Απόφαση αριθμ. 35/572/2018

Απόφαση αριθμ. 35/572/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41319/26-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Νανόπουλος Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζώγκος Ανδ., 2)Μπάκουλης Δημ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572η: Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής. Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών την από 23-11-2018 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»

Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 32/545/2018Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει ορισθεί υπόλογος η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Κα Καμπόσου Μαρίνα, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, προκειμένου να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το συνολικό ποσό των 3.647,09 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ: 20/7325.0002 και με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» ποσού 80.000,00 € για τα υπ’ αριθμ. Πρωτ: 8561/08-10-2018 και 8685/12-10-2018 κοστολόγια Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού μέχρι και την 30-11-2018.

Για λόγους μη έκδοσης τιμολογίων από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έως 30/11/2018, παρακαλούμε όπως η προθεσμία αυτή παραταθεί έως 30/12/2018 (παρ. 2 άρθρο 32 Β.Δ. 175/15-6-59 ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α) προκειμένου να διεκπεραιωθεί η καταβολή και η απόδοση του λογαριασμού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, την παρ. 2 άρθρο 32 Β.Δ. 175/15-6-59 ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α, καθώς και την υπ’ αριθμ. 32/545/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.647,09€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ: 20/7325.0002 και με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» και για το οποίο έχει ορισθεί υπόλογος η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων κ.Καμπόσου Μαρίνα, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, έως και την 30-12-2018, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/572/2018.-

Leave a Comment