Απόφαση αριθμ.37/600/2018

Απόφαση αριθμ.37/600/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 37

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 43035/07-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 600η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

θέτει υπ’ όψιν των μελών την αριθμ.497/2018 από 13-11-2018 Αίτηση λήψεως Ασφαλιστικών μέτρων διαταράξεως της νομής και άλλως αποβολής (μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου των: 1. Ελένης Παπανικολάου του Αριστείδη, 2.Μαρίας Παπανικολάου του Αριστείδη, 3.Μαρίας θυγ.Θεοδώρου Δασκαλοπούλου, συζ. Αθανασίου Σακελλαρίου, 4.Δήμητρας θυγ.Θεοδώρου Δασκαλοπούλου, συζ.Ιωάννη Κιντή, 5.Γεωργίου Κιντή του Ιωάννη και 6. Αναστασίου Ντούρου του Κων/νου, κατά του Δήμου Κορινθίων η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Κορινθίων στις 03-12-2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι στο Δήμο Κορινθίων δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ως άνω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42436/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ69ΩΛ7-6ΝΓ) απόφαση Δημάρχου και λόγω του μεγάλου αριθμού των διαδίκων και των αντίστοιχων ιδιοκτησιών που εμπλέκονται καθώς και της πολυπλοκότητας και μεγάλης έκτασης του εν λόγω αντικειμένου, ορίστηκαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Κορινθίων οι κ.κ.δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Κορίνθου : Βενετσάνος Χρήστος και Σπηλιώτης Γεώργιος, με την εντολή από κοινού ή και ξεχωριστά να παρασταθούν κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσουν κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω ειισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 497/2018 από 13-11-2018 Αίτηση λήψεως Ασφαλιστικών μέτρων διαταράξεως της νομής και άλλως αποβολής (μετά αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου των: 1. Ελένης Παπανικολάου του Αριστείδη και λοιπών (συν.6) κατά του Δήμου Κορινθίων, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42436/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ69ΩΛ7-6ΝΓ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 42436/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ69ΩΛ7-6ΝΓ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία και λόγω του μεγάλου αριθμού των διαδίκων και των αντίστοιχων ιδιοκτησιών που εμπλέκονται καθώς και της πολυπλοκότητας και μεγάλης έκτασης του εν λόγω αντικειμένου, ορίστηκαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου Κορινθίων οι κ.κ. δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Κορίνθου : Βενετσάνος Χρήστος και Σπηλιώτης Γεώργιος, με την εντολή από κοινού ή και ξεχωριστά να παρασταθούν κατά την όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσουν κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν.4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), όπως ισχύει, καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/600/2018.-

Leave a Comment