Απόφαση αριθμ.34/567/2018

Απόφαση αριθμ.34/567/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 34

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 40365/19-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Ζήμος Κων., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.,3)Νανόπουλος Βασ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 31031/3551/05-10-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

Με το αριθμό 31031 / 3551 / 2018 αιτημά της η κα. Παναγούλα Μαυραγάνη του Παύλου και της Αναστασίας συζ. Βασιλείου Καλύβα έχει εντός του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0636004 έναντι του ΟΤ.724 (περίμετρος του σχεδίου) σε ποσοστό 100%.

ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για την αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης εμβαδού 76,70 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου σύμφωνα με τις αξίες που καθόρισε το Δημοτικό Συμβουλίου με την 512 / 2013 απόφασή του.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησιας της όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με αρ. 1/2013.

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) και β) κατόπιν της με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης τόσο για τη γη όσο και για τα επικείμενα είναι σύμφωνες οι μεν πρώτες (αξίες γης) με αυτές που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την 512 / 2013 καθώς και την 82 / 2016 αποφάσεις του και οι μεν δεύτερες (αξίες επικειμένων) με αυτές που καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτών με τις προτεινόμενες τιμές μονάδος ως εξής:

α) για το έλλειμμα γης 76,70τμ * 120€/τμ= 9.204,00 €

β) για τα επικείμενα όπως υπολογίζεται εδώ για τα μεν 40 μ.μ. Συρματοπλέγματος με 13,5€/μ.μ.και τη δίφυλλη μεταλλική Πόρτα κατ’ αποκοπή με 135€/τεμ δηλ. συνολικά με 675,00 €

Συνολικά η αποζημίωσή της αιτούσας αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (9.204,00+675,00) 9.879,00 €.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος γης και επικειμένων και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 31031 / 3551 / 2018 Παναγούλας Μαυραγάνη

  2. Φωτ/φο Απόφασης & Πινάκων Επικειμένων κυρωμένων με την 66264/2012 Απ.Περιφ.Πελ.

  3. Φωτ/φο Απόφαση, πινάκων & Διαγραμμάτων της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009

Απ.Νομ.Κορ.

  1. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013

  2. Φωτ/φο Απόφαση καθορισμού αξίας ακινήτων Δ.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως της κ.Παναγούλας Μαυραγάνη του Παύλου και της Αναστασίας συζ. Βασιλείου Καλύβα, φερόμενης ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0636004 έναντι του ΟΤ.724 (περίμετρος του σχεδίου), του Σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, για τον εξώδικο συμβιβασμόα) για την αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης εμβαδού 76,70 τ.μ. με προτεινόμενη τιμή τετραγωνικού μέτρου σύμφωνα με τις αξίες που καθόρισε το Δημοτικό Συμβουλίου με την 512/2013 απόφασή του και β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων με προτεινόμενες τιμές μονάδας αυτές, που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με αρ. 1/2013. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω Αιτήσεως της κ.Παναγούλας Μαυραγάνη του Παύλου και της Αναστασίας συζ. Βασιλείου Καλύβα, φερόμενης ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0636004 έναντι του ΟΤ.724 (περίμετρος του σχεδίου), του Σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, για τον εξώδικο συμβιβασμόα)για την αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης εμβαδού 76,70 τ.μ. με προτεινόμενη τιμήτετραγωνικού μέτρου σύμφωνα με τις αξίες που καθόρισε το Δημοτικό Συμβουλίου με την 512/2013 απόφασή του και β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησιας της όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων με προτεινόμενες τιμές μονάδας αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με αρ. 1/2013, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που ξεπερνάει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/567/2018.-

Leave a Comment