Απόφαση αριθμ. 38/607/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 38/607/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 14/1/2019 Αριθμός Πρακτικού 38 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  21-12-2018   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 44362/17-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζώγκος Ανδρ., 3),Μπάκουλης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 6)Νανόπουλος Βασ..  Α π ό ν τ ε ς 1) Ζήμος Κων., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3) Κορδώσης Χρ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 607η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 19/321/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 40/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 12-10-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60408. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 18-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές, των:
  Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
1 Καπράγκος Χρήστος Κωνσταντίνου 12-10-2018  10:34
2 BRINX A.E. 12-10-2018 12 :47
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ 12-10-2018 13:21
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ 12-10-2018 13:44
  Ακολούθως, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος 111539
2 BRINX A.E. 113185
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ 113664
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ 113424
  Στο σημείο αυτό σημειώνεται από την επιτροπή ότι περιήλθαν στην επιτροπή διαγωνισμού από την Υπηρεσία Αποθήκης του Δήμου δείγματα από τους εξής οικονομικούς φορείς:  
  Οικονομικός φορέας
1 Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος
2 BRINX A.E.
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ
5 STOP
  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «STOP» δεν υπέβαλλε φάκελο προσφοράς στο διαγωνισμό με αρ. 64408 του ΕΣΗΔΗΣ, ως εκ τούτου τα δείγματα του δεν εξετάστηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι: 1)Ο Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 2148441/09-10-2018 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. έγγραφο 135075_18/12-12-2018 από το Ταμείο Παρακαταθηκών.  2)H BRINX A.E. κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK με αρ. GRZ108163/10-10-2018, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή επί του σχετικού εγγράφου του Δήμου με αρ. πρωτ.: 42681/06-12-2018. 3)Η Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή με αρ. 7002021920/12-10-2018 ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε με σχετική απάντηση από την EUROBANK ERGASIAS A.E. στις 12-12-2018. 4)Η NO LIMIT ΜΕΠΕ κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 767130/10-10-2018 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του και βεβαιώθηκε αυτή επί του εγγράφου του Δήμου Κορινθίων με αρ.42722/06-12-2018 από το Ταμείο Παρακαταθηκών. Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:
  Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών
1 Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος 35399/15-10-2018
2 BRINX A.E. 35397/15-10-2018
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ 35647/16-10-2018
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ 35616/16-10-2018
  Η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι ως άνω οικονομικοί φορείς κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: Α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης. Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.2.3 και το άρθρο 2.4.3.1. της 31294/17-9-2018 διακήρυξης του Δήμου και ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών. Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των ως άνω οικονομικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 40/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.  Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφορών με τις παραπάνω απαιτήσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:  [1]Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου Υποβλήθηκε επιστολή από την Τράπεζα Πειραιώς της 09-10-2018, με την οποία δεν πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης του κου Καπράγκου Χρήστου του Κωνσταντίνου, που θα πρέπει να είναι ίση με το 100% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα. Η επιστολή δεν γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού.  [2]BRINX A.E. Κατέθεσε σωστά τα απαιτούμενα έγγραφα.  [3]Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ Υπέβαλλε επιστολή από την Eurobank Ergasias A.E. με αρ. πρωτ.: 181012.281.063/11-10-2018 η οποία δεν αφορά στο Δήμο Κορινθίων και στον παρόντα διαγωνισμό, αλλά αφορά στη συμμετοχή της Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ σε έτερο διαγωνισμό του Γενικού Νοσοκομείου Π.Γ.N.A.-Γ.N.Λ. (Kουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο). Η επιστολή δεν γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού.  [4]ΝΟ LIMIT MEΠΕ Δεν υποβλήθηκε βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με το 100% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα. Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις τεχνικές προσφορές και τα κατατεθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων διαπίστωσε τα παρακάτω: 1. Προσφορά του Καπράγκου Χρήστου του Κωνσταντίνου Είδος α/α 6 –  ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES: Δεν υπάρχει επί του δείγματος σήμανση για το έτος κατασκευής. Επί του οπτικού δίσκου του δείγματος δεν υπάρχει η σήμανση  1-Β-Κ-Ν-9, όπως απαιτείται από τη μελέτη. Είδος α/α 13 – ΑΡΒΥΛΑ: Δεν υπάρχει επί του δείγματος σήμανση “oil resistant”, όπως απαιτείται από τη μελέτη. 2. Προσφορά της BRINX A.E. Είδος α/α 15 – ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ: Το σακάκι της προσφερόμενης νιτσεράδας δεν φέρει καθόλου εσωτερική τσέπη, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη μελέτη. Είδος α/α 21 –  ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: Το προσφερόμενο δείγμα είναι της κατασκευάστριας εταιρείας NERI, ενώ η υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης CE είναι της εταιρείας TRAFIMENT. Το δείγμα δεν φέρει σήμανση σχετική με τον κατασκευαστή και το έτος κατασκευής. Για τα παραπάνω είδη η προσφορά της BRINX A.E. αποκλείεται από το διαγωνισμό, ενώ για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 40/2018 της διακήρυξης. 