Απόφαση αριθμ. 34/565/2018

Απόφαση αριθμ. 34/565/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 40365/19-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Ζήμος Κων., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Νανόπουλος Βασ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 565η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 38973/08-11-2018 εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

Θέμα: “Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης”

Σχετικά: 1. Το υπ’αριθ. 36408/19-10-2018 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ.

2. Το υπ’αριθ. 38854/07-11-2018 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ.

Σας διαβιβάζουμε τα παραπάνω σχετικά και παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα.

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για το εν λόγω θέμα, που αφορά καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών υπαλλήλων του Δήμου και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη, με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορίνθιων σχετικά με την καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών υπαλλήλων του Δήμου προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/565/2018.-

Leave a Comment