Απόφαση αριθμ. 37/593/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 37/593/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 37 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    ΑΠΟΦΑΣΗ 593η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί άσκησης προσφυγής του Δήμου Κορινθίων ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 247987/04-12-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η οποία ακυρώνει την αριθμ. 442/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 81.658,20€.  Ακολούθως λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει ο Δήμος να υποβάλει προσφυγή κατά της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 Ν. 3463/2006. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τη σχετική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρ. 151 του Ν. 3463/2006,  όπως ισχύει, καθώς και κάθε σχετική ισχύουσα διάταξη                                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   Την υποβολή προσφυγής από το Δήμο Κορινθίων ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της αριθμ. 247987/04-12-2018 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η οποία ακυρώνει την αριθμ. 442/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 81.658,20€.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/593/2018.-

Leave a Comment