Απόφαση αριθμ. 37/597/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 37/597/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 37 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  11-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 597η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 42579/4618/5-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   Θέμα: «Γνωμοδότηση δικηγόρου σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 39039/4230/18 αίτηση κ.κ. Ι. Καλκανά και Στ. Ορφανού»   Με την υπ΄ αριθμ. 39039/4230/18 αίτησή τους οι κ.κ. Ι. Καλκανάς και Στ. Ορφανός αιτούνται την ανάκληση χορηγηθείσας Βεβαίωσης χρήσης γης από την Υπηρεσία μας σχετικά με την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος στη θέση «Μπούλμπερι» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων. Η αίτηση κατατέθηκε στις 8-11-2018 στην Υπηρεσία μας και η καταληκτική προθεσμία για την απάντησή της είναι η 27η /12/2018. Παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο για τη σύνταξη γνωμοδότησης το οποίο θα ενισχύει την θέση της Υπηρεσίας μας για το εν λόγω θέμα.   Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα εξετάσει το ως άνω αναφερόμενο ζήτημα και θα συντάξει γνωμοδότηση επ΄ αυτού προς το Δήμο Κορινθίων.  Για τον λόγο αυτό προτείνει το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος  του  κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)   Ορίζει πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γκότση Γεώργιο, στον οποίο δίνει εντολή να συντάξει εμπρόθεσμα γνωμοδότηση προς το Δήμο Κορινθίων σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 39039/4230/2018 αίτηση προς τον Δήμο Κορινθίων των κ.κ. Ι. Καλκανά και Στ. Ορφανού, που αφορά βεβαίωση χρήσης γης σχετικά με εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος στη θέση «Μπούλμπερι» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.   Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τα Παραρτήματα, όπως ισχύουν, που συνοδεύουν το Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, αποκλειόμενης κάθε αμοιβής, που ξεπερνάει τα Παραρτήματα αυτά, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί επιπλέον της προβλεπόμενης στα εν λόγω Παραρτήματα αμοιβής, κατόπιν σχετικού αιτήματος τουπληρεξούσιου δικηγόρου.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/597/2018.-