Απόφαση αριθμ. 37/596/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 37/596/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 30/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 37 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 596η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 200/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκαν πληρεξούσιες δικηγόροι του Δήμου οι κ.κ. Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ και Βερβενιώτη Μαρίνα – Ελένη για υπόθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης των Δημητρίου Γουλιάμου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών, σχετικά με την μελέτη με τίτλο «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Α.Σ. Βόχας», της οποίας η εξ αναβολής δικάσιμος έχει οριστεί για τις 18-12-2018.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της επιτροπής την έγγραφη ενημέρωση της κ. Βερβενιώτη, η οποία δηλώνει πως δεν μπορεί να αποδεχτεί τον εν λόγω διορισμό της, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση του διορισμού της δικηγόρου Αθηνών κ. Βερβενιώτη Μαρίνας – Ελένης ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση και την τροποποίηση του αποφασιστικού μέρους της με αριθμό 200/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:   Ορίζει πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ. Τρυφωνοπούλου Ελισάβετ, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης προσφυγής στην εξ αναβολής δικάσιμο της 18-12-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εάν αυτή θίγει τα συμφέροντα του Δήμου, και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών κατά την διαδικασία εκτέλεσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.         Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 200/2018 απόφασή της και το σχετικό δικόγραφο, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος  του  κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)     Α.- Ανακαλεί τον διορισμό της δικηγόρου Αθηνών κ. Βερβενιώτη Μαρίνας – Ελένης ως πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων στην υπόθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης των Δημητρίου Γουλιάμου και λοιπών κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών, σχετικά με την μελέτη με τίτλο «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Α.Σ. Βόχας». Β.- Τροποποιεί το αποφασιστικό μέρος της με αριθμό 200/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως εξής: Ορίζει πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ. Τρυφωνοπούλου Ελισάβετ, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης προσφυγής στην εξ αναβολής δικάσιμο της 18-12-2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εάν αυτή θίγει τα συμφέροντα του Δήμου, και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ενεργειών κατά την διαδικασία εκτέλεσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.   Κατά τα λοιπά η με αριθμό 200/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/596/2018.-

Leave a Comment