Απόφαση αριθμ. 34/561/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 34/561/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 34 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  23-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 40365/19-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα  έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Ζήμος Κων., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Νανόπουλος Βασ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 561η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπόψη των μελών την με αριθμό 284/2018 διαταγή πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Δημητρίου Ευσταθίου κ.λπ. (σύνολο 4), κληρονόμων Κωνσταντίνου Ευσταθίου, κατά Δήμου Κορινθίων περί καταβολής αποζημίωσης απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτόμησης ιδιοκτησίας τους στην περιοχή Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με δικαστικό επιμελητή στις 13-11-2018. Ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα ασκήσει ανακοπή κατά της με αριθμό 284/2018 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, καθώς και δικαστικός επιμελητής, ο οποίος, σε συνεργασία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, θα προβεί εμπρόθεσμα στις απαραίτητες νόμιμες κοινοποιήσεις των δικογράφων στους Δημήτριο Ευσταθίου κ.λπ. (σύνολο 4), κληρονόμους Κωνσταντίνου Ευσταθίου.  Για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα και τον δικαστικό επιμελητή Κορίνθου κ. Στυλιανό Κυδωνάκη, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών  Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της με αριθμό 284/2018 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν. Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών  Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες επιδόσεις του σχετικού δικογράφου. Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύουν, και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/561/2018.-

Leave a Comment