4.960,00 729,60 1.190,40 3.769,60 6.150,40 8.000,00 9.920,00 31531000-7 Λαμπτήρες
17   51 Λαμπτήρας LED ισχύος 36W (Ε27) τεμ 200 350 33,00 6.600,00 11.550,00 1.584,00 2.772,00 8.184,00 14.322,00 18.150,00 22.506,00 31531000-7 Λαμπτήρες
18   52 Λαμπτήρας Halopar 30 (75W) E27 τεμ 15 35 9,00 135,00 315,00 32,40 75,60 167,40 390,60 450,00 558,00 31531000-8 Λαμπτήρες
19   53 Λαμπτήρας προβολέα γηπέδου (Ε40) 1000W τεμ 5 15 170,00 850,00 2.550,00 204,00 612,00 1.054,00 3.162,00 3.400,00 4.216,00 31531000-9 Λαμπτήρες
20   54 Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 W  Ε27 τεμ 40 60 4,00 160,00 240,00 38,40 57,60 198,40 297,60 400,00 496,00 31531000-10 Λαμπτήρες
21   55 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα τεμ 36 174 70,00 2.520,00 12.180,00 604,80 2.923,20 3.124,80 15.103,20 14.700,00 18.228,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
22   56 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα τεμ 35 75 75,00 2.625,00 5.625,00 630,00 1.350,00 3.255,00 6.975,00 8.250,00 10.230,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
23   57 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα τεμ 40 180 65,00 2.600,00 11.700,00 624,00 2.808,00 3.224,00 14.508,00 14.300,00 17.732,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
24   58 Φωτιστικό σώμα LED (50W) με βραχίονα για κολώνες ΔΕΗ τεμ 30 70 110,00 3.300,00 7.700,00 792,00 1.848,00 4.092,00 9.548,00 11.000,00 13.640,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
25   59 Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος τεμ 56 42 88,00 4.928,00 3.696,00 1.182,72 887,04 6.110,72 4.583,04 8.624,00 10.693,76 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   60 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400W τεμ 180 620 4,07 732,60 2.523,40 175,82 605,62 908,42 3.129,02 3.256,00 4.037,44 31532500-9 Εκκινητές λυχνίας
26   61 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο τεμ 101 300 18,00 1.818,00 5.400,00 436,32 1.296,00 2.254,32 6.696,00 7.218,00 8.950,32 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   62 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο τεμ 90 210 16,50 1.485,00 3.465,00 356,40 831,60 1.841,40 4.296,60 4.950,00 6.138,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   63 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο τεμ 80 110 13,50 1.080,00 1.485,00 259,20 356,40 1.339,20 1.841,40 2.565,00 3.180,60 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   64 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ200 γαλακτόχρωμο τεμ 80 110 12,60 1.008,00 1.386,00 241,92 332,64 1.249,92 1.718,64 2.394,00 2.968,56 31500000-2 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   65 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400 τεμ 80 120 3,20 256,00 384,00 61,44 92,16 317,44 476,16 640,00 793,60 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   66 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300 τεμ 30 70 2,40 72,00 168,00 17,28 40,32 89,28 208,32 240,00 297,60 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   67 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250 τεμ 10 30 2,10 21,00 63,00 5,04 15,12 26,04 78,12 84,00 104,16 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   68 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ200 τεμ 10 30 2,10 21,00 63,00 5,04 15,12 26,04 78,12 84,00 104,16 31500000-2 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   69 Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400. τεμ 80 282 23,90 1.912,00 6.739,80 458,88 1.617,55 2.370,88 8.357,35 8.651,80 10.728,23 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   70 Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 τεμ 120 330 1,80 216,00 594,00 51,84 142,56 267,84 736,56 810,00 1.004,40 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   71 Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10 τεμ 46 80 0,42 19,32 33,60 4,64 8,06 23,96 41,66 52,92 65,62 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   72 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W τεμ 30 400 18,00 540,00 7.200,00 129,60 1.728,00 669,60 8.928,00 7.740,00 9.597,60 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
26   73 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W τεμ 50 230 12,50 625,00 2.875,00 150,00 690,00 775,00 3.565,00 3.500,00 4.340,00 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
26   74 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W τεμ 50 150 8,70 435,00 1.305,00 104,40 313,20 539,40 1.618,20 1.740,00 2.157,60 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
26   75 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 100W τεμ 40 140 13,50 540,00 1.890,00 129,60 453,60 669,60 2.343,60 2.430,00 3.013,20 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
1   76 Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας τεμ 3 6 31,00 93,00 186,00 22,32 44,64 115,32 230,64 279,00 345,96 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   77 Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών τεμ 3 18 39,00 117,00 702,00 28,08 168,48 145,08 870,48 819,00 1.015,56 38750000-7 Χρονοδιακόπτες
27   78 Πίλαρ μεταλλικό 1200mmX1400mm τεμ 5 12 350,00 1.750,00 4.200,00 420,00 1.008,00 2.170,00 5.208,00 5.950,00 7.378,00 31213100-3 Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
28   79 Τροφοδοτικό LED Driver τεμ 50 100 11,20 560,00 1.120,00 134,40 268,80 694,40 1.388,80 1.680,00 2.083,20 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
28   80 Ανταλλακτική πλακέτα (chip) LED 50W τεμ 50 100 6,70 335,00 670,00 80,40 160,80 415,40 830,80 1.005,00 1.246,20 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
              ΣΥΝΟΛΟ 2Α(20/6662.0002) 94.505,87 259.147,45 22.681,41 62.195,38 117.187,28 321.342,83 353.653,32 438.530,11    
                                   
