Απόφαση αριθμ. 37/586/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 37/586/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 37 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 586η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής»  θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: Θέμα:καθορισμός και επικαιροποίηση τελών κοιμητηρίων             Μετά από το αρ. πρ. ΣΕΕΔΔ/Φ3/ΕΜΠ./150124.09.2018 έγγραφο του σώματος επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η υπ΄αρ. πρωτ. 40372/16.11.2018 εισήγηση περί τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων.  Ακολούθως λαμβάνοντας υπόψη: 1.      το υπ’ αρίθμ. 230314/29.10.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επικαιροποίησης δικαιωμάτων-τελών Κοιμητηρίων, 2.      Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 3.      Τον ΑΝ 582/68   4.       τις οδηγίες της Κ.Υ.Α. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/2018) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 -τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης»             Προτείνεται, με την παρούσα τροποποίηση, η κατάργηση  της επιβολής υψηλότερων τελών για ετεροδημότες, ενιαίο τέλος διατήρησης μονών οικογενειακών τάφων σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου προς αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των πολιτών, καθώς επίσης, λόγω της διαχείρισης από το Δήμο των μη ενοριακών Ιερών ναών,  η επιβολή νέων ως εξής:Δικαιώματα ιεροπραξιών-νεκρώσιμης ακολουθίας, Δικαιώματα ιεροπραξιών-τέλεσης μνημόσυνου και έσοδα από κεριά (παγκάρι). προτείνουμε την τροποποίηση  δικαιωμάτων-τελών και την κωδικοποίηση ενιαία ως εξής:  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2019 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου   1.000,00 1.000,00
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως ΔΕ Κορίνθου   250,00-ΔΗΜΟΤΕΣ 2720,00-ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 250,00
Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων 4ετούς χρήσεως λοιπών ΔΕ       πλην Κορίνθου      200,00-ΔΗΜΟΤΕΣ 2.000,00-ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 200,00
      Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)     150,00     150,00
  Τέλος ανακομιδής 150,00 150,00
Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων 20,00 20,00
  Δικαίωμα διατήρησης μονών οικογενειακών τάφων        40,00-ΚΟΡΙΝΘΟΣ 35,00- Τ.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 22,00-ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε 22,00
  Τέλος ευπρεπισμού   100,00 100,00
  Τέλος ανόρυξης τάφου   150 150,00
Δικαιώματα ιεροπραξιών –νεκρώσιμης ακολουθίας 30,00
    Δικαιώματα ιεροπραξιών- τέλεση μνημοσύνων. 25,00
Έσοδα απο κεριά (παγκάρι)
                                                                                    Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα έσοδα & τα έξοδα των δημοτικών Κοιμητηρίων για τα έτη 2017-2018 διαμορφώνονται ως εξής:   Πίνακας 1 : Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων Κοιμητηρίων Π/Υ 2017-2018  
Κωδικός Περιγραφή   Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.12.2017 Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.07.2017 Απολογισμός 01.01.2018 εως 31.07.2018 Εκτίμηση 2018
  ΕΣΟΔΑ        
0411.0001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου   12.926,60 8.790,00 12.310,00 15.310,00
0412.0001   Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων τετραετούς χρήσης 33.014,66 20.310,00 17.940,00 26.670,00
0413.0001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 600,00 450,00 750,00 750,00
0414.0001 Τέλος ανακομιδής ,00 ,00 ,00 ,00
0415.0001 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 225,00 90,00 45,00 135,00
0417.0001   Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων νεκροταφείων   236,65 ,00 243,00 2.500,00
0417.0002   τέλος ευπρεπισμού   2.400,00 1.600,00 3.300,00 4.200,00
0417.0003   Τέλος ανόρυξης τάφου   46.600,00 29.700,00 30.350,00 45.000,00
2119.0005   Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας & χρήσης οικ. τάφων   4.341,90 3.662,23 8.173,70 14000  
2119.0011   Μετατροπή τάφων 4ετούς χρήσεως σε οικογ. Παρελθόντων ετών   14.855,18 7.850,00 15180   23.850,00
3219.0002 Δικ. από τέλη καθαριότητας Κοιμητηρίων ΠΟΕ   Χρηματικό  υπόλοιπο 85352,35       564252,71 25.246,31 256.973,45 305897,79           639.485,63
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 764.805,05   345.265,15 430.715,00
   
