Απόφαση αριθμ. 38/604/2018

Απόφαση αριθμ. 38/604/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/4/2019
 Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 604η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 11-12-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης-γνώμης, περί καθορισμού ύψους και τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά κατηγορία βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, που θα χορηγηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τευχ. Α’). – Καθορισμός τελών βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.4497/17(ΦΕΚ171/13.11.2017 τεύχος Α’)

 2. Το Άρθρο 79 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’)

 3. Το άρθρο 73 παρ.1Β ν) του Ν.3852/2010.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 &τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54& 57 του Ν.1416/84, 26 Ν. 1900/90, ως ισχύουν σήμερα.

 5. Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 450/2018 & 451/2018 περί λήψης κανονιστικών αποφάσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δημοτικούς χώρους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α.Για τις θέσεις μικροπωλητών (καλαμποκιών, κάστανων, ζαχαρωδών προϊόντων, ειδών λαϊκής τέχνης, παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανθέων, χαρταετών, χειροποίητων ειδών κλπ) ως εξής:

 • Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα.

 • Για ολιγοήμερη χρήση η τιμή καθορίζεται ημερησίως σε 6,00€/ημέρα.

Β.Τέλη για ΚΑΡΒΟΥΝΑ ως εξής:

 • Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές σε 15€/ημέρα ανάλογα με την αίτηση.

Γ.Τέλη θέσεων ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ

 • Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές 40,00€/μήνα για τις περιπτώσεις των βραχυχρόνιων αδειών ή ημερησίως σε 15€/ημέρα για την περίπτωση των θέσεων σε έκτακτες εκδηλώσεις.

Δ.Τέλη θέσεων για ΒΙΒΛΙΑ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

 • Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα σε πωλητές κοσμημάτων.

 • Το τέλος καθορίζεται σε 40,00€/μήνα για έκθεση βιβλίων.

 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα

Ε.Τέλη θέσεων ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

 • Το τέλος καθορίζεται για τις καντίνες σε 60,00€/μήνα

 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα

Τα τέλη καθορίζονται ανά θέση και η κάθε θέση έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά τα οποία καταλαμβάνει.

Τα τέλη καταβάλλονται τμηματικά ανά μήνα, σύμφωνα με την άδεια & μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα που αφορά (άρθρο 40 περ.10 του Ν.4497/17). Η εφάπαξ καταβολή των τελών είναι δυνητική. Για ολιγοήμερη χρήση τα τέλη καταβάλλονται κατά την χορήγηση της άδειας και πριν την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου.

Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει, να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον Καθορισμό τελών βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου, τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 450/2018 & 451/2018 και τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον Καθορισμό τελών βραχυχρόνιων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής :

Α.Για τις θέσεις μικροπωλητών (καλαμποκιών, κάστανων, ζαχαρωδών προϊόντων, ειδών λαϊκής τέχνης, παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ανθέων, χαρταετών, χειροποίητων ειδών κλπ) ως εξής:

 • Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα.

 • Για ολιγοήμερη χρήση η τιμή καθορίζεται ημερησίως σε 6,00€/ημέρα.

Β.Τέλη για ΚΑΡΒΟΥΝΑ ως εξής:

 • Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές σε 15€/ημέρα ανάλογα με την αίτηση.

Γ.Τέλη θέσεων ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ

 • Το τέλος καθορίζεται για τους στάσιμους μικροπωλητές 40,00€/μήνα για τις περιπτώσεις των βραχυχρόνιων αδειών ή ημερησίως σε 15€/ημέρα για την περίπτωση των θέσεων σε έκτακτες εκδηλώσεις.

Δ.Τέλη θέσεων για ΒΙΒΛΙΑ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

 • Το τέλος καθορίζεται σε 30,00€/μήνα σε πωλητές κοσμημάτων.

 • Το τέλος καθορίζεται σε 40,00€/μήνα για έκθεση βιβλίων.

 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα

Ε.Τέλη θέσεων ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

 • Το τέλος καθορίζεται για τις καντίνες σε 60,00€/μήνα

 • Για λίγες ώρες 15 ευρώ /ημέρα,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ, υπoγράφεται, όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/604/2018.-