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
2 20/6691.0001 81 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό μ 0,00 1500 2,00 0,00 3.000,00 0,00 720,00 0,00 3.720,00 3.000,00 3.720,00 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
1   82 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος). τεμ 0,00 255 1,50 0,00 382,50 0,00 91,80 0,00 474,30 382,50 474,30 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   83 Ταινία καουτσούκ 38mmX0,76mm μήκους 6,1m (Μαύρη) τεμ 0,00 195 14,00 0,00 2.730,00 0,00 655,20 0,00 3.385,20 2.730,00 3.385,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   84 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300 χιλ τεμ 0,00 3000 0,24 0,00 720,00 0,00 172,80 0,00 892,80 720,00 892,80 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   85 Βάση μικροασφαλειών 5Α (κομπλέ) τεμ 0,00 700 1,00 0,00 700,00 0,00 168,00 0,00 868,00 700,00 868,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   86 Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς πρόγραμμα) τεμ 0,00 700 23,00 0,00 16.100,00 0,00 3.864,00 0,00 19.964,00 16.100,00 19.964,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   87 Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LED διαφανής (λευκή) με καλώδιο προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα τεμ 0,00 150 35,00 0,00 5.250,00 0,00 1.260,00 0,00 6.510,00 5.250,00 6.510,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   88 Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή) m 0,00 800 2,80 0,00 2.240,00 0,00 537,60 0,00 2.777,60 2.240,00 2.777,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   89 Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (κόκκινη) m 0,00 500 2,80 0,00 1.400,00 0,00 336,00 0,00 1.736,00 1.400,00 1.736,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   90 Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (πράσινη) m 0,00 500 2,80 0,00 1.400,00 0,00 336,00 0,00 1.736,00 1.400,00 1.736,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   91 Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (κίτρινη) m 0,00 500 2,80 0,00 1.400,00 0,00 336,00 0,00 1.736,00 1.400,00 1.736,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   92 Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο) τεμ 0,00 500 3,00 0,00 1.500,00 0,00 360,00 0,00 1.860,00 1.500,00 1.860,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
              ΣΥΝΟΛΟ 2Β (20/6691.0001) 0,00 36.822,50 0,00 8.837,40 0,00 45.659,90 36.822,50 45.659,90    
                                       
