Απόφαση αριθμ. 37/591/2018

Απόφαση αριθμ. 37/591/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 

Αριθμός Πρακτικού 37

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 591η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος αποζημίωσης λόγω τραυματισμού από φερόμενη πτώση σε πεζόδρομο» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ.23822/18-07-2018 Αναφορά-Αίτημα αποζημίωσης της κ.Λειβαδίτη Ειρήνης, με την οποία η ανωτέρω αιτείται αποζημίωσης για έξοδα νοσηλείας λόγω πτώσης που ισχυρίζεται ότι οφειλόταν σε κατεστραμμένη πλάκα επί του πεζοδρόμου της οδού Ερμού, μεταξύ των οδών Κύπρου και Πυλαρινού.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.31/517/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, με την εντολή να συντάξει γνωμοδότηση προς τον Δήμο Κορινθίων επί του ανωτέρω Αιτήματος αποζημίωσης της κ.Λειβαδίτη Ειρήνης και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 41035/23-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία αφού μελέτησε τις υπ’αριθμ.πρωτ.28630/24-08-2018 απόψεις των Τεχνικών Υπηρεσιών και αφού εξέτασε τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και τους ισχυρισμούς της αιτούσας, συμπεραίνει ότι :

.. “ Με βάση όλα τα ανωτέρω, δεν προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ατυχήματος της αιτούσης και της ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης του Δήμου Κορινθίων να συντηρεί και να διατηρεί γενικότερα σε καλή κατάσταση τους πεζοδρόμους που βρίσκονται στη χωρική του αρμοδιότητα. Δεν αποδεικνύεται δηλαδή ότι ο τραυματισμός της αιτούσης οφείλεται στην παράλειψη του Δήμου Κορινθίων να αντικαταστήσει τις φθαρμένες πλάκες στο συγκεκριμένο σημείο, εφόσον ούτε φθορά πλακών διαπιστώθηκε απο την αρμόδια υπηρεσία ούτε έργα αποκατάστασης γίνονταν κατά τον κρίσιμο χρόνο στο σημείο του ατυχήματος, για τα οποία σε κάθε περίπτωση ο Δήμος λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας. Επομένως, παράνομα και καταχρηστικά η κ.Ειρήνη Λειβαδίτη ζητεί αποζημίωση για τις επιμέρους υλικές ζημίες που υπέστη, ακόμη και αν αυτές δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια στην αναφορά της, όπως ενδεικτικά η αποζημίωση την οποία αιτείται για τις μετακινήσεις της. Για τους ίδιους λόγους η αιτούσα δεν δικαιούται ούτε χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που επικαλείται συνεπεία του τραυματισμού της. Εν κατακλείδι, με βάση τα ως άνω στοιχεία, θεωρώ ότι η σωματική βλάβη της αιτούσης ουδόλως επισύρει την οιαδήποτε ευθύνη του Δήμου Κορινθίων και κατ’ επέκταση την υποχρέωσή του να αποζημιώσει την παθούσα.”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να μην κάνει δεκτό το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης στην αιτούσα, σύμφωνα και με την σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ.23822/18-07-2018 Αναφορά-Αίτημα αποζημίωσης της κ.Λειβαδίτη Ειρήνης, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 41035/23-11-2018 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Βαρδουνιώτη Σ., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την υπ’αριθμ.πρωτ.εισερχ.23822/18-07-2018 Αναφορά-Αίτημα αποζημίωσης της κ.Λειβαδίτη Ειρήνης, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/591/2018.-

Leave a Comment