Απόφαση αριθμ. 37/583/2018

Απόφαση αριθμ. 37/583/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 37

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Αποδοχή της δωρεάς και παραλαβής τροφίμων από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου και διάθεσή τους στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου», διότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η αποδοχή των ειδών και η διάθεση αυτών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των δικαιούχων.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 583η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή της δωρεάς και παραλαβής τροφίμων από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου και διάθεσή τους στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 43129/10-12-2018 Εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : “Αποδοχή της δωρεάς και παραλαβής τροφίμων από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου και διάθεση τους στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου. ”

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/(ΦΕΚ 58Α 11.04.2012) , άρθρο 2, παρ. 1 που αφορά στις δωρεές σε παρεχόμενα είδη, ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 4/8/07.12.201απόφαση, την αποδοχή της δωρεάς και παραλαβής τροφίμων από το Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου και διάθεση τους στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων την σχετική έγκριση της αποδοχής τους.

Συνημμένα: Η υπ’ αριθ. 4/8/07.12.2018 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 4/8/07-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν.3801/2009, του Ν.3852/2010, του αρθρ. 5 του Ν.3861/2010 και του άρθρ. 2 σημείο β του Ν.2472/1997 (προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων), του Ν.4071/2012 και κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς προϊόντων τα οποία έχουν ως εξής :

α/α

Είδος

Ποσότητα

1

Μωρομάντηλα

6

2

Βαμβάκι

1

3

Κονσέρβες

14

4

Ζυμαρικά 500γρ.

3

5

Ρύζι 1000γρ.

1

6

Μαρμελάδα 450γρ.

1

7

Μπισκότα

3

8

Πελτέ/ντομάτα

5

9

Χαρτί κουζίνας

1

10

Φρυγανιές 1255γρ.

1

από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κορινθίων για την διάθεσή των ειδών αυτών στους δικαιούχους του, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 4/8/07-12-2018απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/583/2018.-