Κωδικός Περιγραφή   Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.12.2017 Απολογισμός 01.01.2017 εως 31.07.2017 Απολογισμός 01.01.2018 εως 31.07.2018 Εκτίμηση 2018
60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων 100.112,92 58.986,21 57.980,41 108.000,00
61 Αμοιβές αιρετών & τρίτων 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Παροχές τρίτων 4725,00   2.928,00 1.338,00 19940
63 Φόροι τέλη 105,00 0,00 0,00 500
64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 250
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 984,93 348,04 507,78 35000
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Έργα 18.549,99 0,00 2.234,63 328950,66
74 Μελέτες κλπ 0,00 0,00 0,00 0  
8 Πληρωμές ΠΟΕ   Χρηματικό  υπόλοιπο 841,58     639.485,63 687,83 11.372,76 11372,76     593785,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 125.319,42   62950,08 73.433,58 504013,42
    764805,05     1097798,42
               Τα έσοδα-έξοδα των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων υπολογίζονται για το έτος 2019 ως εξής:      Πίνακας 2 : Προϋπολογισμός εσόδων έτους 2019 –εκτιμήσεις είσπραξης δικαιωμάτων & τελών έτους 2019.
α/α κ.α εσόδων περιγραφή Εκτίμηση Προϋπολογισμού εσόδων έτους 2019
1 0411.0001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου   30.000,00 εκτίμηση  
2 0412.0001   Δικαίωμα παραχώρησης μονών τάφων τετραετούς χρήσης 32.000,00 εκτίμηση
3 0413.0001 Δικαίωμα  ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)
4 0414.0001 Τέλος ανακομιδής 2250 εκτίμηση (150,00€ χ 15)
5 0415.0001 Δικαίωμα απο τη χρήση οστεοφυλακίων 5000 εκτίμηση (20,00€ χ 250)
6 0416.0001 Δικαιώματα ιεροπραξιών-νεκρώσιμης ακολουθίας 0,00 (μέχρι την πρόσληψη υπαλλήλων)
7 0416.0002 Δικαιώματα ιεροπραξιών-τέλεσης μνημόσυνου 0,00 (μέχρι την πρόσληψη υπαλλήλων)
8 0417.0001   Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων   248.450 * ( Πίνακας Α’)  
9 0417.0002   τέλος ευπρεπισμού   7.000,00
10 0417.0003   Τέλος ανόρυξης τάφου   20.000,00  
11 0417.0004 έσοδα απο κεριά (παγκάρι) 500,00
12 2119.0005   Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων παρελθόντων ετών   15.000,00  
13 2119.0011   Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου παρελθόντων ετών   15.000,00
14 3219.0002 & 3219.0020 Έσοδα απο δικαιώματα και τέλη παρελθόντων ετών   Χρηματικό  υπόλοιπο 325.368,62€ Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ   593.785,00
  ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.     1.296.603,62
   
    ΠΙΝΑΚΑΣ Α ‘          
Εγγραφές στα Κοιμητήρια του Δήμου σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2018      
Α/Α Κοιμητήριο Αρ. εγγραφών (τάφων μονών, διπλών, μνημείων)   Εσοδα
1 Κορίνθου 3041   86458
2 Αγ. Παρασκευής 146   3542
3 Ξυλοκέριζας 169   5126
4 Κεχρεών 79   1958
5 Σολομού 144   3542
6 Αγ. Άννας 263   6248
7 Εξαμιλίων 333   8228
8 Άσσου 353   15.004,00
9 Κ. Άσσου 153   5.500,00
10 Βεληνιάτικων 3   66,00
11 Περιγιαλίου 312   9.878,00
12 Λεχαίου 447   12.540,00
13 Χιλιομοδίου 293   8.448,00
14 Κλένιας 284   9.152,00
15 Κουταλά 17   484,00
16 Στεφανίου 49   1.738,00
         
17 Αγ. Βασιλείου 272   10.802,00
18 Αγιονορι 70   1.628,00
19 Μαψός 38   858,00
20 Σπαθοβουνι 65   1.760,00
21 Ρητό 40   946,00
22 Αλμυρής 116   2.772,00
23 Κατακαλίου 42   968,00
24 Γαλατακίου 166   4.268,00
25 Αθικίων 478   11.396,00
26 Αγ. Ιωάννη 105   3.212,00
27 Αλαμάνου 71   2.332,00
28 Σοφικό 425   14.344,00
29 Αγγελόκαστρο 154   4.136,00
30 Κόρφος 88   2.112,00
    8216   248450    
    Πίνακας 3 : ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (Πρόβλεψη)    
Κωδικός Περιγραφή   Προϋπολογισμός  2019
60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού υπηρεσίας Κοιμητηρίων 226659,72
61 Αμοιβές αιρετών & τρίτων 1500
62 Παροχές τρίτων 106830
63 Φόροι τέλη 500,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 500,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 150537,07
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 440042,86
73 Έργα 208998,76+120.000
74 Μελέτες κλπ 0  
8 Πληρωμές ΠΟΕ     39.245,05      
00/6222.0003 & 00/6223.0003   1790,16
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.296.603,62
    Προβλέψεις εσόδων 2019:             Σύμφωνα με τον πίνακα 2 οι εισπράξεις εκτιμώνται σε 702.818,62€. Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο έτους 2018 για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας εκτιμάται βάση των οδηγιών του Προϋπολογισμού στο ποσό των 593.785,00.  Επομένως το συνολικά εκτιμώμενο ύψος των εσόδων από τέλη & δικαιώματα χρήσης νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 1.296.603,62€.   Προβλέψεις εξόδων 2019: Με το ποσό της πρόβλεψης εξόδων θα καλυφθούν οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων, οι οποίες προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση σε  1.296.603,62€.   Ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό και επικαιροποίηση τελών κοιμητηρίων για το έτος 2019 και εφεξής σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου. Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό και επικαιροποίηση των τελών κοιμητηρίων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 και εφεξής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/586/2018.-

Leave a Comment