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
1 20/6661.0001 93 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α τεμ 60 170 4,50 270,00 765,00 64,80 183,60 334,80 948,60 1.035,00 1.283,40 31211300-1 Ασφάλειες
1   94 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α τεμ 60 170 4,50 270,00 765,00 64,80 183,60 334,80 948,60 1.035,00 1.283,40 31211300-1 Ασφάλειες
1   95 Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED τεμ 60 100 5,50 330,00 550,00 79,20 132,00 409,20 682,00 880,00 1.091,20 31211300-1 Ασφάλειες
1   96 Πώματα ασφαλειών NEOZED τεμ 60 100 0,40 24,00 40,00 5,76 9,60 29,76 49,60 64,00 79,36 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   97 Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α τεμ 30 30 0,50 15,00 15,00 3,60 3,60 18,60 18,60 30,00 37,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   98 Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α τεμ 50 50 0,65 32,50 32,50 7,80 7,80 40,30 40,30 65,00 80,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   99 Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη τεμ 20 20 6,40 128,00 128,00 30,72 30,72 158,72 158,72 256,00 317,44 31214100-0 Διακόπτες
1   100 Διακόπτης ράγας 3Χ63Α τεμ 10 30 13,50 135,00 405,00 32,40 97,20 167,40 502,20 540,00 669,60 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   101 Κλέμμενς για καλώδια των 2,5-4mm2 (σε σειρές) τεμ 200 200 1,00 200,00 200,00 48,00 48,00 248,00 248,00 400,00 496,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   102 Κλέμμενς για καλώδια των 6mm2 (σε σειρές) τεμ 200 200 1,20 240,00 240,00 57,60 57,60 297,60 297,60 480,00 595,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   103 Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές) τεμ 200 200 1,70 340,00 340,00 81,60 81,60 421,60 421,60 680,00 843,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   104 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00 τεμ 100 100 2,90 290,00 290,00 69,60 69,60 359,60 359,60 580,00 719,20 31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
1   105 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00 τεμ 100 100 3,90 390,00 390,00 93,60 93,60 483,60 483,60 780,00 967,20 31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
1   106 Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων τεμ 50 50 22,00 1.100,00 1.100,00 264,00 264,00 1.364,00 1.364,00 2.200,00 2.728,00 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   107 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών τεμ 20 20 60,00 1.200,00 1.200,00 288,00 288,00 1.488,00 1.488,00 2.400,00 2.976,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   108 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών τεμ 10 30 40,00 400,00 1.200,00 96,00 288,00 496,00 1.488,00 1.600,00 1.984,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   109 Προβολέας LED 20 W τεμ 20 40 15,00 300,00 600,00 72,00 144,00 372,00 744,00 900,00 1.116,00 31518600-6 Προβολείς φωτισμού
1   110 Προβολέας LED 50 W τεμ 20 40 33,00 660,00 1.320,00 158,40 316,80 818,40 1.636,80 1.980,00 2.455,20 31518600-6 Προβολείς φωτισμού
1   111 Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο τεμ 20 40 5,50 110,00 220,00 26,40 52,80 136,40 272,80 330,00 409,20 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   112 Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός τεμ 20 40 4,00 80,00 160,00 19,20 38,40 99,20 198,40 240,00 297,60 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   113 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ16Α τεμ 10 30 3,00 30,00 90,00 7,20 21,60 37,20 111,60 120,00 148,80 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   114 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ16Α τεμ 10 30 4,50 45,00 135,00 10,80 32,40 55,80 167,40 180,00 223,20 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   115 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ32Α τεμ 5 15 3,60 18,00 54,00 4,32 12,96 22,32 66,96 72,00 89,28 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   116 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ32Α τεμ 5 15 4,90 24,50 73,50 5,88 17,64 30,38 91,14 98,00 121,52 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   117 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ64Α τεμ 5 15 15,20 76,00 228,00 18,24 54,72 94,24 282,72 304,00 376,96 31224100-4 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   118 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ64Α τεμ 5 15 19,00 95,00 285,00 22,80 68,40 117,80 353,40 380,00 471,20 31224100-5 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   119 Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο τεμ 20 40 2,50 50,00 100,00 12,00 24,00 62,00 124,00 150,00 186,00 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   120 Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο τεμ 20 40 2,00 40,00 80,00 9,60 19,20 49,60 99,20 120,00 148,80 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
3   121 Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ13,50 mm μ 200 400 0,90 180,00 360,00 43,20 86,40 223,20 446,40 540,00 669,60 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
3   122 Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ16 mm μ 200 400 1,40 280,00 560,00 67,20 134,40 347,20 694,40 840,00 1.041,60 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
