Απόφαση αριθμ. 37/592/2018

Απόφαση αριθμ. 37/592/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 37

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 592η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ.Κατσούλα Κων/νου με κωδικό κτηματογράφησης 0610002, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 22130/οικ.2745/06-07-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΕξώδικος συμβιβασμός για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Κατσούλα Κων/νου με κωδικό κτηματογράφησης 0610002 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων”

Ο κ. Κων/νος Κατσούλας του Γεωργίου και της Ανδριάνας με την αριθμ. πρωτ. 1787/08-05-2018 αίτησή του, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0610002 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή τόμος 563 / αριθμός 493).

Συγκεκριμένα, αιτείται τον εξώδικο συμβιβασμό για τα κάτωθι:

α) τον καθορισμό της τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής του από το Δήμο Κορινθίων για συνολική επιφάνεια 23,85 τ.μ με εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ), αποδεχόμενος την υπ΄ αριθμ. 512/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος του προς απαλλοτρίωση επικειμένου της εν λόγω ιδιοκτησίας με βάση τον κυρωμένο πίνακα επικειμένων με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για τα οποία αποδέχεται ως τιμή μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο την ακόλουθη, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, δηλαδή:

  • για συρματόπλεγμα 90 τ.μ με τιμή μονάδος εννέα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο 9,00 €/τ.μ

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης περί της αποδοχής ή μη του εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:

  • Η αριθμ. πρωτ. 1787/08-05-2018 αίτηση του κ. Κων/νου Κατσούλα του Γεωργίου

  • Η με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωση

πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

  • Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Η με αριθμ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωσης

των πινάκων επικειμένων

  • Αντίγραφο του κυρωμένου πίνακα επικειμένων

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 20/337/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Παπαβενετίου Αγγελική με την εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω αιτήσεως και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ.εισερχ. 41441/27-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, συμπεραίνει ότι :

.. “Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ, ότι ο Δήμος Κορινθίων (και προς αποφυγή δικαστικών εξόδων για τον καθορισμό προσωρινής και οριστικής τιμής από πιθανή προσφυγή στα Δικαστήρια με αποτέλεσμα που δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί ως προς το ύψος της τιμής που θα καθοριστεί), δύναται να αποδεχτεί το αίτημα του Κων/νου ΚΑΤΣΟΥΛΑ περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης στο ποσό των 120 Ευρώ/τ.μ. για το έδαφος των 23,85 τ.μ. και στο ποσό των 9,00 Ευρώ/τ.μ. για το συρματόπλεγμα των 90 τ.μ.”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Κων/νου Κατσούλα του Γεωργίου και της Ανδριάνας για εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0610002 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, για :

α) τον καθορισμό της τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής του από το Δήμο Κορινθίων για συνολική επιφάνεια 23,85 τ.μ., με προτεινόμενη τιμή 120,00/τ.μ., δηλαδή με (23,85x120,00=) 2.862,00€ και

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος του προς απαλλοτρίωση επικειμένου της εν λόγω ιδιοκτησίας (συρματόπλεγμα) με προτεινόμενη τιμή μονάδος αποζημίωσης αυτή, που καθορίστηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της Eπιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986, δηλαδή για συρματόπλεγμα 90 τ.μ, με τιμή μονάδος 9,00 €/τ.μ, ποσό (90×9,00=) 810,00€.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ.εισερχ. 41441/27-11-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρουτου Δήμου κ.Παπαβενετίου Αγγελικής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος α)αποζημίωσης γης και β)αποζημίωσης επικειμένου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1787/08-05-2018 αιτήσεως, του κ.Κων/νου Κατσούλα του Γεωργίου και της Ανδριάνας για αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης της ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0610002 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 796 & Ο.Τ 797 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, ως εξής:

α)με τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ. για επιφάνεια γης 23,85 τ.μ., ήτοι 23,85x120,00€/τ.μ.2.862,00€ και β)με τιμή μονάδος τα 9,00 €/τ.μ, για συρματόπλεγμα 90 τ.μ., ήτοι 90×9,00€/τ.μ.= 810,00.

Δηλαδή, η καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στον ανωτέρω ανέρχεται συνολικά σε α)για επιφάνεια 23,85 τ.μ., συνολικό ποσό 2.862,00€ και β)για επικείμενο, συνολικό ποσό 810,00 €, δηλαδή αθροιστικά, στο ποσό των 2.862,00+810,00= 3.672,00 όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 και τους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.582.000,00€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 350.000,00€.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/592/2018.-

Leave a Comment