3. Προσφορά της Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ Είδος α/α 13 – ΑΡΒΥΛΑ: Δεν υπάρχει επί του δείγματος σήμανση “oil resistant”, όπως απαιτείται από τη μελέτη. Είδος α/α 23 –  ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ : To κατατεθέν δείγμα PW40 δεν ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος PW43. 4. Προσφορά της ΝΟ LIMIT MEΠΕ  Είδος α/α 10 – ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ: Σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά το προσφερόμενο είδος έχει σύσταση 100% πολυεστέρας, ενώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης η σύσταση του γιλέκα πρέπει να είναι: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας  (85%). Είδος α/α 16 – ΚΑΠΕΛΟ: Το υποβληθέν δείγμα είναι υφασμάτινο και όχι ψάθινο, όπως απαιτείται από τη μελέτη. Είδος α/α 21 – ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ: Δεν υποβλήθηκε καθόλου δείγμα για το είδος, όπως απαιτείται από τη μελέτη. Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: (Α) τον αποκλεισμό των προσφορών των οικονομικών φορέων  «Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου», «Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ», και «NO LIMIT ΜΕΠΕ» από τη συνέχιση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα. (Β) την προώθηση της προσφοράς της «BRINX A.E.» στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 για τα οποία η τεχνική προσφορά της ΒRΙΝΧ Α.Ε. ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αρ.40/2018. (Γ) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για τα είδη με αρ. α/α 7, 15, 18, 19 και 21 για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με  τη διακήρυξη με αρ. 31294/17-9-2018  και τη μελέτη με αρ. 40/2018. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του από 18-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις, για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, β)την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)«Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου», 2)«Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ» και 3)«NO LIMIT ΜΕΠΕ», γ)την προώθηση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της προσφοράς του οικονομικού φορέα «BRINX A.E.» για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 για τα οποία η τεχνική προσφορά της ΒRΙΝΧ Α.Ε. ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 40/2018, και δ) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για τα είδη με αρ. α/α 7, 15, 18, 19 και 21 για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με  τη διακήρυξη με αρ. 31294/17-9-2018  και τη μελέτη με αρ. 40/2018, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α.- Εγκρίνει το από 18-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 64408 για σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. Β.- Αποκλείει από τον διαγωνισμό τις προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)«Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου» με αριθμό προσφοράς συστήματος 111539, 2)«Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 113664 και 3)«NO LIMIT ΜΕΠΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 113424, διότι οι τεχνικές προσφορές τους δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της αριθμ. 31294/17-09-2018 διακήρυξης και της αριθμ. 40/2018 μελέτης του ως άνω διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 18-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Γ.- Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «BRINX A.E.» με αριθμό προσφοράς συστήματος 113185 για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 για τα οποία η τεχνική προσφορά της ΒRΙΝΧ Α.Ε. ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αρ. 40/2018, η οποία προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 18-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Δ.- Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τα είδη με αρ. α/α 7, 15, 18, 19 και 21 για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με  τη διακήρυξη με αρ. 31294/17-9-2018  και τη μελέτη με αρ. 40/2018, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 18-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού. Ε.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/607/2018.-                            Ακριβές απόσπασμα Κόρινθος, 11-01-2019 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     Επισυνάπτεται το από 18-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)
 
    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     Στην Κόρινθο, την 18-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 64408 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 31294/17-9-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου».   Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:  
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1. Πρόεδρος Γιαβάση Άννα
2. Τακτικό Μέλος Σαββανού Ελένη
3. Τακτικό Μέλος Σούκουλης Αντώνιος
  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 31294/17-9-2018 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμόπαρατηρεί τα εξής: Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 64408. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12-10-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 18-10-2018 και ώρα 10:00. Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 64408 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικού φορείς:  
  Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
1 Καπράγκος Χρήστος Κωνσταντίνου 12-10-2018  10:34
2 BRINX A.E. 12-10-2018 12 :47
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ 12-10-2018 13:21
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ 12-10-2018 13:44
  Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν δια-δοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.   Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :    
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος 111539
2 BRINX A.E. 113185
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ 113664
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ 113424
  Το σημείο αυτό σημειώνεται ότι περιήλθε στην επιτροπή διαγωνισμού από την Υπηρεσία Αποθήκης του Δήμου δείγματα από τους εξής οικονομικούς φορείς:  