1   123 Τηλεφωνικό κλιπ RJ11 τεμ 50 50 0,10 5,00 5,00 1,20 1,20 6,20 6,20 10,00 12,40 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   124 Τηλεφωνικό κλιπ RJ45 τεμ 50 50 0,12 6,00 6,00 1,44 1,44 7,44 7,44 12,00 14,88 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   125 Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α τεμ 50 50 0,40 20,00 20,00 4,80 4,80 24,80 24,80 40,00 49,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   126 Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α τεμ 50 50 0,45 22,50 22,50 5,40 5,40 27,90 27,90 45,00 55,80 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   127 Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α τεμ 50 50 0,50 25,00 25,00 6,00 6,00 31,00 31,00 50,00 62,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   128 Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α τεμ 50 50 0,40 20,00 20,00 4,80 4,80 24,80 24,80 40,00 49,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   129 Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm) τεμ 700 1000 0,13 91,00 130,00 21,84 31,20 112,84 161,20 221,00 274,04 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   130 Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ) τεμ 700 1000 1,00 700,00 1.000,00 168,00 240,00 868,00 1.240,00 1.700,00 2.108,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   131 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων :  0,15 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος). τεμ 1000 1600 1,50 1.500,00 2.400,00 360,00 576,00 1.860,00 2.976,00 3.900,00 4.836,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
2   132 Καλώδιο E1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY) μ 500 1500 0,87 435,00 1.305,00 104,40 313,20 539,40 1.618,20 1.740,00 2.157,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   133 Καλώδιο E1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY) μ 500 1500 1,31 655,00 1.965,00 157,20 471,60 812,20 2.436,60 2.620,00 3.248,80 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   134 Καλώδιο E1VV-R, 3X10 mm2, (NYY) μ 400 600 4,82 1.928,00 2.892,00 462,72 694,08 2.390,72 3.586,08 4.820,00 5.976,80 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   135 Καλώδιο E1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY) μ 400 600 2,12 848,00 1.272,00 203,52 305,28 1.051,52 1.577,28 2.120,00 2.628,80 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   136 Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο) μ 800 1000 0,87 696,00 870,00 167,04 208,80 863,04 1.078,80 1.566,00 1.941,84 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   137 Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο) μ 400 500 0,40 160,00 200,00 38,40 48,00 198,40 248,00 360,00 446,40 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   138 Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ) μ 400 500 1,28 512,00 640,00 122,88 153,60 634,88 793,60 1.152,00 1.428,48 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   139 Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ) μ 400 500 1,60 640,00 800,00 153,60 192,00 793,60 992,00 1.440,00 1.785,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   140 Καλώδιο E1VV-U, 3X4 mm2, (NYY) μ 400 500 2,03 812,00 1.015,00 194,88 243,60 1.006,88 1.258,60 1.827,00 2.265,48 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   141 Καλώδιο E1VV-R, 3X16 mm2, (NYY) μ 100 300 7,37 737,00 2.211,00 176,88 530,64 913,88 2.741,64 2.948,00 3.655,52 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   142 Καλώδιο E1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY) μ 400 600 1,69 676,00 1.014,00 162,24 243,36 838,24 1.257,36 1.690,00 2.095,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   143 Καλώδιο E1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY) μ 400 600 1,35 540,00 810,00 129,60 194,40 669,60 1.004,40 1.350,00 1.674,00 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   144 Καλώδιο UTP cat5e μ 500 750 0,40 200,00 300,00 48,00 72,00 248,00 372,00 500,00 620,00 32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων
2   145 Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών μ 200 200 0,80 160,00 160,00 38,40 38,40 198,40 198,40 320,00 396,80 32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών
30   146 Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27) τεμ 60 140 8,20 492,00 1.148,00 118,08 275,52 610,08 1.423,52 1.640,00 2.033,60 31531000-7 Λαμπτήρες
31   147 Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm. τεμ 80 120 0,85 68,00 102,00 16,32 24,48 84,32 126,48 170,00 210,80 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
32   148 Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm. τεμ 80 120 0,85 68,00 102,00 16,32 24,48 84,32 126,48 170,00 210,80 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
33   149 Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 8-9W, 600mm τεμ 80 120 5,80 464,00 696,00 111,36 167,04 575,36 863,04 1.160,00 1.438,40 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
34   150 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 17-18W, 1200mm τεμ 90 120 7,00 630,00 840,00 151,20 201,60 781,20 1.041,60 1.470,00 1.822,80 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
35   151 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 20W, 1500mm τεμ 50 60 9,50 475,00 570,00 114,00 136,80 589,00 706,80 1.045,00 1.295,80 31532910-7 Λαμπτήρες φθορισμού
36   152 Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14 τεμ 100 200 4,60 460,00 920,00 110,40 220,80 570,40 1.140,80 1.380,00 1.711,20 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
37   153 Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm) τεμ 40 60 68,25 2.730,00 4.095,00 655,20 982,80 3.385,20 5.077,80 6.825,00 8.463,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
1   154 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W τεμ 50 60 0,55 27,50 33,00 6,60 7,92 34,10 40,92 60,50 75,02 31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού
1   155 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-65W τεμ 50 60 0,40 20,00 24,00 4,80 5,76 24,80 29,76 44,00 54,56 31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού
              ΣΥΝΟΛΟ 2Γ (20/6661.0001) 24.176,00 39.538,50 5.802,24 9.489,24 29.978,24 49.027,74 63.714,50 79.005,98    
                                   
