Απόφαση αριθμ. 37/599/2018

Απόφαση αριθμ. 37/599/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 37

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 599η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 34/561/2018 Απόφασή τους, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της με αριθμό 284/2018 διαταγής πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Δημητρίου Ευσταθίου κ.λπ. (σύνολο 4), κληρονόμων Κωνσταντίνου Ευσταθίου, κατά Δήμου Κορινθίων περί καταβολής αποζημίωσης απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτόμησης ιδιοκτησίας τους στην περιοχή Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου. Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 7-12-2018 επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αργυρού, που ενημερώνει το Δήμο ότι στις 28-11-2018 κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ανακοπή κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 05-06-2019.

Ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της ανακοπής της ως άνω διαταγής πληρωμής κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις 05-06-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα-προτάσεις, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και εν γένει θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και προτείνει για τον λόγο αυτό την δικηγόρο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 561/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθμό 284/2018 διαταγή πληρωμής Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου των Δημητρίου Ευσταθίου κ.λπ., την από 7-12-2018 επιστολή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της ανακοπής της ως άνω διαταγής πληρωμής κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις 05-06-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα-προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης, εφόσον αυτή θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και εν γένει να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι η εν λόγω υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της σχετικής νομοθεσίας και της εκτεταμένης σχετικής νομολογίας που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των υπομνημάτων, προτάσεων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/599/2018.-

 

Leave a Comment