  Οικονομικός φορέας
1 Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος
2 BRINX A.E.
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ
5 STOP
  Διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας «STOP» δεν υπέβαλλε φάκελο προσφοράς στο διαγωνισμό με αρ. 64408 του ΕΣΗΔΗΣ, ως εκ τούτου τα δείγματα του δεν εξετάζονται από την επιτροπή διαγωνισμού.   Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:   1.       Για τον  Καπράγκο Χρ. Κωνσταντίνο Κατέθεσε τα εξής αρχεία στο ΕΣΗΔΗΣ: 1.                   1α ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2.                   1γ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤ ΤΕΧΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 3.                   1δ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤ ΔΗΛ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4.                   1β ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤ ΔΗΛΩΣΗ 5.                   5α ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤ 1 ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙHSH 6.                   5β ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤ 1 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7.                   6α ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦ ΚΛ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛ.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 8.                   6β ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦ ΚΛ ΤΥΠΟΥ  ΤΕΧΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 9.                   13ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΦ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ &ΔΗΛΩΣΗ &ΤΕΧΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 10.                15α ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ 11.                15β ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 12.                15γ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΤΕΧΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ 13.                15δ ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΤΕΧΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 14.                15ε ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 15.                ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.                ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17.                ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 18.                ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19.                ΤΕΥΔ 20.                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed 21.                Υπεύθυνη Δήλωση1_signed 22.                ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 23.                ΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_signed 24.                REPORT ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed 25.                Υπεύθυνη Δήλωση 2_signed   Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 2148441/09-10-2018 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του και βεβαιώθηκε αυτή με το αρ. έγγραφο 135075_18/12-12-2018 από το Ταμείο Παρακαταθηκών. 2.       Για τη BRINX A.E. Κατέθεσε τα εξής αρχαία στο ΕΣΗΔΗΣ:
 1. 1)ΠΡΑΚΤΙΚΟ_signed
 2. 2)ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
 3. 4)ΤΕΥΔ_signed_signed_signed_signed
 4. 5)ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 5. 6)ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 6. 7)Υ.Δ_signed
 7. 8)Υ.Δ.ΕΙΔΗ_signed
 8. 9)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed
 9. 11)ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
 10. 12)ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
 11. 13)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ_signed
 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_signed
 13. ΦΕΚ 862 ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ
 14. ΦΕΚ 2844 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 15. ΦΕΚ 3635 ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
 16. ΦΕΚ 5078 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 17. ΦΕΚ 5996 ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 18. ΦΕΚ 8685 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 19. ΦΕΚ 13059 ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ
 20. 1.SACOBEL 1015T,1015RFG_ΠΙΣΤ