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
25 20/6662.0007 156 Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο τεμ 45 85 260,00 11.700,00 22.100,00 2.808,00 5.304,00 14.508,00 27.404,00 33.800,00 41.912,00 31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων
25   157 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm, ύψους 9m τεμ 10 10 600,00 6.000,00 6.000,00 1.440,00 1.440,00 7.440,00 7.440,00 12.000,00 14.880,00 31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων
              ΣΥΝΟΛΟ 2Δ (20/6662.0007) 17.700,00 28.100,00 4.248,00 6.744,00 21.948,00 34.844,00 45.800,00 56.792,00    
                                   
                ΜερικήΔαπάνη (€) 2018 ΜερικήΔαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 Ολική Δαπάνη (€) 2019 Ολική Δαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ    
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2         136.381,87 363.608,45 32.731,65 87.266,02 169.113,52 450.874,47 499.990,32 619.987,99    
  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 37 τμήματα:
ΤΜΗΜΑ α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ (σε €) Φ.Π.Α. 24%(€)
1 από 13 έως 28, από 36 έως 37, από 76 έως 77, από 82 έως 85, από 93 έως120, από 123 έως 131, από 154 έως 155 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 59.517,83 11.519,58
2 από 33 έως 35, 81, από 132 έως 145 ΚΑΛΩΔΙΑ 84.124,51 16.282,16
3 από 29 έως 32, από 121 έως 122 ΣΩΛΗΝΕΣ 6.361,20 1.231,20
4 38 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 34.819,20 6.739,20
5 39 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 62.000,00 12.000,00
6 40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 744,00 144,00
7 41 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4.092,00 792,00
8 42 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2.015,00 390,00
9 43 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2.480,00 480,00
10 44 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 23.560,00 4.560,00
11 45 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 16.368,00 3.168,00
12 46 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 17.360,00 3.360,00
13 47 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 3.472,00 672,00
14 48 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 6.696,00 1.296,00
15 49 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 9.672,00 1.872,00
16 50 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 9.920,00 1.920,00
17 51 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 22.506,00 4.356,00
18 52 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 558,00 108,00
19 53 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4.216,00 816,00
20 54 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 496,00 96,00
21 55 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 18.228,00 3.528,00
22 56 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 10.230,00 1.980,00
23 57 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 17.732,00 3.432,00
24 58 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 13.640,00 2.640,00
25 59, από 156 έως 157 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 67.485,76 13.061,76
26 από 60 έως 75 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 57.481,09 11.125,37
27 78 ΠΙΛΑΡ 7.378,00 1.428,00
28 από 79 έως 80 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟDRIVER ΚΑΙ CHIPLED 3.329,40 644,40
29 από 86 έως 92 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED 36.319,60 7.029,60
30 146 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 2.033,60 393,60
31 147 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 210,80 40,80
32 148 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 210,80 40,80
33 149 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1.438,40 278,40
34 150 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1.822,80 352,80
35 151 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1.295,80 250,80
36 152 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1.711,20 331,20
37 153 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 8.463,00 1.638,00
    ΣΥΝΟΛΟ 619.987,99 119.997,67
  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τριάντα επτά (37). Η εκτιμώμενη αξία της (συνολικής) σύμβασης φαίνεται παρακάτω:
ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) ΦΠΑ 24% ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (σε € με ΦΠΑ)
2018 136.381,87 32.731,65 169.113,52
2019 363.608,45 87.266,02 450.874,47
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2018 και 2019 499.990,32 119.997,67 619.987,99
  Η διάρκεια της σύμβασης, που θα προκύψει, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής αποκλειστικά.

