Απόφαση αριθμ. 34/562/2018

Απόφαση αριθμ. 34/562/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 40365/19-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Ζήμος Κων., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Νανόπουλος Βασ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 562η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 232/19-09-2018 εισήγηση Ληξιάρχου Κορίνθου, που έχει ως εξής:

Σας αποστέλλω συνημμένα έγγραφα όπως μου απεστάλησαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, όπως να ορισθεί δικηγόρος από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να προβεί δικαστικά στην έκδοση αποφάσεως δικαστηρίου για να συνταχθεί οικεία ληξιαρχική πράξη θανάτου και εν συνεχεία να γίνει η ταφή της σορού της Αγγελικής Κουντουριώτη που παραμένει ως σήμερα στους θαλάμους του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.(Άρθρο 32 Ν.344/76).

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για την έκδοση αποφάσεως δικαστηρίου για να συνταχθεί οικεία ληξιαρχική πράξη θανάτου της ανωτέρω θανούσης, καθώς και δικαστικός Επιμελητής για την σχετική επίδοση στον Εισαγγελέα Κορίνθου. Για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα και τον δικαστικό επιμελητή Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίουγια την έκδοση αποφάσεως δικαστηρίου για να συνταχθεί οικεία ληξιαρχική πράξη θανάτου της θανούσης Αγγελικής Κουντουριώτη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Ληξιάρχου Κορίνθου.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, να προβεί εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες επιδόσεις της ανωτέρω υποθέσεως.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016), όπως ισχύουν, και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/562/2018.-

Leave a Comment