Απόφαση αριθμ. 37/582/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 37/582/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/12/2018
 Αριθμός Πρακτικού 37

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20€», διότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 582η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 25/398/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2018 μελέτη, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 09-10-2018.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 30/487/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 09-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 09-10-2018 και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο μοναδικός συμμετέχων οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ» με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο Αρ.368 με Τάξη πτυχίου Ανελκυστήρων Δ Ειδικότητας, με έκπτωση 31% επί του προϋπολογισμού της μελέτηςΟ ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος, με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 38884/07-11-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων προσεκλήθη να προσκομίσει τα προβλεπόμενα από την σχετική υπ’ αριθμ. 32557/24-09-2018 διακήρυξη, δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 27-11-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η υπ’ αριθμ.πρωτ. 40845/22-11-2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχοοικονομικό φορέα με την επωνυμία « ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ».

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχοοικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ», με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο Αρ.368 με Τάξη πτυχίου Ανελκυστήρων Δ Ειδικότητας, με έκπτωση 31% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 27-11-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ)

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44/2018 μελέτη στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ», (Πατρών 60, Τ.Κ.20131, Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 025805549, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ), με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο Αρ.368 με Τάξη πτυχίου Ανελκυστήρων Δ Ειδικότητας, με έκπτωση 31% επί του προϋπολογισμού της μελέτηςόπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 27-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από Πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 30/7331.0017 και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ποσού 6.175,20€. (Α.Δ.Σ. 13/326/2018, Απόφ. Δημάρχου 27613/14-08-2018 ).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/582/2018.-

Ακριβές απόσπασμα

 

Leave a Comment