Απόφαση αριθμ. 35/569/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 35/569/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 35 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  30-11-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41319/26-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζήμος Κων., 5)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ., 4)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    ΑΠΟΦΑΣΗ 569η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’ Λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση αύλειου χώρου κοινοτικού γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά»  προϋπολογισμού 73.400,00 ευρώ που εκπονήθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: καταργούμε: Τον κ.α 30/7331.0014 με τίτλo:” Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος Κουταλά” προϋπολογισμού 15.000,00 (πόροι Δήμου) κατά 15.000,00 και τελική πίστωση 0,00€ Τον Κ.Α. 30/7326.0033 με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ’ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου» προϋπολογισμού 40.166,42 € (ΣΑΤΑ 2016) κατά 40.166,42€ και τελική πίστωση 0,00€ μειώνουμε: Τον Κ.Α. 30/7326.0048 με τίτλο «Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου» προϋπολογισμού 14.445,13€ κατά 4.192,76 € (ΣΑΤΑ 2014) και τελική πίστωση 10.252,37 € (ΣΑΤΑ 2014) Τον Κ.Α. 30/7326.0001 με τίτλο «Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουτάλά» προϋπολογισμού 14.927,00€ κατά 4.432,12 € (ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 10.494,88 € (6.567,88 ΣΑΤΑ16 και 3.927,00 ΠΔ) Tον Κ.Α. 30/7322.0027 με τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Γαλατακίου» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 26.000,00 (9.800,00 € ΣΑΤΑ 2016 και 16.200,00 ΠΔ) και τελική πίστωση 24.000,00 € (ΣΑΤΑ 2016) [ΑΔΣ 10/217/2018] μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 89.791,30 κκαι απο εκεί μεταφέρουμε 73.400,00€ και δημιουργούμε: τον  Κ.Α. 30/7326.0004 με τίτλο «Ανάπλαση αύλειου χώρου κοινοτικού γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά» προϋπολογισμού 73.400,00 € (54.398,54 € ΣΑΤΑ 2016 , 4.192,76 € ΣΑΤΑ 2014 και 14.808,70 € ΠΔ)  Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα:        προτείνουμε:  την ένταξη νέου έργου με τίτλο «Ανάπλαση αύλειου χώρου κοινοτικού γραφείου στην Τ.Κ. Κουταλά» προϋπολογισμού 73.400,00 € στον Κ.Α. 30/7326.0004 (54.398,54 € ΣΑΤΑ 2016 , 4.192,76 € ΣΑΤΑ 2014 και 14.808,70 € ΠΔ) την κατάργηση των έργων:α)  Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος Κουταλά” προϋπολογισμού 15.000,00 (πόροι Δήμου) στον  κ.α 30/7331.0014 και β) Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ’ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου  προϋπολογισμού 40.166,42 € (ΣΑΤΑ 2016) στον  Κ.Α. 30/7326.0033 την μείωση των έργων α)Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου» προϋπολογισμού 14.445,13€ κατά 4.192,76 € (ΣΑΤΑ 2014) και τελική πίστωση 10.252,37 € (ΣΑΤΑ 2014) στον Κ.Α. 30/7326.0048 ,β)Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουτάλά προϋπολογισμού 14.927,00€ κατά 4.432,12 € (ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 10.494,88 € (6.567,88 ΣΑΤΑ16 και 3.927,00 ΠΔ) στον  Κ.Α. 30/7326.0001, γ)Ανάπλαση Κ.Χ. Γαλατακίου» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 26.000,00 (9.800,00 € ΣΑΤΑ 2016 και 16.200,00 ΠΔ) και τελική πίστωση 24.000,00 € (ΣΑΤΑ 2016) στον  Κ.Α. 30/7322.0027   ΜΕΡΟΣ Β’ Με την υπ΄αρίθμ. 476/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου : στον Κ.Α. 64/7323.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου»  πίστωση 480.000,00€ στον Κ.Α.64/7323.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» πίστωση 210.000,00€ . Θα πρέπει να γίνει διόρθωση ως προς τους κωδικούς και για το λόγο αυτό τροποποιούμε τον προϋπολογισμό ως εξής: ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εξόδων: καταργούμε: τον Κ.Α. 64/7323.0001 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου»  κατά 480.000,00€ τον Κ.Α.64/7323.0002 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» κατά 210.000,00€ . μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 690.000,00 και απο το αποθεματικό δημιουργούμε ισόποσα: τον Κ.Α. 64/7341.0004 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου»  με το ποσό των 480.000,00€ τον Κ.Α. 64/7341.0006 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00€        Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα προτείνουμε:   ·         την ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. Εξόδου 64/7341. 0004 με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη με την Τ.Κ. Αγγελόκαστρου» και προϋπολογισμό 480.000,00 € ·         την ένταξη νέου έργου σε Κ.Α. Εξόδου 64/7341. 0006  με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Προσύμνης – Αγιονορίου» και προϋπολογισμό 210.000,00 € ·         την ενίσχυση του Κ.Α. 30/7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄Βάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 705.086,46€ με το ποσό των 62.650,00€ και τελική πίστωση 767.736,46€ (σε  εφαρμογή της υπ΄αρίθμ. 476/2018 απόφασης του Δ.Σ)   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/569/2018.-

Leave a Comment