Απόφαση αριθμ. 38/603/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 38/603/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 38 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  21-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     ΑΠΟΦΑΣΗ 603η: Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   Λαμβάνοντας υπόψη : (1)        Την αριθμ. 147.5.1/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46Ψ844-91Δ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου , με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» του Δήμου Κορινθίων», με προϋπολογισμό ένταξης 165.226,40 ευρώ. (2)        Το σχέδιο του συμφώνου αποδοχής όρων της ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (3)        Την αριθμ. 147.6/2018 (ΑΔΑ: Ω05046Ψ844-ΛΕ6) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί «Έγκρισης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο Τ.Π.&Δ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα προτεραιότητας 1 (Αστική Αναζωογόνηση 2018)» (4)        Το σχέδιο της «Σύμβασης Δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018 (5)        Την αριθμ. 472/2017 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων     Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων όπως λάβει απόφαση για τα ακόλουθα:   Α) Να αποδεχτεί τους όρους χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων” από το Πράσινο Ταμείο, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης και στην αριθμ. 147.5.1/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46Ψ844-91Δ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου   Β) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός να υπογράψει το Σύμφωνο αποδοχής όρων   Γ) Να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 165.226,40 ευρώ και να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους εγγράφοντας το ποσό αυτό ως έσοδο και έξοδο. Λαμβάνοντας υπόψη και την αριθμ. 472/2017 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να καλύψει με ίδιους πόρους το ποσοστό του 20% του προϋπολογισμού της πρότασης δηλαδή ποσό ύψους 41.306,60 ευρώ , προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού ως ακολούθως:   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018   Ως προς το μέρος των εσόδων: εγγράφουμε: •           στον  Κ.Α. 1329.0001 με τίτλο «επιχορήγηση για Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων» ποσό 165.226,40 ευρώ . μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 165.226,40€ και απο εκεί μεταφέρουμε  206.533,00 ευρώ (165.226,40 € από το Πράσινο Ταμείο & 41.306,60 € από Ίδιους Πόρους) και δημιουργούμε :   Ως προς το μέρος των εξόδων: •           τον  Κ.Α. 30/7135.0017 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 206.533,00 ευρώ (165.226,40 € από το Πράσινο Ταμείο & 41.306,60 € από Ίδιους Πόρους)   Δ) Να αποδεχτεί τη προσχώρηση σε σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τους Δήμους για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018 και της με αριθ. πρωτ. 5182/09.10.2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»   Ε) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).   ΣΤ) Να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση.   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/603/2018.-