Απόφαση αριθμ. 35/573/2018

Απόφαση αριθμ. 35/573/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 35

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 41319/26-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Νανόπουλος Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζώγκος Ανδ., 2)Μπάκουλης Δημ., 3)Δημητρόπουλος Κων., 4)Κορδώσης Χρ.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 573η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’όψιν των μελών την από 28-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

Θέμα: “Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και υποβολή Αίτησης ανάκλησης της αριθμ.714/2018 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου”

Σας υποβάλλουμε συνημμένα σχέδιο του αιτήματος ανάκλησης που συνέταξε η υπηρεσία μας καθώς και την αριθμ.714/2018 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρακαλούμε όπως άμεσα ορίσετε δικηγόρο για την σύνταξη και υποβολή της εν λόγω αίτησης ανάκλησης στο VI Τμήμα του Ελ.Συν.

Επισημαίνουμε την προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, που ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες απο την κοινοποίηση της Πράξης, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 40757/21-11-2018.

Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος εμπρόθεσμα θα συντάξει και θα υποβάλει αίτηση ανάκλησης της αριθμ.714/2018 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο VI Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για τον λόγο αυτόν προτείνει τον δικηγόρο Κορίνθου κ.Χατζή Μιχαήλ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο Κορίνθου κ.Χατζή Μιχαήλ, με την εντολή να συντάξει και να υποβάλει αίτηση ανάκλησης της αριθμ.714/2018 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο VI Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/573/2018.-

 

Leave a Comment