1.4     Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 1.      του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 2.      του ν. 4314/2014 (Α’ 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 3.      του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 4.      του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   5.      της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 6.      του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 7.      του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 8.      του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 9.      του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”, 10.  του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 11.  του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 12.  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 13.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 14.  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 15.  του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 16.  του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 17.  του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 18.  του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 19.  της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 20.  της με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β’ 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 21.  RoHS Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 22.  Την Αριθμ. οικ. 181504/16 (ΦΕΚ 2454 Β/9-8-16): Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)-Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν. 23.  την Οδηγία 2012/19/ΕΚ ΄΄σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)΄΄ (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014). 24.  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 25.  της με αρ. 480/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Δημάρχου περί δέσμευσης εγγραφής πίστωσης για το έτος 2019 26.  τις με αρ. 1171, 1172, 1173/2018 και 35911/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού, 27.  της με αρ. 34/559/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

1.5     Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/01/2019 και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 04/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών).

1.6     Δημοσιότητα

Α.         Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/……… στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [συμπληρώνεται επίσης αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά] Προκαταρκτική Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/……… στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [συμπληρώνεται στην περίπτωση δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης και εφόσον είναι γνωστός ο αριθμός και η ημερομηνία δημοσίευσης].   Β.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.grόπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: ………………. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: ……….. [συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] . Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.korinthos.gr  στην διαδρομή : O  Δήμος ► Ενημέρωση ► Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, στις …../..…/……..…..[συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση]   Γ.         Έξοδα δημοσιεύσεων Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