 21. 1.SACOBEL 1015T_ΔΗΛ
 22. 1.SACOBEL 1015T_ΤΕΧΝ
 23. 2.SECURA ELSEC 2,5-5-10-20-30_ΔΗΛ
 24. 2.SECURA ELSEC 2,5-5-10-20-30_ΠΙΣΤ
 25. 3.PORTWEST A880_ΔΗΛ
 26. 3.PORTWEST A880_ΤΕΧΝ
 27. 4.HONEYWELL 2094831_ΔΗΛ
 28. 4.HONEYWELL 2094831_ΠΙΣΤ
 29. 4.HONEYWELL 2094831_ΤΕΧΝ
 30. 5.SIR SAFETY 11250 SKINNY_ΔΗΛ
 31. 5.SIR SAFETY 11250 SKINNY_ΠΙΣΤ
 32. 5.SIR SAFETY 11250 SKINNY_ΤΕΧΝ
 33. 6.UNIVET 619.03.01.00 ΚΑΙ 619.02.01.00_ΠΙΣΤ
 34. 8.HONEYWELL Freedom A1P1 1001592_ΔΗΛ
 35. 9.OXYLINE X100, X100V, X110, X110V_ΠΙΣΤ
 36. 10.TECH-WEAR HEN01-TC_ΠΙΣΤ
 37. 11.LAKELAND MICROMAX TS_ΔΗΛ
 38. 11.LAKELAND MICROMAX TS_ΠΙΣΤ
 39. 11.LAKELAND MICROMAX TS_ΤΕΧΝ
 40. 12.INDUSTRIAL GIALLO 06425_ΔΗΛ
 41. 12.INDUSTRIAL GIALLO 06425_ΠΙΣΤ
 42. 12.INDUSTRIAL GIALLO 06425_ΤΕΧΝ
 43. 13.SACOBEL DART I,II_ΔΗΛ
 44. 13.SACOBEL DART I,II_ΠΙΣΤ
 45. 13.SACOBEL DARTII-S140_TEXN
 46. 14.GPLAST S2203PVCPCL2_ΠΙΣΤ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 47. 15.SACOBEL ROHVY, ROHVYB, ROHVO, ROHVOB_ΠΙΣΤ
 48. 15.SACOBEL ROHVY, ROHVYB, ROHVO, ROHVOB_ΤΕΧΝ
 49. 15.SACOBEL ROHVY, ROHVYB_ΔΗΛ
 50. 17.JSP EVO3_ΔΗΛ
 51. 20.NERI 141010_ΔΗΛ
 52. 21.SACIT 501_ΔΗΛ
 53. 21.SACIT 501_ΤΕΧΝ
 54. 22.MAFEPE_16MFLK_ΔΗΛ+ΤΕΝΧ
 55. 23.HONEYWELL QM24+(3302152)_ΔΗΛ
 56. 23.HOWARD QM24+(3302152)_ΠΙΣΤ
  Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK με αρ. GRZ108163/10-10-2018, ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή επί του σχετικού εγγράφου του Δήμου με αρ. πρωτ.: 42681/06-12-2018.   3.       Για την Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ Κατέθεσε τα εξής αρχεία στο ΕΣΗΔΗΣ:
 1. ΤΕΥΔ
 2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 3. ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3
 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6
 10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7
 11. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
 12. ΜΑΠ ΔΑΝΑΟΣ
 13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
 14. βεβαιωση περι μη οφειλης παπαγου
 15. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
 16. τεχνική περιγραφή
 17. Supplier_Quote_121018
 18. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 19. γεμη μεταβολων 718
20.                ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ718 21.                ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 22.                φεκ εναρξης 23.                9230.2014 24.                9233.2014 25.                14171.2010 26.                3211.2009 27.                10364.2007 28.                11857.2005 29.                12033.2003 30.                9276.2001 31.                1164.1996 32.                φεκ 1083 1992   Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή με αρ. 7002021920/12-10-2018 ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε με σχετική απάντηση από την EUROBANK ERGASIAS A.E. στις 12-12-2018.   4.       Για την NO LIMIT ΜΕΠΕ   Κατέθεσε τα εξής έγγραφα στο ΕΣΗΔΗΣ:
 1. A.ΤΕΥΔ_ΔΗΜΟΣ_ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ_signed
 2. Β.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 3. Γ.ΤΕΥΧΟΣ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed
 4. Δ2_ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 5. Δ3_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_signed
 6. Ε.ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 7. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed
 8. Ζ1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ_ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 9. Ζ2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΜΗ_ΟΦΕΙΛΗΣ_ΔΗΜΟΣ_ΘΗΒΑΙΩΝ
  Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης με αρ. 767130/10-10-2018 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Το γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του και βεβαιώθηκε αυτή επί του εγγράφου του Δήμου Κορινθίων με αρ.42722/06-12-2018 από το Ταμείο Παρακαταθηκών.   Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:  
  Οικονομικός φορέας Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών
1 Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος 35399/15-10-2018
2 BRINX A.E. 35397/15-10-2018
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ 35647/16-10-2018
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ 35616/16-10-2018
  Διαπιστώνεται ότι:   Ι. Οι οικονομικοί φορείς:  
Καπράγκος Χρ. Κωνσταντίνος
BRINX A.E.
Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ
NO LIMIT ΜΕΠΕ
  κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι: Α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης. Β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.2.3 και το άρθρο 2.4.3.1. της 31294/17-9-2018 διακήρυξης του Δήμου και ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.   Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των κάτωθι:  
  Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς συστήματος
1 Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου 111539
2 BRINX A.E. 113185
3 Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ 113664
4 NO LIMIT ΜΕΠΕ 113424
  σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 40/2018 της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.   Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και:
 • Τα αποδεικτικά μέσα των περιπτώσεων Β3 και Β4 της παραγράφου 2.2.9.2 που αφορούν στην πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ήτοι: για την περίπτωση Β3: Βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με το 100% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα (δεν αφορά τα τμήματα από 20 έως 22) (βλ. Σελ. 26 της Διακήρυξης). για την περίπτωση Β4: οποιοδήποτε στοιχείο απαιτείται από την 40/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και κυρίως τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και όποια άλλα στοιχεία της παρ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) του μέρους Α της μελέτης, ανάλογα με τα Τμήματα που θα συμμετάσχουν (βλ. Σελ. 26 της Διακήρυξης).
 • Τα Δελτία εισαγωγής της Αποθήκης του Δήμου που αφορούν τα δείγματα που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος στην υπηρεσία
 
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς: από το Δήμο Κορινθίων και από το Δήμο της έδρας δραστηριότητας του Οικονομικού Φορέα.
  Κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των προσφορών με τις παραπάνω απαιτήσεις διαπιστώθηκαν τα εξής:   [1]           Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου Υποβλήθηκε επιστολή από την Τράπεζα Πειραιώς της 09-10-2018, με την οποία δεν πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης του κου Καπράγκου Χρήστου του Κωνσταντίνου, που θα πρέπει να είναι ίση με το 100% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα. Η επιστολή δεν γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού.   [2]           BRINX A.E. Κατέθεσε σωστά τα παραπάνω έγγραφα.   [3]           Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ Υπέβαλλε επιστολή από την Eurobank Ergasias A.E. με αρ. πρωτ.: 181012.281.063/11-10-2018 η οποία δεν αφορά στο Δήμο Κορινθίων και στον παρόντα διαγωνισμό, αλλά αφορά στη συμμετοχή της Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ σε έτερο διαγωνισμό του Γενικού Νοσοκομείου Π.Γ.N.A.-Γ.N.Λ. (Kουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο). Η επιστολή δεν γίνεται αποδεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού.   [4]           ΝΟ LIMIT MEΠΕ Δεν υποβλήθηκε βεβαίωση τουλάχιστον μιας τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεών τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ίσο με το 100% του ποσού της προσφοράς τους ανά τμήμα.   Στον Πίνακα Ι αποτυπώνονται τα προσφερόμενα είδη από τον κάθε οικονομικό φορέα.   Πίνακας Ι.  
Α/Α Απαιτήσεις Τεχνικής Προσφοράς Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου BRINX A.E. Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ NO LIMIT ΜΕΠΕ
1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ PORTEST [A210}   SACOBEL (1015T)   ECO PRO (No 102) CE: SACLA (150)
2 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ   SECURA [elsec 2,5 KV] SECURA(S5920000)    
3 ΓΑΝΤΙΑ PVC   PORTWEST [A880]   PORTWEST [A827]   SACLA (3636)
4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ   HONEYWELL [2094831] SHANGHAI LIGHT INDUSTRY CO CHINA [0056]   SACLA (5530)
5 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί 100 τεμ.) Sir Safety System [11250 GLOVES “SKINNY”]     Sir Safety System [11250 GLOVES “SKINNY”]   Sir Safety System [11250 GLOVES “SKINNY”]   SACLA (5910)
6 ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES DELTA PLUS [GALERAS]   UNIVET[619.02.01.00]   UNIVET[619.02.01.00]    
7 ΓΥΑΛΙΑ     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ       SACLA (60533)
8 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1   HONEYWELL [1001592]    
9 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   OXYLINE [X100] Handan Hengyong[HY8610]   SACLA (23106)
