Απόφαση αριθμ. 35/570/2018

Απόφαση αριθμ. 35/570/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 2/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41319/26-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Νανόπουλος Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζώγκος Ανδ., 2)Μπάκουλης Δημ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 570η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.

Στην συνέχεια θέτει υπ’όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 23-11-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

Με την υπ’αρ.30/489/22-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 1886/2018 επ’ ονόματι του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Ζαφείρη Κων/νου, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο « Τέλη Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ » συνολικούποσού 3.000,00 €.

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε συνολική δαπάνη ποσού 1745,00 .

Με τα υπάριθμ 3285/18 & 3298/18 Γραμμάτιο είσπραξης επέστρεψε το ποσό των 1255,00 € το οποίο δεν δαπανήθηκε.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από τον υπόλογο Ζαφείρη Κων/νο σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 1886/2018 συνολικού ποσού 3.000,00 προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ’ αριθμ. 30/489/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 3.000,00€ που έγινε από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, μόνιμο υπάλληλο, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 1886/2018 από την πίστωση με ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€, για πληρωμή δαπάνης ποσού 1745,00 € καθώς και την επιστροφή ποσού ύψους 1255,00 € το οποίο δεν δαπανήθηκε και επεστράφη με τα υπ’ αριθμ. 3285/18 και 3298/18 Γραμμάτια είσπραξης οικονομικού έτους 2018.

Β.- Απαλλάσσει τον κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, μόνιμο υπάλληλο, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών, από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπάνης για Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο..

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/570/2018.-

Leave a Comment