1.7     Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες /απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.       ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1     Γενικές Πληροφορίες

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: ·               η παρούσα Διακήρυξη (Αρ.πρωτ.: ΧΧΧΧ/…….-2018) με τα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: (57/2018) Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – παράρτημα μελέτης (τεχνική προδιαγραφή GR-157) -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ – παράρτημα μελέτης (τεχνική προδιαγραφή GR-259) -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ– Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής . ·               το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] ·               οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4    Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Για όποιο έγγραφο απαιτείται επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί μεταφράσεων (Ν. 3712/08 (ΦΕΚ 225 Α/5-11-2008), αρκεί απλό φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα συνοδευόμενου από απλό φωτοαντίγραφο του εγγράφου, το οποίο μεταφράζεται.  Τα φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή.   Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5    Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης). Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2     Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή:
ΤΜΗΜΑ Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€) Ολογράφως
1 959,97 ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
2 1.356,85 ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
3 102,60 ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4 561,60 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5 1.000,00 ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ
6 12,00 ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ
7 66,00 ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ
8 32,50 ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
9 40,00 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
10 380,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
11 264,00 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
12 280,00 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ
13 56,00 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ
14 108,00 ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
15 156,00 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ
16 160,00 ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ
17 363,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ
18 9,00 ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
19 68,00 ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
20 8,00 ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
21 294,00 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
22 165,00 ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
23 286,00 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ
24 220,00 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ
25 1.088,48 ΧΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
26 927,11 ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
27 119,00 ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ
28 53,70 ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
29 585,80 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
30 32,80 ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
31 3,40 ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
32 3,40 ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
33 23,20 ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
34 29,40 ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
35 20,90 ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
36 27,60 ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
37 136,50 ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
  Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.   2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3    Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και I.K.E. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. ή/και γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 2.2.3.3. – 2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 2.2.3.5. – 2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. [Κριτήρια Επιλογής]

2.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5        Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

 

2.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από την υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και κυρίως τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και λοιπά στοιχεία της παρ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του μέρους Α της μελέτης. Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο Δικαιολογητικά/Τεχνική προσφορά με την τεχνική προσφορά, ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.  

2.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν: τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και όποια άλλα στοιχεία της παρ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του μέρους Α της μελέτης, ανάλογα με τα Τμήματα που θα συμμετάσχουν.  Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς.  

2.2.8    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

2.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.   B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Β.3. –   Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς τους:     οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από την υπ’ αριθμ. 57/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και κυρίως τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και όποια άλλα στοιχεία της παρ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του μέρους Α της μελέτης, ανάλογα με τα Τμήματα που θα συμμετάσχουν.   Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν: τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και όποια άλλα στοιχεία της παρ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του μέρους Α της μελέτης, ανάλογα με τα Τμήματα που θα συμμετάσχουν.  Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς.     Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.   Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.   Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

2.3     Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα : βάσει τιμής.

2.3.2    –

2.3.3    –

 

2.4     Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι (και τα παραρτήματα  ΙΑ, ΙΒ αυτής), της Διακήρυξης, και ειδικότερα αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και θα αφορά το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος της προμήθειας και για τα δύο έτη (2018-2019). Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β’ 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215/2.6.2017 (Β’ 1924) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»   2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.   2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ, σε μορφή pdf.    2.4.2.5. Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