10 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ   TECHWEAR [HEN01] GIOTOPOULOS TOOLS & SAFETY [Gloria]   SACLA (70212)
11 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ   LAKELAND [MICROMAX TS] PORTWEST [ST60]   SACLA (44445)
12 ΓΑΛΟΤΣΕΣ   INDUSTRIAL STARTER [GIALLO-06425] Silber [Safe S5 Tiger]   SACLA (9DESA)
13 ΑΡΒΥΛΑ BEESWIFT [CF 50]   SACOBEL [DARTII-S140] SIR SAFETY SYSTEM Fenice Ankle High Shoe [23054CPS]   SACLA (9AGAH)
14 ΚΩΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ   GPLAST [S2203PVCPCL2]    
15 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ BEESWIFT [JJOR+BITOR]   SACOBEL [ROHVY]    
16 ΚΑΠΕΛΟ   STAMION [4001]   SACLA (57160)
17 ΚΡΑΝΟΣ   JSP [EVO 3. AJF170-000-200]   SACLA (65300)
18 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ     PORTWEST   SACLA (60700+60720)
19 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ        
20 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ   NERI [141010]   SACLA (56600)
21 ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ   NERI [501]   SACLA (66600)
22 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ   MEFEPE [16MFLK] SACLA [2631]   SACLA (2631)
23 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ   HONEYLWELL [3302152 QM24+] PORTWEST [PW43]   SACLA (31020)
  Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις τεχνικές προσφορές και τα κατατεθέντα δείγματα των οικονομικών φορέων διαπίστωσε τα παρακάτω:   1. Προσφορά του Καπράγκου Χρήστου του Κωνσταντίνου   Είδος α/α 6 –  ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES: Δεν υπάρχει επί του δείγματος σήμανση για το έτος κατασκευής. Επί του οπτικού δίσκου του δείγματος δεν υπάρχει η σήμανση  1-Β-Κ-Ν-9, όπως απαιτείται από τη μελέτη.   Είδος α/α 13 – ΑΡΒΥΛΑ: Δεν υπάρχει επί του δείγματος σήμανση “oil resistant”, όπως απαιτείται από τη μελέτη.   2. Προσφορά της BRINX A.E.   Είδος α/α 15 – ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ: Το σακάκι της προσφερόμενης νιτσεράδας δεν φέρει καθόλου εσωτερική τσέπη, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη μελέτη.   Είδος α/α 21 –  ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: Το προσφερόμενο δείγμα είναι της κατασκευάστριας εταιρείας NERI, ενώ η υποβληθείσα δήλωση συμμόρφωσης CE είναι της εταιρείας TRAFIMENT. Το δείγμα δεν φέρει σήμανση σχετική με τον κατασκευαστή και το έτος κατασκευής.   Για τα παραπάνω είδη η προσφορά της BRINX A.E. αποκλείεται από το διαγωνισμό, ενώ για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 40/2018 της διακήρυξης.   3. Προσφορά της Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ   Είδος α/α 13 – ΑΡΒΥΛΑ: Δεν υπάρχει επί του δείγματος σήμανση “oil resistant”, όπως απαιτείται από τη μελέτη.   Είδος α/α 23 –  ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ : To κατατεθέν δείγμα PW40 δεν ταυτίζεται με το προσφερόμενο είδος PW43.     4. Προσφορά της ΝΟ LIMIT MEΠΕ    Είδος α/α 10 – ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ: Σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά το προσφερόμενο είδος έχει σύσταση 100% πολυεστέρας, ενώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης η σύσταση του γιλέκα πρέπει να είναι: βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας  (85%).   Είδος α/α 16 – ΚΑΠΕΛΟ: Το υποβληθέν δείγμα είναι υφασμάτινο και όχι ψάθινο, όπως απαιτείται από τη μελέτη.   Είδος α/α 21 – ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ: Δεν υποβλήθηκε καθόλου δείγμα για το είδος, όπως απαιτείται από τη μελέτη.     Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού, εισηγείται :   (Α) τον αποκλεισμό των προσφορών των οικονομικών φορέων  «Καπράγκος Χρήστος του Κωνσταντίνου», «Αφοι Γεωργιόπουλοι ΑΕΒΕ», και «NO LIMIT ΜΕΠΕ» από τη συνέχιση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα.   (Β) την προώθηση της προσφοράς της «BRINX A.E.» στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, για τα είδη με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23 για τα οποία η τεχνική προσφορά της ΒRΙΝΧ Α.Ε. ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αρ.40/2018.   (Γ) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για τα είδη με αρ. α/α 7, 15, 18, 19 και 21 για τα οποία οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν ήταν σύμφωνες με  τη διακήρυξη με αρ. 31294/17-9-2018  και τη μελέτη με αρ. 40/2018.   (Δ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.   Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.    
  Η Επιτροπή     Γιαβάση Άννα   Σαββανού Ελένη   Σούκουλης Αντώνιος  

Leave a Comment