Απόφαση αριθμ. 37/585/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 37/585/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 37 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    ΑΠΟΦΑΣΗ 585η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   ΜΕΡΟΣ Α’ Με τις υπ΄αρίθμ. 69659/3-12-2018 και 69642/3-12-2018 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκαν στο Δήμο: α) ποσό 137.480,00 € απο τέλος Διαφήμισης και β) ποσό 86.020,00€ απο Τέλος ακίνητης περιουσίας. Θα πρέπει, σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595/26-7-2017, να αποδεχτούμε το ποσό και να το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό του Δήμου ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εσόδων: μειώνουμε: ·         τον  Κ.Α. 0122.0002 με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από Λαϊκές Αγορές (αρθρ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού 151.008,00€  κατά  το ποσό των 66.890,00€ και τελική πίστωση 84.118,00€ ·         τον  Κ.Α. 0211.0001 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού 295.140,52€  κατά  το ποσό των 101.610,00€ και τελική πίστωση 193.530,52€ ·         τον  Κ.Α. 0465 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού 65.000,00€  κατά  το ποσό των 55.000,00€ και τελική πίστωση 10.000,00€  ενισχύουμε μέσω του αποθεματικού ισόποσα: τον  Κ.Α. 0441.0001 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 371.350,00 €  με το ποσό των 86.020,00€ και τελική πίστωση 457.370,00€ δημιουργούμε τον  Κ.Α. 0715.0001 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» με το ποσό των 137.480,00€ και τελική πίστωση 137.480,00€   ΜΕΡΟΣ B Με την υπ΄αρίθμ. 70753/5-12-2018 (ΑΔΑ:6ΒΧΚ465ΧΘ7-ΚΚΙ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στο Δήμο  ποσό 144.940,00 € το οποίο αναλύεται σε: α)ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) ποσού 3.520,00€ και β)ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ποσού 141.420,00€. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το ποσό και να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό του Δήμου επιπλέον πίστωση ως εξής:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εσόδων: ενισχύουμε: Τον κ.α 0614.0001 με τίτλo:” ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” προϋπολογισμού 495.040,00 κατά 68.560,00€ και τελική πίστωση 563.600,00€ Τον κ.α 0615.0001 με τίτλo:” ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)” προϋπολογισμού 14.080,00€ κατά 2.080,00€ και τελική πίστωση 16.160,00€ μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 70.640,00€ και απο εκεί ενισχύουμε: Τον κ.α 00-6711.0001 με τίτλo:”Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές” προϋπολογισμού 495.040,00 με το ποσό των 68.560,00€ και τελική πίστωση 563.600,00€ Τον κ.α 00/6718.0002 με τίτλo:” Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους” προϋπολογισμού 14.080,00€ με το ποσό των 2.080,00€ και τελική πίστωση 16.160,00€   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/585/2018.-

Leave a Comment