  2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  για το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”, που είναι αναρτημένες στον εξής διαδικτυακό ιστότοπο: http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.  Η εγγυητική επιστολή επισυνάπτεται σύμφωνα με το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής του Παραρτήματος IV της παρούσας. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.   Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν και : ·           τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3 και Β5 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτήριων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και της τήρησης των προτύπων διασφάλισης ποιότητας καθώς και ·           Βεβαίωση περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς: από το Δήμο Κορινθίων και από το Δήμο της έδρας δραστηριότητας του Οικονομικού Φορέα. Η βεβαίωση μπορεί να έχει ημερομηνία ίδια ή προγενέστερη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, αρκεί αυτή να είναι πρόσφατη (εντός τριμήνου).   Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  Καθώς η οικονομική προσφορά έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν (μόνο για τις ομάδες που θα λάβουν μέρος) και να υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε μορφή pdf συμπληρωμένο, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (παράρτημα ΙΙΙ) της μελέτης (παράρτημα Ι). Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω: Ο οικονομικός φορέας θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ, σε μορφή pdf.   Α. Τιμές ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Η τιμή των προς προμήθεια ειδών των Τμημάτων: 1 έως 37 δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα  για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος και για τα δύο έτη 2018 και 2019. Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) για ένα ή και περισσότερα τμήματα όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, αλλά και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.   Τα τμήματα είναι ως κάτωθι :  
ΤΜΗΜΑ α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 από 13 έως 28, από 36 έως 37, από 76 έως 77, από 82 έως 85, από 93 έως120, από 123 έως 131, από 154 έως 155 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
2 από 33 έως 35, 81, από 132 έως 145 ΚΑΛΩΔΙΑ
3 από 29 έως 32, από 121 έως 122 ΣΩΛΗΝΕΣ
4 38 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
5 39 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
6 40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
7 41 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
8 42 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
9 43 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
10 44 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
11 45 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
12 46 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
13 47 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
14 48 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
15 49 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
16 50 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
17 51 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
18 52 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
19 53 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
20 54 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
21 55 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
22 56 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
23 57 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
24 58 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
25 59, από 156 έως 157 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
26 από 60 έως 75 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
27 78 ΠΙΛΑΡ
28 από 79 έως 80 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DRIVER ΚΑΙ CHIP LED
29 από 86 έως 92 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED
30 146 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
31 147 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
32 148 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
33 149 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
34 150 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
35 151 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
36 152 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
37 153 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED
    ΣΥΝΟΛΟ

2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.       ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1     Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1    Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: ·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. ·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή ·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2    Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα : α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2     Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

  Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, και εφόσον υπάρξει έκπτωση από τον ανάδοχο, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή και μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 15% και εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το σχετικό προϋπολογισμό.  Η επιπλέον ποσότητα των ειδών έως 15% θα μπορεί δηλαδή να καλύπτεται από τυχόν έκπτωση του αναδόχου.  Επίσης, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης μικρότερης ποσότητας κατά ποσοστό έως 50%.  Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.    

3.3     Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) – γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και όποια επιπλέον τυχόν απαιτούνται, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4     Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: • κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5     Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4.    ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1     Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. To περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2     Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3     Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.   4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .  

4.4     Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 4.4.4. –

4.5     Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6     Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

5.    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1     Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων] Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.   5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). δ) Λοιπές κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2     Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.   5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3     Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

6.           ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1     Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη τμηματικά : όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του Παραρτήματος Ι. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παράρτημα Ι. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2                Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, όπως πιο πάνω ορίζεται, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία παράδοση. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.   6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Συγγραφή Υποχρεώσεων, άρθρο 9. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.3       Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

 

6.4     Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5     Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Ο ανάδοχος, εφόσον κληθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται εντός πέντε ημερών να προσκομίσει δείγματα των προς προμήθεια υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

6.6     Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

6.7     Αναπροσαρμογή τιμής

  Γ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για το ποσό των 163.113,52€:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
20 6662.0002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. 117.187,28
20 6691.0001 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 0,00
20 6661.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων 29.978,24
20 6662.0007 Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων 21.948,00
Για το υπόλοιπο ποσό των 450.874,47€ του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης, έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων για το ανωτέρω συνολικό ποσό στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
20 6662.0002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. 321.342,83
20 6691.0001 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 45.659,90
20 6661.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων 49.027,74
20 6662.0007 Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων 34.844,00
(Α.Δ.Σ. 480/2018, Απόφαση Δημάρχου 39511/2018).

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/559/2018.-